Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX KULTURA 1216
Copyright (C) HIX
2000-12-25
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: Királyság? (mind)  221 sor     (cikkei)

+ - Re: Királyság? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

DENNIS SUGAR escribió:

  SUMÉR ÖSEINK CSILLAGÁSZAI A TELI NAPFORDULOT
G U R U S U -NAK NEVEZTÉK. INNEN A MI KARACSONY
SZAVUNK.
  MINDEN OLVASONAK BEKES GURUSUT ES BOLDOG
UJ EVEZREDET KIVAN

DENNIS SUGAR Y FRANK
  http://www.ctv.es/USERS/tigerloto2001

> MAGYAR KÖZTÁRSASÁG - MAGYAR KIRÁLYSÁG
>
> Dr. Szemere Gyula
>
>   Az utolsó 1100 évben hazánkban talán hatvan évig sem volt a
> köztársaság
> az állam közjogi formája. 1919-ben néhány hónapig létezett a Magyar
> Tanácsköztársaság. A két világháború között megint királyság voltunk –
> király nélkül, akárcsak 1848-49-ben. 1945 óta megint köztársaság az
> államformánk.
>
>   Mi sem bizonyítja jobban a magyar köztudat idegenkedését a
> köztársaság eszmélye ellen, mint az hogy a köztársasági Magyarország
> cimerét a Szent
> Korona ékesíti. Ezzel azt adjuk a nemzet és a világ tudomására, hogy mi
>
> egy királyi köztársaság vagyunk. Ez a paradox, fából faragott
> vaskarika,
> olyan ízű és jellegű, mintha a Vatikán cimere - a jelenlegi kincsesláda
> a
> két keresztbetett kulccsal - a szabad- kőmívesek háromszegét és
> kötényét
> mutatná, vagy az Egyesült Államok cimerében a sarló-kalapács lenne a
> főmotívum. A magyar politikusok, akik ezt a címert ilyen formában
> megszavazták mégegyszer bebizonyították, hogy tudnak a 20 században a
> 19. századbeli
> fejükkel gondolkozni.
>
>   żMi az előnyösebb államforma: királyság, vagy köztársaság? Nézzünk
> körül. Királyság Európában Angliában, Spanyolországban, a három Benelux
> államban,
> a három skandináv államban és Liechtensteinben létezik, máshol a világon
> csupán
> Japán királyság. Mindezek az országok tiszta demokráciák, többnyire
> szociáldemokrata kormánnyal, de ha esetleg a kormány jobboldali, alig
> lehet a különbséget észrevenni. A polgárok szabadságot élveznek és
> jómódban élnek. Köztársasági európai országok a szintén szabad és
> gazdag Svájc*, Német- és Franciaország, de az összes szegény, rosszul
> kormányzott európai ország mind köztársaság. Franciaország is nehezen
> kormányozható: egyszer az elnöke
> baloldali és a kormány jobboldali, (a multban Mitterand-Chirac),
> egyszer
> forditva az elnök jobboldali és a kormány baloldali. (Most
> Chirac-Jospin).
> żLehet így egészségesen kormányozni egy országot?
>
>   Egy köztársaságban gyakran van szembenállas az elnök és a
> miniszterelnök
> között, soha nincs ellentét egy királyasszony és a kormányfő között.
>
>   Az olasz köztársaság évente két-háromszor cserél kormányt,
> Portugália és Görögország Törökországgal a legszegényebbek, ez utóbbi
> egy katonai diktatura.
> A volt szovjet gyarmatok, mind szegénységgel küzdő, demokrataellenes
> tragikus
> sorsú államok Magyarország kivételével, amely ugyan demokratikusnak
> mondható, de szegény, eladósodott, pártjai egymást marcangolják szintén
> tragikus sorsú. Ausztria csak egy német gazdasági gyarmat. A volt
> Csehszlovák és
> Jugoszláv köztársaság megmutatták, hogy politikailag élhetetlenek, a
> kisebbséget
> nem tisztelő Románia szegénységi bizonyitvánnyal az utolsó sorban
> kullog
> Európában, karbaöltve Albániával. Ázsiában, Dél-Amerikában, Afrikában a
> szegénység, vagy egyenesen az éhinség, a diktatura, a polgárháború
> jellemzi a köztársaságokat .
>
>   (* Svájc nem köztársaság, hanem egy egyesült államok,
> konfederáció.)
>
>   Úgy tűnik fel, hogy titkos összefüggés áll fenn az államforma, a
> szabadságjogok
> és az anyagi jólét között. A királyság stabilitást jelent, a
> köztársaság nyugtalanságot.
> A király/királynő személye az apa-anyasági komplexummal
> biztonságérzelmet
> ad az állam- polgároknak. A köztársaság elnöke nem az egész nemzetet
> képviseli, hanem annak csak egy részét. A másik része azt érzi, hogy
> elnyomott kisebbség.
> Ha valakinek ügye-baja van egy királyságban, ír egy levelet az
> államfőnek, erre
> azonnal kap választ, baját orvosolják. Köztásaságban egy baloldali nem
> fordul
> egy olyan jobboldali elnökhöz, aki ellen szavazott és fordítva. A király
> karizmatikus,
> nem áll senkinek sem pártján, az elnök sajátmagára gondol elöször,
> párttársaira
> azután, talán soha a többire.
>
>   A király egyesíti, az elnök megosztja a nemzetet.
>
>   A trónörökös hosszú évek alatt tanulja meg az uralkodás mesterségét.
> A legjobb egyetemeket végzi, ismer több nyelvet, állandóan a legkiválobb
> emberek,asszonyok veszik körül. Ismeri az összes hazai és külföldi
> államférfit, tisztában van a
> kormányzás minden csinján-bínjával. Az elnök azelőtt talán sikeres író,
> ügyvéd,
> szinész, bohóc, még rosszabb esetben tábornok vagy őrmester volt. Saját
> mesterségén kivül minden máshoz csak amatőr vonalon ért és mire
> beletanul az
> elnöki mesterségben leváltják, az uj elnök előlről kezd mindent.
>
>   A magyarok nagy többsége azért nem királypárti, mert a “király”
> szóval kapcsolatban, először a Habsburgokra gondolnak és hányinger
> fogja el őket.
> De ha egy csoda folytán Árpádházi I.Endre, II. István, III Béla,
> IV.István,
> vagy Mátyás, Nagy Lajos, Robert Károly feltámadna, nem a baloldali
> Kovács
> Palira, a középen álló Molnár Janira vagy a jobboldali Szabó Józsira
> szavazna
> elnök választáskor, hanem a pártonkivül álló királyra. Lehet, hogy
> tévedek,
> ezt nehéz bebizonyítani, feltámadás minden kétezer évben csak egyszer
> van.
>
>   E sorok írója egyike annak a két magyarnak, aki hosszú évekig,
> évtizedekig
> élt egy királyi udvarban és közelről látta a kapcsolatot az uralkodó,
> miniszterei
> és népe között. ( A másik magyar, gróf Andrássy Géza honfitársunk, a
> liechtensteini uralkodóherceg rokona aki mindennapos vendég a hercegi
> udvarban).
>
>   Ezek után feltesszük a kérdést, ż lehet-e, érdemes-e a magyar
> királyságot visszaállitani? Ha a válasz igen, az uj kérdés: żki lehetne
> a magyar király?
>
>   Ha fel akarjuk számolni Trianont, és uj Középeurópai  államok
> Konfederációt tervezünk szomszédainkkal – más mód erre nincs – akkor egy
> negativummal
> kell kezdeni: semmi esetre sem egy Habsburg, vagy bármilyen német
> eredetű uralkodóház. Ezek csak a madárijesztő szerepére lennének
> képesek
> szomszédainkkal szemben. Két olyan uralkodóházat ismerek ahonnan lehet
> kérni uj magyar királyt.
>
>   II. Endre árpádházi magyar király lánya Jolanda herceglány az Aragón
>
> I. Jaume ( Jakab) királyhoz ment nőül 1235-ben. Leszármazottai házaságot
>
> kötöttek a spanyol Castilliai Bourbonokkal. Így a ma uralkodó rendkivül
> népszerű János Károly király ereiben van egy csepp árpádházi vér is.
> (Jolanda királyasszony, 1216-1257, a Barcelónától kb 40-45 km.-nyire
> fekvő VALBONN-i kolostorban van eltemetve, öt éve avattuk fel a
> kolostorban
> emlékét örző márványtáblát ).
>
>  Úgy tudom, hogy eddig nem volt olyan törvény Magyarországon, amely
> hatályon kivül helyezte a Pusztaszeri Vérszerződést, Ennek alapján jog
> szerint
> a spanyol Burbonokat illeti a magyar trón. (Kukorelli tanár és a többi
> alkotmányjog szakértő véleményét kérjük).
>
>   János Károly király ismeri országunkat, országunk is ismeri őt. Fia
> az
> olimpiai bajnok Fülöp herceg a spanyol trón örököse. Van azonban két
> lánya,
> Ilona és Krisztina hercegnők, az első pedagógiából doktorált, a
> fiatalabb a
> politikai tudományok doktora. Egy árpádházi-burbon hercegnő jól töltené
> be
> a magyar királyasszony szerepét szerény véleményem szerint. Egy spanyol
> királyasszony egy csapásra nyugateurópába vinné hazánkat, mindazzal az
> elönnyel, amit ez jelent.
>
>   A másik elméletileg lehetséges uralkodóház ahonnan kérhetnénk
> királyt:
> a japán császári dinasztia, amely i.e. 580-tól egyfolytában uralkodik.
> A japánok
> nekünk nyelv-, faj- és vérrokonaink mint ezt a tudományos
> markervizsgálat bebizonyította. Hirohitó, volt japán császár ezt
> fogadóbeszédében
> kihangsulyozta, mikor az utolsó kommunista magyar nagykövet átadta neki
> megbízólevelét. Az ostoba kommunista diplomácia erre nem reagált, ez
> fülük
> mellet suhant el. Az idegen, szovjet érdekeket védő kormány magáévá
> tette a Bachkorszak Habsburgja, az aradi vértanúkat akasztó Ferenc Jóska
> császár által ideküldött szász, bajor, osztrák nyelv-vendégmunkások
> által kiagyalt hamis
> kizárólagos Finn-ugor rokonsági elmélet. Amikor a japán császár
> hivatalosan
> kijelenti, hogy a japán és magyar két rokonnép, annak több a tudományos
> alapja, mint az osztrák-szovjet érdekeket védő délibábos
> elképzeléseknek.
>
>   A mai japán császár – címe japánul Nihon-kokku-Tenno - Akihito
> második
> fia, ma 1998-ban, 33 éves Fumihoto herceg lenne az ideális magyar
> király. Ha elfogadná a nemzet meghívását a magyar trónra, úgy 2010-15
> körül a 16 millió
> magyar egy fedél alatt élne, szabadságjogi és gazdasági szempontból egy
> sorban állnánk, talán megelőznénk Svájcot, Svédországot és Japánt.
> Ez a különbség egy Tenno és egy koldus, sötétmultú Habsburg között.
>
>   Nem lehetetlen azonban máshonnan királyt kérni, sőt nemzeti király
> választását sem kell eleve elvetni. Mindez a magyar nemzet választásától
> függ.
>
>   Martinovics (Fráter) György meggyilkolása óta a magyar diplomácia
> vérszegény.
> Az egyik kudarcát a másik követte, ami Trianonban csúcsosodott ki. Talán
> az uj évszázadban talál a magyar nemzet olyan diplomatákat és
> államfériakat – nem politikusokat – akik párt- és önérdeken
> felülemelkedve csakis a csonkamagyarországi és az idegenben élő magyarok
> érdekeit képviselik és ezért küzdenek.
>
>   Ez legyen a 21. század magyar külpolitika alapelve.
>
> Dr. Sz.Gy.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS