i.domaniza@...dispatch.sk
GURU
GURU 3205 2003-11-28 Terhatasu TV kep