megadave@...dless.com
VITA
VITA 1045 1998-08-17 Elso Velemeny