nova@...avnet.hu
CODER
CODER 555 1999-08-19 C++ + assembly
CODER 523 1999-07-19 XWindows kepernyokimelo
CODER 512 1999-07-08 XWindows kepernyokimelo
CODER 473 1999-05-28 Sinus plasma
TANC
TANC 648 1999-06-05 Laguna Tancklub Szekesfehervar