polyak@....uni-miskolc.hu
UTAZAS
UTAZAS 298 2000-11-10 Re: Praga
UTAZAS 296 2000-11-08 Praga
UTAZAS 277 2000-10-11 Praga