Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX VITA 2336
Copyright (C) HIX
2003-10-03
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Belovai Istvan hos vagy arulo? (mind)  118 sor     (cikkei)
2 Re: Kedvezmenytorveny (mind)  70 sor     (cikkei)

+ - Belovai Istvan hos vagy arulo? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MAGYAROK A HIDEGH BOR T ZVONAL BAN
T”bb szemben  ll˘  llam strat‚giai titkos gyn”k‚nek  t ll sa befoly solta a ka
tonai er egyensŁlyt a hidegh borŁban

 rta: Dr. Gergely Attila ezredes,  llambiztons gi elh rĄt˘ tiszt, nyugdĄjaz s i
g a Rend rtiszti F iskola llambiztons gi Tansz‚k‚nek vezet je.

Imm r egy ‚vtizede lez rult az emberis‚g l‚t‚t vesz‚lyeztet n‚gy ‚vtizedes, a
vil got k‚t r‚szre oszt˘ hidegh borŁs ellens‚gesked‚s. A t”rt‚n‚sek kulissz k m
”g”tti esem‚nyeinek rengeteg r‚szlet‚t m‚g ma is hom ly fedi.
Szerencs‚re a szemben  ll˘ felek f frontjain k”zvetlen fegyveres konfliktus ne
m alakult ki, de a harmadik orsz gok mell‚khadszĄnterein sz mos v‚res ”sszecsap
 sra kerlt sor, rengeteg  ldozattal.
KĄm‚letlen, pillanatig sem sznetel harc folyt a l thatatlan fronton a szemben
  ll˘ titkosszolg latok k”z”tt. Az egyik strat‚giai jelent s‚g? ”sszecsap snak
volt egy magyar f szerepl je, Belovai Istv n alezredes, katonai hĄrszerz . šgy‚
r l a k”zv‚lem‚ny az 1980-as ‚vekben r”vid MTI k”zlem‚nyekb l ‚rteslt: leleple
ztek Budapesten egy amerikai k‚met, majd joger sen elĄt‚lt‚k. A rendszerv ltoz 
s ut n sz mos Łjs gcikk, TV ‚s r di˘riport sz˘lt err l, ezek azonban csup n egy
-egy r‚szletk‚rd‚st ‚rintettek.
Most megkĄs‚reljk v zlatosan ismertetni e mai napig m‚g nem teljesen lez rt g
y szerte gaz˘ ”sszefgg‚seit. Nem ez lesz az utols˘ sz˘ ebben az gyben, maradt
ak meg elvarratlan sz lak. (Az gyre vonatkoz˘ iratok a volt KGB ‚s a CIA iratt
 r ban m‚g ma is titkosak.)
T”rt‚netnk a k”vetkez :
A CIA longley-i k”zpontj ba beosztott Aldrich Hazen Ames hĄrszerz 1985. m rciu
st˘l 1994. febru r 21-ig, leleplez‚s‚ig, a KGB gyn”ke volt. rul sa sŁlyos seb
eket okozott a CIA-nak. Az igen bonyolult t”rt‚net, amely az amerikai, a szovje
t, a magyar, a csehszlov k ‚s a nyugat-n‚met titkosszolg latokat ‚rintette, v z
latosan a k”vetkez k‚ppen alakult ki.
Szab˘ Zolt n 1956-ban meneklt el az orsz gb˘l, ‚s Nyugat-N‚metorsz gban katon 
nak jelentkezett az ottani amerikai csapatokn l. Felvett‚k ‚s n‚h ny ‚v szolg l
at ut n megkapta az amerikai  llampolg rs got.
Szab˘ gyakran Ąrt levelet itthon maradt szleinek. Levelez‚s‚t a magyar  llambi
ztons gi szolg lat lev‚lellen rz‚se szorosra fogta, ‚s tanulm nyoz sra  tadta a
 katonai hĄrszerz‚snek. Ez enged‚lyezte Szab˘nak a beutaz si vĄzumot. (Az  ltal
 nos vĄzumkiad si rend akkoriban az amerikai katon kat kiz rta a beutaz sb˘l.)
Szab˘ rmestert 1964-ben egyik beutaz sa alkalm val a katonai hĄrszerz‚s k‚mgy
n”ki feladatokra beszervezte. A Nyugat-N‚metorsz gban  llom soz˘ tiszthelyettes
e lebuk s n‚lkl v‚gezte hĄrszerz tev‚kenys‚g‚t nyugdĄjaz s ig.
Szab˘ Zolt n anyagi alapon (p‚nz‚rt) a magyar hĄrszerz‚s r‚sz‚re v‚gzend titko
s gyn”ki tev‚kenys‚gre beszervezte Clyde Lee Conrad rmestert, az Eur˘p ban  l
lom soz˘ amerikai sz razf”ldi er k V. hadteste 8. g‚pesĄtett hadoszt ly nak tit
kos-iroda vezet j‚t.
Conrad tĄzezr‚vel kldte fot˘m solatban, olykor eredetiben a legtitkosabb katon
ai dokumentumokat: a F”ldk”zi tengeren haj˘z˘ 6. Flotta helyzet‚r l, az eur˘pai
 hadm?veleti tervekig mindent.
A leg‚rt‚kesebb anyagok egyik‚nek tekinthet a Nyugat-N‚metorsz g terlet‚n tel
epĄtett atomakna-z r r‚szletes leĄr sa. Ez lehet v‚ tette a szovjeteknek, hogy
az akn k k”z”tti sz?k folyos˘k pontos ismeret‚ben harckocsi-‚kekkel  tt”rjenek
az Atlanti-partokig.
Conrad p‚nzgyi ellenszolg ltat s fej‚ben munkat rsai k”zl beszervezte a magya
r titkosszolg lat r‚sz‚re Jeffrey S. Rondeau f t”rzs rmestert, Roderick J. Rams
ey rmestert, Jeff E. Gregory f t”rzs rmestert ‚s a hadoszt lyt”rzs hadm?veleti
 oszt ly titk rn j‚t, Kelly T. Warren kisasszonyt. gy azt n, amikor Conrad 198
5. szeptember 1-j‚n nyugdĄjba vonult, tov bbra is rendszeresen bej rt volt szol
g lati hely‚re, ‚s t rsaival rendszeresen t”megesen m solt k ‚s hordt k ki a ka
tonai dokumentumokat.
A megszerzett titkos anyagok Budapestre sz llĄt s t vagy fed okm nyokkal kiutaz
˘ hivat sos magyar hĄrszerz tisztek v‚gezt‚k, vagy a hĄrszerz rezidentura fut 
rszolg lat t ell t˘ Kercsik testv‚rp r.
Kercsik S ndor honv‚ds‚gi ”szt”ndĄjjal elv‚gezte az orvostudom nyi egyetemet, m
ajd k‚sz orvosk‚nt a magyar katonai hĄrszerz‚s disszid l st rendezve telepĄtett
e a semleges Sv‚dorsz gba. ™ccse, Kercsik Imre k‚s bb fejezte be az orvostudom 
nyi egyetemet, ‚s hasonl˘ m˘don k”vette testv‚r‚t. k mintegy negyven alkalomma
l sz llĄtott k Budapestre a Conrad-rezidentura anyagait.
Az ‚vek sor n a Conrad k‚mrezidentura doll rmilli˘kat kapott a magyar katonai h
Ąrszerz‚st l. Conrad‚k moh˘s g t mutatja, hogy v‚rszemet kapva anyagaikat felaj
 nlott k ‚s el is adtak k‚s bb a csehszlov k hĄrszerz‚snek.
A Conrad rezidentura tev‚kenys‚g‚t olyan magasra ‚rt‚kelte a magyar politikai ‚
s katonai vezet‚s, hogy Conradot hamis Łtiokm nyokkal becsemp‚szt‚k Budapestre,
 ahol a Katonai HĄrszerz Szolg lat vezet je, Szcs Ferenc alt bornagy, csoport
f n”k szem‚lyesen fejezte ki neki a legmagasabb vezet‚s k”sz”net‚t ‚s dics‚ret‚
t.
A Vars˘i Szerz d‚sben biztosĄtott jogain l fogva a magyar katonai hĄrszerz‚s an
yagaiba betekinthetett a szovjet a katonai hĄrszerz‚s (GRU) budapesti rezidense
, a szovjet nagyk”vets‚g l‚ggyi attas‚ja, Krasznyikov ezredes. Amire szks‚gre
 volt, azt m solatban azonnal megkapta. Conrad‚k anyagait naprak‚szen megismert
e ‚s hazakldte. Ezek‚rt a GRU f n”ke, Ivasutyin t bornok ‚vente k”sz”n levelet
 Ąrt a magyar vezet‚snek. De egy fill‚rt sem adtak. Egy‚bk‚nt az anyagot megism
erte egyik beosztottja, Vlagyimir Vasziljev rnagy, aki a CIA gyn”ke volt.
Ebben a bonyolult, szerte gaz˘ gyben j tszott d”nt szerepet Belovai Istv n al
ezredes, aki 1963-ban kerlt a katonai hĄrszerz‚s k”zpontj ba, ‚s k‚t nyugati n
yelv ismeret‚ben a megszerzett anyagok fordĄt s val ‚s ‚rt‚kel‚s‚vel foglalkozo
tt. Egy id ben az  feladata volt a Conrad rezidentur t˘l nyert anyagok fordĄt 
sa, ‚rt‚kel‚se. Ekkor m‚lys‚gesen felh borĄtotta, hogy a szovjet ”sszek”t , Kra
sznyikov ezredes naponta besz moltatta, ‚s Łj adatok, anyagok beszerz‚s‚re utas
Ątotta. Belovai el tt vil goss  v lt, hogy az atomaknaz r pontos ismerete olyan
 strat‚giai el nybe hozta a szovjet katonai vezet‚st, hogy egy meglepet‚sszer?
t mad ssal nagyon gyorsan le tudn  rohanni Nyugat-Eur˘p t. Azt is vil gosan l t
ta, hogy a VSZ hadm?veleti terveinek megfelel en a magyar honv‚ds‚get nekizavar
j k az Alpoknak, ahol napokon bell felmorzsol˘dik ‚s elpusztul. Ez egy Łjabb D
on-kanyari trag‚dia lenne, idegen f”ld”n, idegen ‚rdekek‚rt, megint fel ldozn n
ak sz zezernyi magyart. Ekkor kezdett meg!
fogalmaz˘dni benne a gondolat, hogyha lehet s‚ge nyĄlik r , t j‚koztatni fogja
a Conrad anyagok mibenl‚t‚r l az amerikaikat, hogy tegyenek hat sos ellenint‚zk
ed‚seket egy meglepet‚sszer? szovjet t mad s elh rĄt s ra. (Meg kell azonban je
gyezni, hogy Belovainak fogalma sem volt arr˘l, hogy az anyagokat kik szerzik b
e a magyar hĄrszerz‚s sz m ra, csup n arra tudott k”vetkeztetni, hogy az anyago
k a USA sz razf”ldi er inek V. hadtest‚t l sz rmaznak.)
Az alkalom akkor j”tt el, amikor 1982. szeptemberben Belovait kihelyezt‚k Londo
nba, mint a magyar katonai ‚s l‚ggyi attas‚ helyettes‚t. vatos puhatol˘dz˘ l‚
p‚sek sorozata ut n 1984. m jus 19-‚n tudott szerm‚lyes kontaktust teremteni a
CIA megbĄzottj val. Teh t nem a CIA szervezte be Belovait, hanem  aj nlotta fe
l segĄts‚g‚t a CIA-nak. llĄt sa szerint felaj nlotta, hogy megnevezi, hogy mil
yen USA katonai titkok kerltek a szovjetek birtok ba, ‚s felt‚tell szabta, ho
gy anyagi ellenszolg ltat sra nem tart ig‚nyt, tov bb  a N‚phadseregr l, illetv
e Magyarorsz got ‚rint k‚rd‚sekr l nem besz‚l. Ezt szerinte a CIA CIA megbĄzot
t elfogadta. Teh t Belovai nem tudta megnevezni a Conrad rezidentura tagjait, c
sup n azt, hogy melyik magasabb egys‚gt l milyen anyagok kerltek a kez‚be. Az
amerikai elh rĄt snak Ągy ‚vek munk j ba kerlt, amĄg azonosĄtani tudta Conrad‚
ket.
1984. jŁlius ban Belovai szabads gra hazat‚rt, ‚s kl”nf‚le intrik k folyt ‚n f
egyelmi elj r st indĄtottak ellene. A s‚rtett Belovai megtagadta, hogy visszat‚
rjen Londonba. A CIA r‚sz‚re v‚gzett hĄrszerz tev‚kenys‚g‚t Budapesten tov bb
folytatta Łj beoszt s b˘l, a katonai hĄrszerz‚s

