Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 1001
Copyright (C) HIX
2005-08-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: kece (mind)  144 sor     (cikkei)
2 Mi a kulonbseg? (mind)  14 sor     (cikkei)

+ - Re: kece (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Balázs!

HIX NYELV #995, >:

> Ajánlom a http://tinyurl.com/dksrz weblapot.

 Én óvnék tőle: vaskos tévedések tárháza. Szürrealista, szabad
asszociációs írásnak megfelelne, de nyelvi tényekről nem ad
információt. Ez azon -- egyes szubkultúrákhoz kapcsolódó -- írások
közé tartozik, amelyek szerzői úgy írnak a nyelvről, hogy a
tudományosságnak még a látszatát is messze kerüljék. Ez a hév egyes
írókat, költőket is elfog, akik azt hiszik, hogy mivel jól tudják
alkalmazni a nyelvet, ettől már rögtön tudományként is érteni fognak
hozzá. Pedig az akrobatából sem lesz automatikusan jó, mechanikához
értő fizikus...

 Mint vélekedjünk pl. erről a kijelentésről: "A magyar, beszéd közben,
a mondatban az első szót, a szóban az első szótagot hangsúlyozza. Ez is
természeti törvény szerint való. Ugyanis a beszéd kezdetekor van a
legtöbb levegő a tüdőben, s akkor létezik a legnagyobb nyomás is. Így
az első hangzó lesz nyomatékosabb, ha természetesen beszélünk". Az
illetőben az a tévképzet él, hogy csak a levegővétel utáni első
szótagot hangsúlyozzuk. És ezek szerint egy mondatot egy légvétellel
kell kimondanuk? És mi lesz a lexikális mellékhangsúlyokkal,
mondatbeli szakaszhangsúlyokkal, mitől szaporodik meg az ezekhez a
fenti eszmefuttaás szerint szükséges levegő a tüdőben a folyamatos,
kilélegzéssel járó beszéd közben? Miért van, hogy a kijelentés elején -
- tehát szükségképpen közvetlenül a légvétel után -- lévő |ez| mutató
névmás hangsúlyozását nem az befolyásolja, hogy mennyire feszül a
tüdőnk, hanem az, hogy mi az adott mutató névmás használata (pl. a
rákövetkező főnév új információt hordoz-e, avagy sem; névelőszerűen
használt-e, avagy viszautalóan).
Nem is beszélve arról, hogy a kijelentés légzésmechanikai szempontból
sem igaz. Első munkahelyem egy légzésfunkciós laboratóriumhoz (is)
kötött, és elmondhatom, hogy még a erőltetett kilégzés esetén is van a
kilégzési légáram intenzitásnak felfutó szakasza; az izomtónus pedig
éppen az erőltetett kilégzés későbbi szakaszában fokozódik, mert akkor
már a tüdőben való kisebb légnyomáskülönbségek miatt egyéb izmokkal is
"rá kell segíteni". Ha pedig nem erőltette kilégzésről beszélünk, akkor
-- lévén a nyugalmi légzés vitálkapacitásnak csak a tizede -- olyan
kicsi a légnyomáskülönbség, hogy ennek nincs hatása a hallgató
nyomatékérzékére.

----

 Visszatérve a tárgybeli témára, a fenti weblapon ezt olvashatjuk:
"Lássunk néhányat az ingó-bingó, majd be-CÉ-zett, csecse-becsés
szavainkból: az ingyom-bingyom, egyedem-begyedem, ugra-bugrál, stb. egy
sem található a szótárakban! Holott minden magyar szóval lehet
>>hintázva<< hasonlóan játszani: igen-bigen, székem-békem, stb.
Használjuk az ákom-bákom kifejezést és még sok ezret, aminek az egyik
szóikre nem hordoz külön jelentést, csak hangulatfestőt, érzelmit,
játékost. Ám vannak olyanok is, melyeknek mindkét szavát külön is
használjuk: anya-banya, ácsi-bácsi, maci-baci, (bocs, paci, csacsa
stb.), ezek be-CÉ-zett szavak, becirmosodik a >>c<< hangzó és cuki-buki
hangulatot kölcsönöz ez a gyerekek-csecsemők: csecs+emlő! szopás közben
százezerszer hallott cuppantó, cicin csüngő hangzója, ami benne van a
kece-bece és még sok szavunkban, ám a >>kece<< már csak népdalban
őrződött meg: >>kis kece lányom fehérben vagyon...<< Ki az a >>kis
kece<< lány? A fehér ruhás, kecses, karcsú menyasszony!"

 Itt csak éppen azt nem tudjuk meg, hogy mi a fenti "hintázó játék"
nem játék hanem egy valóságos, *szabályok behatárolta* szóképzési
eszköz. A szóikerítés egyik formájában megismétjük az első szót úgy,
hogy annak első mássalhangzóját egy _ajakhangra_ (azaz /b/-re, /p/-re,
vagy /m/-re, ritkábban /f/-re) cseréljük, illetve ajakhangot szúrunk be
eléje, ha magánhangzóval kezdődik. Ez nagyon gyakori és máig produktív
(= kb. tetszés szerint, megkötöttségek nélkül alkalmazható). Ezzel
szemben nagyon ritka az ellenkező irányú folyamat, amikor egy
ajakhanggal kezdődő szó változik így meg; és csak egy formája ismert:
az, hogy a kezdő ajakhang kiesik, arra sosincs példa, hogy egy másik
mássalhangzó jelenne meg helyette. Ezért a |kece| nem köthető a |bece|
szóhoz, legfeljebb fordítva.

 A fenti írás eszmefuttatása nem is törődik vele, hogy vannak a
világban fals pozitív esetek is. A fenti folyamatra lefordítva: van,
hogy az ikerített párok tagjai egymástól függtelenül is léteznek, és
ekkor csak |jár-kel| típusú ikerítésről van szó. Ilyen pl. az |anya-
banya|, a |banya| ui. a régi |jobanya| 'nagyanya' összetétel XVIII. sz.-
i félreértéséből vonódott el. Az |ácsi-bácsi| pedig eredetileg |Ácsi,
bácsi!| 'Hagyd abba, ember!' alakú kifejezés, mivel az |ácsi| 'csend!,
hagyd abba!' a magyarcigány eredetű szó, eredetileg a cigányzenészekhez
szólva (vö. lovári |ashel| 'marad').

 Ami a |kece-bece|-t illeti itt teljes félreértésről van szó. Ez az
ikerszó szerepel a Ballagi-féle 1873-as szótárban, csak főnévként
használatos és jelentése: 'jó kedvében ugrándozás, ficánkolás', de maga
a |kece| önmagában is ezt jelenti itt. Van még |kece-fice| 'ugrándozó,
fickándozó; bicegve, sántítva járó' melléknév. Ez utóbbi utótagjában
nem nehéz felismerni a hangfestő |fickándozik|, |ficamodik| stb. szavak
tövét. Úgy tűnik tehát, hogy a |kece-bece| utótagjának sincs köze a
|be(c)e| 'boci' szóhoz (amely állíthívó hangból ered), sem a |becéz|
igéhez (amely nyelvújításkori lelemény a kedveskedően használt
|bec(c)e| szóból, a becézés eredetileg egyébként is "tettlegesség" volt
vö. |becéz| = |babusgat| = |dédelget| < |baba|, |kisded| szeretgetése).
 Ezzel szemben ténylegesen vagy a |kece| ajakhangváltós párjáról van
szó, vagy a |biceg|, |biccen| igék tövére meg vissza, vö. |bice-bóca|.
Ez az 'ugrándozás' jelentésű |kece|, ill. a |kecél| 'ugrándozik' ige
töve állhat a |kecmereg| igében is, és a |kocog| ige tövének magas
hangrendű párja lehet.

 Ballaginál a |kece| szónak még egy (általad vagy általam nem
említett) jelentése van: 'női kötény', azaz a |kecele| 'paraszti női
kötény, felöltő, fejre való kendő' (< k.lat. |cosula| 'miseruha,
kazula' > szlk. |kos(el'a| 'ing') rövidülése. Ide jön még ugyaninnen
az ezzel rokon |kecel| 'derekát körülköti, fejét beköti', ill. az ezzel
nem rokon (talán a |kece| 'ugrándozás'-hoz köthető) |kecel|
'kölyökkutya'.

 Látható, hogy a |kis kece lányom| szövegben lévő |kece| a fentiek
egyike sem, mivel ez utóbbi egy kedveskedő szó. Mindazonáltal esetleg
etimológiailag összefügghet a fentiekkel, mivel az ugrándozó gyermekre,
kölyökállatra való utalás rögzülhet kedveskedő megnevezésként. Az is
elképzelhető, hogy a ruházatra, jólöltözöttségre való utalásként
született a szó. Egy másik dolog is lehetséges: vannak (voltak) magyar
ún. sziszegő nyelvjárások, amelyek a /cs/ hang helyett /c/-t ejtettek,
ilyen változás alkalomszerűen létrejöhet ilyen nyelvjárásterületen
kívül is. Ezt feltételezve elképzelhető, hogy a Ballagi által is
szótározott |kecse| 'kis, kedveske, csecse' melléknév változatával van
dolgunk (ez a |kicsi| alakváltozata), esetleg azzal a |kecs-| tővel,
amely a |kecsegtet| 'gyermeket kényeztet; biztat', ill. régi |kecsély|
'avégből adott ajándék, hogy valakit magunknak megnyerjünk' szavakban
is megtalálható. (N.B. A |kecs| ~ |kecses| szavunk nyelújítási
csinálmány, elvonás éppen a |kecsegtet| igéből.)

 Kerültem, hogy pontos jelentést adjak a népdal |kecse| szavának,
ugyanis forrást nem találtam. Az Új Magyar Tájszótár fellapozása még
hátravan, de nem lennék meglepve, ha ebben sem szerepelne, a Kis kece
lányom ui. gyermekjátékhoz kapcsolódó dal, amelyet Bartók 1907.
áprilisában jegyzett fel a Tolna megyei Felsőiregen. Az ilyen
gyermekdalok szövege igen gyakran torzul, így a szónak már lehet, hogy
akkor sem volt konkrét értelme, illetve lehet, hogy csak a helyi
gyermeknyelvben volt használatban.

 És a végére még egy korrekció (a rengeteg további közül: a |csecsemő|
nem "csecs+emlő". A |csecsemő|-nek van egy szinonímája: |csecsszopó|.
Ahogy a |csecsszopó|-ban a |szopik| ige van, ugyanúgy a |csecsemő|-ben
az |emik| 'tejes szopik, szív' ige van. A XV. sz.-ban még volt magában
|emő| 'csecsemő' szó, amely személynévként is használt volt és
kicsinyített formái az |Emőd|, |Emőke| nevekben maradtak fent. Az
|emlő| ezen ige |-l| képzős származékának melléknévi igeneve. (Ez az
|emik| ige valószínűleg összefügg a régi |eme| 'nőstény' szavunkkal, és
az abból kicsinyítő képzővel képzett, ma is élő |emse| 'nőstény (kül.
disznó)' szóval, ill. az utóbbival azonos |Emese| névvel.)
+ - Mi a kulonbseg? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Adott ez a mondat:
"Mindíg sírt az anyja főzte után."

Ezt lehet értelmezni úgy, hogy minden alkalommal, valahányszor nem 
az anyja főztjét ette, sírt, mivel hiányzott neki. 
De lehet értelmezni úgy is, hogy valahányszor az anyja főztjét ette, 
sírt, mert annyira ízlett neki, hogy meghatódott tőle (vagy éppen 
annyira nem ízlett neki, hogy elsírta magát emiatt).

Kérdés: melyik a helyes értelmezés?

Üdv,
Szegedi Ga'bor (gszegedi at freemail.hu, http://gszegedi.freeweb.hu)
Nem a vilag lett rosszabb, hanem a hirszolgaltatas lett jobb.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS