7yluy40_emanpot_niamod@...1ovbvys.%custom
BUDAPEST
BUDAPEST 674 2004-05-19 RE:meraba