(webes bekuldes, a bekuldo gepe: bgp409770bgs.medwln01.nj.comcast.net)
+ - Re: Kedvezmenytorveny (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gabor,

 Tovabbra sem reagalsz, sot ignoralod, amirol tobb hete beszelek:

> A kedvezmenytorvenybol tehat
> szepen kivagtak mindent, ami erosse tette (az utazasi
> konnyiteseket es a munkavallalast).

 Munkavallalasban egyet ertunk (illetve kiegeszitve azzal, hogy
a munkavallalas alatt maximum 3 honap/ev ertendo). De tovabbra
sem sikerult megmondanod, mik azok a beutazasi konnyitesek, amik
a Kedvezmenytorvenyben (benne, nem vegrehajtasi utasitasban, nem
Fidesz programban, nem almoskonyvben, nem Magyar Nemzetben, nem
sajtotajekoztatokon elhangzottakban, hanem magaban a *torvenyben*)
voltak. Konkretumokat kernek, paragrafus, stb. megnevezesevel.
Nem vagyok kivancsi arra a bizonyos paragrafusra megegyszer, amit
ideztel, mert annak konkret jogi kovetkezmenye nincs, maximum
igeret a jovore nezve. Mint ezt Te is kezded belatni:

> hogy a kedvezmenytorveny
> nem reszletezte az utazasi konnyites megadasanak mikentjet

 Egy dakotaval zarva: kancat nem lehet kiherelni. Azaz ami nincs benne
egy torvenyben, azt nem lehet kiherelni belole, mint ahogy allitod
folyamatosan. A korrekt allitas az lenne, hogy a mostani kormany
nem valtotta be azokat az igereteket, amit az elozo kormany tett.
Tovabba megszuntettek az idenymunka konnyiteseket. Ennyi. Nem tobb,
nem kevesebb. Mindez csak a beutazasra, munkavallalasra vonatkozik, hogy
egyeb kedvezmenyekkel mi tortent, nem tudom (erdekel elvben, de
annyira nem, hogy utananezzek).

> bennem olyan benyomas alakul ki, mintha erdekelne
> az SZDSZ sorsa (engem allatira erdekel - mikor tunnek mar
> el a sullyesztoben?)

 Igen, erdekel az SzDSz sorsa, de ettol meg nem kedvenceim. Sot.
Csak hiszek abban, hogy egy demokraciaban szukseg van ket partra
(elmult fel evszazad alapjan azt mondanam, hogy az egypart modell
nem igazan mukodik). Ha valasztani lehet az SzDSz es MSzP kozott,
akkor inkabb az elobbi legyen az egyik. Igy vilagos?
 De akkor visszakerdezek. Mondjuk eltunik nagy oromodre az SzDSz.
Marad Fidesz es MSzP. Mi a vagyad: maradjon fent az MSzP vagy nem?
Itt most csak feltetelezem, hogy szamodra az MSzP eltunese is
'vagyad', de nem biztos. Elvegre az is lehet, szamodra az MSzP
szimpatikusabb, mint az SzDSz. De ha (hipotetikusan) felteszem,
hogy az MSzP-t is el akarod tuntetni vagyaidban, akkor megkerdeznem,
milyen jovot szansz az orszagnak? Egypartrendszert? Vagy bizol
abban hogy hirtelen elotunik a semmibol egy uj part? Kifejtened?
Tenyleg kivancsi vagyok, hogyan kepzelik el emberek a jobb oldalon
Magyarorszag jovojet kozeptavon (ertsd par evtized) a vagyak szintjen
maradva.

> az SZDSZ kornyeke tele van "kritikai ertelmiseggel", akik
> jol megbiraljak az SZDSZ-t, majd aztan gyorsan kijelentik,
> hogy azert mas partra nem szavaznanak (lasd TGM).

 Na ezt viszont meg tudom erteni. Nem latom benne a logikai problemat.
De mar kezdem erteni egyes jobboldaliak problemajat. Nem jobb oldalon
egy partra szavazni annyit jelent, hogy az adott partot tartjak
a *legjobbnak* a cedulan szereplok kozul. Felhivom figyelmed arra,
hogy a 'legjobb' nem implikalja a 'jot'. Egyes jobboldalon allo
emberkeknel latom azt, hogy Fideszre szavaztak, mert azt tartottak
a 'legjobbnak' (szivuk joga), de innentol kezdve megprobaljak elhitetni
magukkal, hogy igazabol azt mondtak, hogy a Fidesz 'jo'.
 Mondok analogiat, hatha megerted: lanyom ele rakok spenotot, lencsefozeleket.
Egyiket ki fogja valasztani, ha ehes, es megeszi. De ettol meg nem fogja
azt mondani, hogy hu de jot ettem. Ha raknek ele csokoladet, akkor mas
lenne a szituacio.

Gyula

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS