Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1483
Copyright (C) HIX
2002-02-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 NSSZ (mind)  113 sor     (cikkei)

+ - NSSZ (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeir&
#337;l szóló 3/2001. (IV. 5.) ISM rendeletnek az azt módosító 7/2001. (X.4.) IS
M rendelettel, valamint a 9/2001. (XII. 23.) ISM rendelettel egybeszerkesztett 
változata 

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Stv.) 93. §-a (2) bek
ezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendele
m el: 

1. § A rendelet hatálya az amatőr, illetve hivatásos igazolási és versenye
ngedély (a továbbiakban együtt: 

versenyengedély) kiadására vonatkozó eljárásra terjed ki.

2.§ (1) A versenyengedély sportágtól függetlenül formailag, valamint kötelez
37; tartalmi elemeit tekintve egységes. (2) A versenyengedély kötelező tar
talmi elemeit az 1. számú melléklet határozza meg. (3) A Nemzeti Sportszövetség
 jóváhagyásával a versengedély a kötelező tartalmi elemeken kívül a sportá
gi nemzetközi szakszövetség által meghatározott adatokat is tartalmazza, ha azo
kat a sportági országos szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) szabályza
tában előírja. (4) A versenyengedély egységes formáját a Nemzeti Sportszöv
etség határozza meg. (5) A szakszövetség az egységes formájú versenyengedélyt a
 Nemzeti Sportszövetségtől, a fogyatékosok sportjában a Fogyatékosok Nemze
ti Sportszövetségétől igényelheti e nemzeti sportszövetségek által meghatá
rozott költségtérítés ellenében.

3. § (1) Versenyengedélyt a sportoló kérelmére a szakszövetség jogosult kiadni.
 (2) A szakszövetség köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, val
amint az annak kiállításához felhasznált személyes adatoknak (a továbbiakban: s
zemélyes adat) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok ny
ilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséről.

4. § (1) A sportoló a versenyengedély iránti kérelemhez csatolja a 2. számú mel
léklet szerinti adatlapot. (2) A szakszövetség az adatlap alapján vizsgálja, ho
gy a versenyengedély kiadásának feltételeit meghatározó, a sportág jellegéb!
7;l adódó szakszövetségi előírásoknak a sportoló megfelel-e. (3) A verseny
engedély iránti kérelemhez csatolni kell az érvényes sportorvosi igazolást is. 
(4) A szakszövetség versenyszabályzatában határozza meg, hogy melyik versenyren
dszer esetén írja elő a sportolóknak a versenyengedély megszerzésének felt
ételeként a sporttevékenységgel kapcsolatos élet- és baleset-biztosítást. 5. § 
(1) A sportoló a versenyengedély iránti kérelmet a sportszervezeten keresztül n
yújtja be a szakszövetség részére. Ha az alapszabály megengedi, a szakszövetség
 az engedély megadásáról jogi személyiségű szervezeti egységei (a továbbia
kban: területi szervezet) útján is dönthet. Az engedély kiadására vonatkozó el&
#337;írások a területi szervezet eljárásá!
 ra is irányadók. (2) A területi szervezet az általa kiadott versenyengedélyekr
ől minden hónap 15. napjáig tájékoztatja a szakszövetséget. 6. § (1) A (2)
 bekezdésben meghatározott kivétellel egy sportolónak egy sportágban csak egy v
ersenyengedély adható ki. (2) Ha a sportágban több bajnoki osztály, illetve spo
rtági kategória van, a szakszövetség versenyszabályzatában előírhatja, hog
y a sportolónak a versenyengedélyt bajnoki osztályonként, illetve sportági kate
góriánként külön kell kérelmezni és az csak egy bajnoki osztályra, illetve spor
tági kategóriára érvényes. (3) A versenyengedély iránti kérelemről az el&#
337;terjesztésétől számított nyolc napon belül írásban kell dönteni. (4) A
 versenyengedély kiadását meg kell tagadni, a) ha annak kiadása jogszabályba, i
lletve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik, illetve b) ha a sporto
ló valótlan adat igazolását kéri. (5) A versenyengedély kiállításáért, érvényes
ítéséért fizetendő díjat a kérelmez&!
 #337; a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. A d
íj megfizetéséig a versenyengedély kiadása megtagadható. 7. § (1) A versenyenge
dély iránti kérelmet elutasító szakszövetségi határozat ellen a kézbesítést!
7;l számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelem terjeszthető el!
7;. A jogorvoslati kérelmet a határozatot hozó szakszövetségi szerv vezető
jénél kell benyújtani, aki azt tizenöt napon belül az eljárás során keletkezett
 iratokkal együtt továbbítja a szakszövetség versenyszabályzata szerint illeték
es, fellebbviteli bizottsági feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: fellebbv
iteli bizottság) vezetőjének. (2) A fellebbviteli eljárás során a fellebbv
iteli bizottság a határozatot megsemmisíti és a versenyengedélyt kiadja vagy a 
határozatot helybenhagyja. (3) A fellebbviteli eljárásra az első fokú hatá
rozat kiadására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. (4)
 A versenyengedély kiadására vonatkozó részletes előírásokat a szakszövets
ég versenyszabályzatában állapítja meg. 8!
 . § (1) A szakszövetség köteles gondoskodni arról, hogy a versenyengedély nyil
vántartási száma egyértelmű és a statisztikai adatszolgáltatásra is alkalm
as nyilvántartás érdekében egységes jelölésű legyen. (2) A nyilvántartási 
számban a szakszövetség elnevezésére utaló betűjelzést a szakszövetség kér
elmére az Ifjúsági és Sportminisztérium állapítja meg. A nyilvántartási szám je
lölésének módját a 3. számú melléklet határozza meg. 9. § (1) A versenyengedély
 a versenyrendszer (bajnokság) időtartamára vagy versenyrendszer hiányában
 a kiadásától számított egy évig érvényes. (2) A versenyengedély érvényességi i
dejének lejártát követő egy éven belül új kérelemmel kérhető a versen
yengedély érvényesítése. A kérelmet a versenyengedély kiadására vonatkozó eljár
ás szerint kell elbírálni és a sportoló részére az új versenyengedélyt kiállíta
ni. (3) A versenyengedély érvényesítése hologramos matricával történik, amely t
artalmazza az érvényesség idejét. (4) A v!
 ersenyengedély közokiratnak minősül. 10. § (1) A versenyengedély 
érvényességi ideje alatt a jogszabályban, illetve a szakszövetség szabályzatába
n meghatározott esetekben a szakszövetség a versenyengedélyt visszavonja. (2) H
a a versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti
 büntetés hatálya alatt érvényét veszti, azt csak a büntetés hatályának megsz&#
369;nte után lehet érvényesíteni. 11. § (1) A szakszövetség a versenyengedélyek
et és a kapcsolódó adatlapot a versenyengedély kiadásától számított négy évig, 
amatőr és hivatásos versenyrendszerenként, bajnoki osztályonként elkülönít
ve nyilvántartja. (2) A nyilvántartási idő elteltekor a versenyengedélyeke
t és a kapcsolódó adatlapot a nyilvántartásból törölni kell. (3) A nyilvántartá
st számítógépes adathordozón is rögzíteni kell. A nyilvántartási rendszer kiala
kításához az állam a külön jogszabály szerint támogatást nyújt. (4) A nyilvánta
rtásról a szakszövetség évente adatot szolgáltat a külön jogszabály szerinti ál
lami sportinformációs rendszernek. Az ada!
 tszolgáltatás személyes adatra nem terjedhet ki. 12.§ Ez a rendelet 2001. júni
us 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban - a 15.§-ban foglaltak szerin
ti eltéréssel - 2002. március 1. napjától kell kötelezően alkalmazni. 13. 
§ A rendelet alkalmazásában a szakszövetségre vonatkozó rendelkezéseket a sport
szövetségre kell alkalmazni: a) a fogyatékosok sportja területén; b) azokban a 
sportágakban, amelyekben az Stv. szerinti szakszövetségi feladatokat sportszöve
tség látja el. 14. § (1) A rendelet előírásait – a (2) bekezdés figy
elembevételével – a külföldi sportolóra megfelelően alkalmazni kell.
 (2) A külföldi sportoló külföldi sportszervezetből magyarországi sportsze
rvezetbe, illetve magyarországi sportszervezetből külföldi sportszervezetb
e történő igazolása, átigazolása esetén a szakszövetség és a sportági nemz
etközi szakszövetség szabályzatainak vonatkozó elő%E

(webes bekuldes, a bekuldo gepe: 193.225.1.1)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS