Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SCM 170
Copyright (C) HIX
1995-11-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Please ignore Mailing lists in Hungary (mind)  7 sor     (cikkei)
2 Re: Is this group going to pick up "Nemzet" ? (mind)  6 sor     (cikkei)
3 Eve-inf: Multnivela merkatado (mind)  246 sor     (cikkei)
4 Re: Wally succumbs to verbal diarrhea (mind)  57 sor     (cikkei)
5 Re: Representing the interest of Hungarians (mind)  108 sor     (cikkei)
6 [INFO] Web Site (mind)  65 sor     (cikkei)
7 Gumicsontjaink (mind)  56 sor     (cikkei)
8 Mailing lists in Hungary (mind)  9 sor     (cikkei)
9 Re: Quebec and/or Transylvania (mind)  25 sor     (cikkei)
10 Re: "Szegyelem hogy magyar vagyok" (mind)  46 sor     (cikkei)
11 Re: Quebec and/or Transylvania (mind)  34 sor     (cikkei)
12 fonts and spellcheckers (mind)  7 sor     (cikkei)
13 Proton Penetrates Pop s Gene Puddle (mind)  14 sor     (cikkei)
14 Mark Prefers Less Democracy Also (mind)  116 sor     (cikkei)
15 Re: Quebec and/or Transylvania (mind)  31 sor     (cikkei)
16 Vlad & Migratory Animals (mind)  25 sor     (cikkei)
17 Re: SCM: Re: This should settle it. Was: Re: Dan Pop & (mind)  53 sor     (cikkei)
18 Re: Need help finding Hungarian Book (mind)  9 sor     (cikkei)

+ - Please ignore Mailing lists in Hungary (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Previously I had posted about mailing lists in Hungary. It was an
erreneous posting, please ignore it. Sorry for the inconvenience !

Regards,

Mehmet Kurtkaya

+ - Re: Is this group going to pick up "Nemzet" ? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Laszlo Horvath ) wrote:
: Just the question.

sure! if you post it!

just an answer.
+ - Eve-inf: Multnivela merkatado (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Mult-Nivela Merkatado
 =====================

 Multnivela Merkatado estas la plej interesa vojo en nuntempa komercado.
 Ne eraru - g^i tute ne rilatas al eksterleg^a "piramido" au~ al "leteraj
 ludoj". Tio estas giganta komerco, en kiu ekzistas pli granda ebleco
 ric^ig^i, ol en iu ajn alia. En Usono hodiau~ estas preskau~ 500'000
 milionuloj kaj 20% el tiuj ric^ig^is lige al Multnivela Merkatado (nomu
 g^in MNM).

 Finfine oni plene agnoskis MNM-on kaj ec^ instruas g^in en Harward-a kaj
 aliaj Universitatoj. Fakuloj opinias, ke en proksima estonto pli ol 50%
 de c^iuj varoj kaj servoj estos vendataj per MNM. G^i jam havas
 multemiliardajn vendadenspezojn... Preskau~ c^iuj varoj, kiujn vi povas
 ac^eti en vendejoj, jam ac^eteblas au~ ac^eteblos ankau~ per MNM.
 Vitaminoj, dietproduktoj, kosmetikaj^oj estas la plej popularaj MNM-
 varoj.  Krom  tio  ankau~  ac^eteblas  libroj, gazetoj, artaj^oj,
 mang^ilaroj, vestaj^oj, kaj diversaj nutraj^produktoj. La liston eblas
 dau~rigi, c^ar konstante aldonig^as novaj varoj. Dum lastaj 10 jaroj
 dank'al MNM aperis pli novaj milionuloj ol per ordinara komerco.
 Samtempe,  diversaj  firmaoj,  kiuj  komencas  komercadon per MNM
 bankrotig^as samofte kiel ordinaraj. Iuj taksas MNM-on kiel realigitan
 revon, aliaj nekontente grimacas, kiam temas pri MNM.

 Kio do estas fenomeno de MNM ?

 - C^u, vojo al ric^eco au~ epoka fiafero ?
 - C^u, facila vojo enspezi monon au~ senrezulta perdo de via tempo ?
 - Kaj plej gravas: c^u troveblas loko por Vi en MNM ?

 Do, ni provu pli atente esplori la diferencon inter MNM kaj ordinara
 komercado. Evidente, MNM ne estas industrio kiel ekzemple konstruado,
 elektroniko, metalurgio kaj tiel plu... Pli g^uste g^i estas komerca
 koncepto, kiun eblas kunligi kun iu ajn varo au~ servo. La avantag^o
 estas en la tiel nomata multobliganta profito. C^iu konas tiel nomatan
 linian profiton - Vi laboras unu tagon kaj ricevas unutagan salajron, vi
 laboras semajnon, do ricevas unusemajnan salajron. Vi kudros unu robon,
 do ricevos monon kontrau~ tiu c^i laboro. Kelkaj profesioj donas eblecon
 ricevi  tre  grandan linian profiton, ekzemple en kinematografio,
 medicino, juro. Sed kutime linia profito donas sufic^e limigitajn
 eblecojn por profiti.

 Akumulada profito estas la dua ebleco perlabori monon. Tio estas la
 c^efa profito en asekurado, kies agentoj ricevas profiton de polisoj,
 venditaj pasintjare kaj de la novaj. Komponistoj, artistoj, verkistoj
 ankau~ ricevas akumuladan profiton.

 Tiuj du specoj de profito neniel rilatas al MNM. Kio do estas Multnivela
 Merkatado? G^i komencig^as de produktisto, kiu volas vendi siajn varojn.
 C^efe  oni  elektas  MNM-on  por eviti multmilionajn kostojn por
 surmerkatigi novan varon. Kvankam ec^ c^i okaze eblas malgajni pro tro
 granda  konkurenco. Kompare al la merkata esplorado kaj ordinara
 reklamado  surmerkatigi  novan  produkton pere de MNM estas vere
 malmultekosta afero. Tio signifas, ke pli da mono eblas elspezi por
 plialtigi la kvaliton de varoj. G^uste pro tio varoj vendataj per MNM
 kutime estas altkvalitaj.

 La  koncepto  estas simpla! Firmao, elektinte MNM, trovas unuajn
 entuziasmajn homojn kaj instruas ilin pri specifiko de la varoj kaj de
 la laboro. Evidentas, ke ili devas havi motivon por ig^i fidelaj al la
 firmao kaj g^iaj varoj. Post tio la firmao plene dependas de tiuj unuaj
 distribuantoj, kiuj konstruas propran reton, altirante 4-5 novajn
 aktivajn distribuantojn, kiuj siavice varbas aliajn... Tio povas dau~ri
 senfine, tamen oni pagas nur pro laboro de 3 g^is 7 niveloj de
 distribuantoj depende de konkreta plano en MNM-firmaoj. Varbi novajn
 distribuantojn signifas, ke ili komencas vendi la samajn varojn. Kaj Vi
 tuj komencas ricevi premiojn pro ilia laboro kaj pro la laboro varbitaj
 de ili aliaj distribuantoj... Simplaj kalkuloj montras, ke se varbis nur
 5 distribuantojn kaj ili faris la samon, do en Via dua nivelo estos 25
 distribuantoj kaj en via tria nivelo - 125. Tio signifas, ke Via
 organizaj^o konsistos el 155 distribuantoj (certe por tio estas bezonata
 tempo ) kaj pro ilia laboro Vi ricevas premiojn. Se Vi diros, ke tio ne
 povas esti - ne rapidu. Mi konas distribuantojn, kiuj profitas de 50'000
 g^is 100'000 dolaroj monate (jes, mi ne eraris, - monate!). Kaj multaj
 atingis tion dum nur kelkaj jaroj de laboro en MNM, kvankam ili estas
 tute simplaj homoj sen komerca sperto. Kelkaj el ili ec^ sen meza klero.
 Preskau~ c^iuj ne posedis monon antau~ komenci laboron en MNM.

 Mi konas nek unu komercon, en kiuj ekzistas la samaj eblecoj. MNM estas
 pordo al ric^eco por c^iuj! Ne c^iuj atingos plej superan nivelon, tamen
 ric^ig^i povas c^iu!

 MNM-firmaoj preskau~ ne elspezas monon al reklamo, kaj pro tio altigas
 premiojn por distribuantoj, kiuj mem reklamas ties varojn por atingi
 novajn klientojn kaj varbi novajn distribuantojn.

 Plej grava en MNM estas tio, ke g^i funkcias. La koncepto estas tiom
 simpla, ke multaj kleruloj ne sukcesas akcepti g^in kaj taksas g^in
 fiafera au~ falsa. Jes, MNM estas simpla, tamen - mi devas diri veron -
 ne facila ! Ne miksu simplecon kaj facilecon. Plej gravas en la laboro
 kontaktoj kun homoj. Eblas nomi g^in "popola komerco". Alia konvena nomo
 por MNM - reta merkatumado, c^ar la laboro sukcesas, se Vi konstruas
 propran organizaj^on. Se Vi konas homojn, kiuj kredas Vin, kredas la
 firmaon kiun Vi prezentas, kredas je varoj, kiujn Vi vendas, kaj ili
 pretas ig^i distribuanto - sekve Vi trovig^as sur la vojo al ric^eco. Vi
 devas esti certa, ke tiuj homoj pretas ac^eti la varojn kaj serc^i
 aliulojn, konvenaj al tiu c^i laboro. La varoj devas atingi ties
 ac^etantojn. MNM ne estas "ludo en letero". Vi kaj Viaj distribuantoj
 devas rakonti al homoj pri la varoj, kial kaj kiel ili uzu g^in. Kaj
 rakonti pro tio, ke ili mem povas bone profiti, varbante aliulojn...

 Specifiko de homa naturo estas tia, ke el 15-20 varbitaj de Vi
 distribuantoj nur 3-4 aktivig^os. Aliuloj lasos la komercon, se vi ne
 kontaktos ilin konstante, plu varmigante ilian entuziasmon. Tamen ankau~
 c^i okaze multaj el ili lasos la laboron.

 Bedau~rinde, multaj homoj komencas labori en MNM-firmaoj tute ne
 komprenante la komercon. Kiel en iu ajn alia komerco, necesas scii la
 regulojn.  Estas  vojoj kondukantaj al gajno, tamen estas ankau~
 kondukantaj al malgajno. Senpagajn mang^ojn ne serc^u, c^ar senpaga
 mang^o estas nur en muskaptilo! Kiu volas sukcesi devas ne nur vendi la
 varojn, sed ankau~ koncentrig^i por la konstruado de propra organizaj^o,
 en kiu oni ac^etas kaj vendas la varojn.

 Kion konkrete fari?

 Se vi ekinteresig^is pri Multnivela Merkatumado, faru jenon:

 * Esploru la firmaon en kiu vi volas komenci laboron. Ne rapidu ig^i
   distribuanto, ec^ se viaj sponsoroj rapidigas vin. Ekzistas centoj
   de MNM-firmaoj. Kvankam granda parto de ili estas honestaj kaj
   potencaj, proponas altkvalitajn varojn, tamen estas ankau~ tiuj,
   kiuj ruinig^as pro financa malsufic^o au~ pro erara gvidado. Se vi
   ne estas el tiuj 3% da homoj, kiuj ricevas plezuron de la vendado,
   do pli bone elekti varojn, kiuj "vendas sin mem" kaj konstante
   bezonatas, kio donas al vi eblecon denove vendi al la sama
   ac^etanto,   ekzemple:   nutraj^produktojn,   kosmetikaj^ojn,
   dietproduktojn k.t.p. C^i kaze vi devas mem uzi tiujn produktojn.
   Eksciu pri financa stato, pri gvidantaro, pri sukcesoj de elektota
   firmao dum lastaj 3-5 jaroj. Tio tre gravas kaj se neniu povas doni
   al vi la informon - la afero estas dubinda. Devas esti sufic^e
   simpla la eniro en la firmaon. La menditajn varojn oni devas sendi
   hejmen por c^iu distribuanto persone, por ke ili ne devu stokigi
   rezervojn pli ol sufic^ajn por klientoj kaj por vi mem. Ne devas
   esti multe da papera laboro, c^ar solidaj firmaoj estas plene
   komputiligitaj  kaj  sendas al siaj distribuantoj c^iumonatan
   raporton kaj premiojn rekte al ilia hejmo. Atente esploru ilian
   konkretan komercan planon kaj ju pli kompreneblas g^i, des pli
   bonas. Estas bone, se c^iuj premioj de la firmao proksimig^as al
   50% de la vendaj prezoj. Se ili entute estas pli ol 50% - bonege!

 * Rigardu la reklamajn bros^urojn, presitaj de la firmao. Sukcesa
  firmao faras g^in kolore kaj bonkvalite. Firmao ne devas preni multe
  da mono pro rajto farig^i ties distribuanto (kutime ne pli ol 200
  USD), do se vi intencas ig^i distribuanto, nepre ac^etu la licencon
  kaj la necesan literaturon. Sen tio vi ne sukcesos kompreni c^ion
  pri la varoj kaj vi havos nenion por montri al varbataj de vi
  aliuloj.  Provu  kompreni filozofion de la firmao - c^u g^i
  interesig^as pri sukcesoj de siaj distribuantoj? Bazo de MNM: multe
  da distribuantoj vendas po iomete. Se iu firmao ne zorgas pri
  simplaj distribuantoj - do ne tus^u g^in.

 *  SE vi jam elektis la firmaon, plu laboru kun g^i. Unu el la plej
   grandaj eraroj estas farig^i distribuanto samtempe en kelkaj
   firmaoj. Tio malhelpos al vi koncentrig^i je la sola komercado, kio
   vere bezonatas por sukcesi. Do evitu oftajn transirojn de firmao al
   firmao.

 *  Faru propran liston de potencialaj viaj distribuontoj. G^i povas
   konsisti el c^iuj viaj gekonatoj, kvankam ne c^iu estos tau~ga por
   tiu c^i laboro. Vi bezonas entuziasmajn kaj optimismajn homojn,
   kiuj pretas LABORI por SUKCESI, sed ne atendas ke la sukceso venu
   mem (eble per gajno en loterio). Plej valora, per kiu nova
   distribuanto povas kontribui al via organizaj^o, estas deziro
   plibonigi propran vivon kaj la kredo, ke li sukcesos fari tion en
   MNM!

 Vi bezonas homojn, kiuj volas pli kaj pli scii pri la firmao, pri
 konkreta komerca plano, homoj, kiuj ofte demandas vin. Vi ne bezonas
 homojn, kiujn necesas persvadi, konvinki. Ili ne eklaboros kaj ne perdu
 vane  vian  energion.  Sed  se vi altiris homojn motivatajn kaj
 entuziasmajn, nepre helpu al ili! Vi eksentos, ke ili alte taksas vian
 helpon, ili g^ojas kiam vi telefonas al ili. Kiuj ne volas labori en
 MNM, ili tuj montros al vi, ke al ili ne plac^as viaj vizitoj kaj via
 telefonado. Estas eraro altiri c^iujn al laboro en MNM-firmao. Vi
 bezonas nur 4-5 seriozajn kaj aktivajn distribuantojn. Tio signifas, ke
 ili devas mendi la varojn c^iumonate kaj varbi 4-5 novajn seriozajn
 distribuantojn. Kaj ili instruu siajn distribuantojn fari la samon.

 Kion vi mem volas?
 ------------------

 MNM postulas klaran celon ec^ pli ol ordinara komerco. Esploroj en
 Universitato de Harward montras, ke nur 10% da homoj kapablas starigi
 antau~ si mem celojn kaj nure 3% fiksas tion skribe. Vi mem demandu vin
 - kion vi volas atingi en tiu c^i komerco? Eble monon por ac^eti novan
 au~ton au~ domon? Por kio vi kolektos monon: por eksterlanda vojag^o,
 por doni al viaj infanoj plej bonan kleron? C^u vi planas investi la
 monon en iu ajn projekto kiam vi ric^ig^os? Akcepti realan celon ne
 estas tiom simple kiel s^ajnas, sed tio estas necesa, se vi volas
 sukcesi en MNM.

 Krom tio vi bezonas investi iom da mono por necesaj reklamaj^oj kaj por
 ac^eti sufic^e da varoj, kiujn vi devas vendi al viaj klientoj kaj al
 viaj novaj distribuantoj. Vera rezervo estas bona stimulo por pli aktiva
 laboro. Vi povas fari permesitajn anoncojn en gazetaro au~ dissendi
 leterojn por trovi novajn distribuantojn. Sed c^iuj viaj elspezoj ne
 atingos ec^1% de tiuj, kiuj estas bezonataj en ordinara komerco.

 Estu pretaj al malsukcesoj kaj al trompig^oj sur tiu c^i vojo. Vi
 entuziasme klarigos al aliuloj pri la eblecoj kaj la esperoj por atingi
 financan sendependecon pere de MNM kaj atendos, ke ili konsentos kun vi.
 Sed bedau~rinde multaj ne faros tion. Ili ec^ diros, ke vi frenezig^is
 kaj pris^ercos vin. Ili ankau~ povas kolerig^i pro timo, ke eble vi
 sukcesos kaj ric^ig^os, sed ili restos en la sama stato.

 Por atingi la sukceson en MNM vi devas insiste iri antau~en, ec^ se
 kelkaj el viaj distribuantoj forlasos vin.

 Plej grava faktoro, de kiu dependas sukceso en MNM, estas vi, via
 personeco, viaj scioj pri firmao kaj ties varoj plus via entuziasmo kaj
 deziro venki. Mi tre rekomendas al vi ac^eti motivantajn kasedojn kaj
 librojn. Kiam la aferoj ne tiom bonas, kiam vin trafis pesimismo, nutru
 vin per pozitivaj libroj, kasedoj, interrilatu kun homoj kiuj subtenas
 kaj kurag^igas vin por reveni al optimisma vojo.

 MNM ne tau~gas por c^iuj. Pripensu bone kaj preparu vin por akcepti la
 decidon. Tamen se vi jam jese decidis, komencu entuziasme, faru liston
 de viaj potencaj distribuantoj, difinu viajn celojn, ne c^esu lerni de
 viaj sponsoroj, estu pozitivaj, nepre ekuzu varojn, kiuj vi intencas
 vendi, parolu kun aliuloj pri ties utilo, mobilizu vian propran potencon
 kaj... ANTAU~EN!


               Lau~ B. Hadler kompilita de Kurolap Zinovi


 Rim. La metodo de MNM ne la unuan fojon okupas la pensojn de
 esperantistoj. La (jam c^esinta) e-revuo "MONO" ofte okupig^is pri g^i
 (ec^ g^ia distribuado estis organizita lau~ tiu modelo), kaj la temo jam
 estis tus^ita ankau~ en Eventoj, n-ro 1/aprilo/95 far dr-o Istvan
 Gether, prez. de Hungaria E-Asocio. Leginte la du artikolojn au~tomate
 levig^as la demando: kiamaniere la E-movado povus profiti el MNM? C^u en
 asocia nivelo (Gether), individua nivelo (Zinovi) - au~ eble g^i estas
 utiligebla ankau~ el E-agadorganiza vidpunkto...? - La red.


> --------------------------------------------------------------------------
     La supra artiloko aperis kiel aparta suplemento
        en la numero 1/novembro de Eventoj

     Se vi volas esti informita pri la aktualaj aferoj,
        vidu la kurantajn numerojn de la gazeto mem.

Adreso de la redakcio:  (pk 87 Budapest H-1675 Budapest)
> --------------------------------------------------------------------------
+ - Re: Wally succumbs to verbal diarrhea (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> ========================================================================
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
         (  ( ( (((((O))))) ) ) )  )       
        ( )      (()       ( )
Was >Subject: Wally succumbs to )verbal diarrhea
Subject: Wally relieves himself( of bile & feels immensely gratified
                )
With no concern for a Well-Hungary Club member, Joe wrote with aplomb:
>But it's not something THE STEAK wouldn't cure.
>And Vlad is already greasi(ng the pole. <lurkers in the background go --
oh! oh!>          )
              (
The only Pole he's lathering) is the Warszawa one that won't earn him
admittance to the Well-Hungary Club. <Magyars&Poles in the background
murmur, ooooo!>

These Romanian cultural icons are mere butt-plugs. They'll never pass my
diamond-studded sphincter l)et alone enter my tritium-lined rectal cavity.
<Turks in the background -( oh! oh!>
              )
In the Mall-infested West, I'm more likely to pork him with his grease pole
and mount him on a suburban barbeque spit instead of our usual moose
<applause> <wild cheering> <Go Wally Go! Go Wally Go!> 

Galahad Vlad         )
went on a Jihad       (
all clad in his glad     )

   <Go!Wally!Go>

butt soon he became
an awfully sad Vlad    )
after having been had  (

   <Go!Wally!Go>
               (
so now he is glad       )
to be very mad    
as Brucie's comrade    )  )
called Brad the Bad   (  (
            <!p!r!z!t!>
            <p!r!z!t>
             <pr!zt>
             <p 
              rz)
               (t
             )  )
               (  )
             (  ) (
Stop laughing Joe!    ) (
Lift that bale.     ( z )  )
Slop that mop.     pzrttZptzzrp
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-- 
Wally Keeler					Poetry
Creative Intelligence Agency			is
Peoples Republic of Poetry			Poetency
+ - Re: Representing the interest of Hungarians (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In > () writes:

>In article >, Dan Pop > wrote:
>
>>>politician, like Bob Dornan, who figure a few votes might come out of
>>>this, would gladly oblige any group with the opposite declaration, too.
>>
>>OTOH, why did he bother for only a few dozen votes?
>
>He did not know how many votes were involved there. From the grand
>sounding names he probably assumed the same thing you did.

What did I assume?

>On the other
>hand, I know a little bit more about them.

Too bad he didn't ask you before passing that letter (or whatever it was) :-)

>About Virgil you wrote:
>>
>>How do you know he was Romanian? He even posted from an anonymous
>>service. Lehel and Matyas can use the Romanian language at least as well
>>as your beloved "Virgil Ardelean". This doesn't make them Romanians,
>>however.
>
>You have no proof he is not a Romanian, either. When one does not know, 
>one accepts what the person says about himself.

Pulling my leg again? If I post an article, under an assumed Hungarian
identity, claiming that the Hungarian minority deserves no rights, would
you accept that the author was Hungarian, indeed, simply because you
don't know?

>Besides, there is no garantee, either, that somebody writing from a
>non-anonymous site is the person whom his signature indicates.

Right. But this is exactly the point: you have no reason to assume that
"Virgil Ardelean" is Romanian (well, this is not quite true, you have a
very good reason to make that assumption: it fits your purposes :-)

>Remember, how many people expressed their doubt that my name is Pannon.

And is it? :-)

>I wonder if these people would be happier if I signed as "Szabo", or
>something like that. Would that change my message, too?

Not even signing as "Ion Pannonescu" changed the anti-Romanian character
of your message :-)
>>
>> Personally, I couldn't care less about the place where the
>>Romanian people was formed: 
>
>Let me put you down then that you are open on that issue. ;-)

More accurately, that I don't care about that issue. And neither should
anyone who isn't a professional or amateur historian.

>>>Yeap. That's what I was alluding to. Very perceptive, Alexander!
>>
>>How did you realize that Alexander is very perceptive, while following up
>>one of my articles? :-)
>
>Just a slip, Dan! Don't make a mountain out of every mole hill.

I made a joke (note the smiley), not a mountain. Quite a difference :-)

>>You don't mind making a fool of yourself, do you? Go and tell the Basques
>>that they have been assimilated by the French. Try the same thing with
>>the Corses and the Alsacians.
>
>I think the Basques are a unique case, because their territory spans the
>Franco-Spanish border. French assimilation could not be as effective
>with such ethnic group. In addition, Basques are one taugh people!
>I'm not sure who the Corses are (Corsicans?), but Alsatians are again a

Mea culpa. I was, obviously, talking about Corsicans and not about corses.

>border situation. It's generally almost impossible to assimilate people
>in the border areas when the main body of those people is just across
>the border and thus can maintain daily contacts.

So, you're contradicting yourself. First you claim that France has already
assimilated its minorities, then you explain why France cannot assimilate
its minorities. You still haven't stated your position WRT France: is it
a democracy or not? Is the fact that France denies the very existence
of minorities on its teritory relevant to the question? Could Romania 
become a democracy by adopting the French attitude? Of course, I'm not
advocating the French attitude.

>>>You mean the Romanians are also willing to compromise?
>>              ^^^^
>>I don't understand the meaning of "also" in your statement. HDUR left the
>>Democratic Convention because they weren't interested in a compromise.
>
>I think the HDUR sees that differently.

Let me emphasize that it was HDUR which left the Convention and not the
Convention which expelled HDUR. This talks a lot about who wasn't willing
to compromise.

Dan
--
Dan Pop
CERN, CN Division
Email: 
Mail: CERN - PPE, Bat. 31 R-004, CH-1211 Geneve 23, Switzerland
+ - [INFO] Web Site (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Following this newsgroup for the past four PLUS years it occurs
to me that this Internet is really bursting forth at the seems with new
resources, new members & access, new information all of the time. Even
when you learn to use it in a purely UNIX form, you could learn about it
everyday for a year and still only scratched the surface. This is a
truly unique way to disseminate and gather information.
	The past four years have seen a growth in membership, hence more
opportunity for people to learn about this newsgroup. In the last month
or so I began exploring the World Wide Wide more. I had never done this
before. Unfortunatley as my UNIX skills are rusty and at my site and
details are sketchy as to how to access the Web graphically I have been
using AOL to access the Web.
	I found a great Web Tool called "HotDog" from Australia which
helps the budding WebHead create a personal WebSite: all you need is
time to make/create one, a site which provides you a room to keep
a public file like that for others to access and a little creativity.
	I also noticed in the last few months that there seems to be
a proliferation of information about various Tanchaz's, lectures,
lunchoens, guest speakers, etc. expressly geared toward the Hungarian
Americans in various cities all over the US. Washington DC, New Jersey,
New York, Virginia all come to mind.
	But one thing remains and it seems to be lacking. Chicago also
has a Hungarian community albeit small, we exist, are here, and have
our own lectures, guest speakers, concerts, luncheons mostly connected
to St Stephen King of Hungary Church but not exclusive to the church.
We have recitials, dinner dances, Kavehaz's, fund raisers etc. We are
small but we thrive. 
	The reason for my post is simple, and although it's taken nearly
two fulls screens to get to the point (ha!), I thought I'd let the group
know that any interested parties can access a little background on St
Stephens by visiting a link to my web site. Also anyone who may find
my name somewhat familar (only die hards and those who consistently
read s.c.m or have read it over the last 4 years) know that I've written
about my involvement in the only Hungarian egyutes (band) that existed
in Chicago from 1988-1993. We were called MoonLite and entertained the
Hungarian community in Chicago for that time.
	We were well liked, often talked about postitively and people
asked what happened when we decided to break up: so people were obvi-
ously aware, if nothing else, that we existed. One of my best memories
of being in the band itself stems from a Hunyadi Matyas Cserkesz Csapat
bal exactly four years ago tonight. The dance floor was packed! People
sang along with us as we played - the entire night was a great succes
for the scouts financially here in Chicago. So that we were also a
means to an end as well - if someone wanted people to show up and parti-
cipate, during those years, they asked MooLite to come and play - the
rest would follow. I also have a link on my home page to a photo
taken at a grape festival a few years ago.
	Interested parties curious about 2 aspects of the Chicago
Hungarian community may visit my WWW Home Page at:

	http://users.aol.com?MikeC16958/home.html

	the documents you want to access specificlly are:

	moonlite.html, and
	church.html

	so exchange home.html with either one of the two documents
listed above to skip over my homepage and get to the meat, or visit
my home page and skip around my pointing and clicking. :)
	Any constructive criticism is appreciated in advance. Thank
you for reading my post. Peace and Long Life, Isten Aldd Meg a Magyart!

Misi. :)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+ - Gumicsontjaink (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article > Laszlo Katkits,
 writes:
> A fentiek szerint szereztem egy rosszpontot. 

Ne szívd mellre, nem ugy értettem, hogy most életed végéig
meg leszel bélyegezve, mert nem ismertél egy történelmi
adatot.
De ez azért a vitapoziciódat rontja egy kissé a jelen pilla-
natban.

>Szerintem ez a csont mar elegge le van ragva.

Szerintem nincs, lenntebb kitérek rá, hogy miért.

>Van egy tanulsag, amit mindenki figyelmebe
>ajanlok: sok magyarnak, magyar szarmazasunak meg kene tanulnia
>semlegesebben allni a temahoz amit vitat, tiszteletben tartani
>az eltero nezethez valo jogot, anelkul, hogy ebbol az illeto
>szemelyet serto kovetkezteteseket vagdalnak egymas fejehez.
>Ez a kulonbseg a VITA es a VESZEKEDES kozott.

Elsösorban saját magad, és azoknak a figyelmébe ajánljad ezt a
tanulságot, akik időnként a magyar csoportra rontanak, és meg-
vádolnak minket mindenfélével.

Ez a csoport tud vitatkozni, különösen történelmi témákban.
Ennek komoly hagyományai vannak. Némelyikben magam is
résztvettem, de az általam megélt eddigi legszínvonalasabb
vita a Jelikó által vezetett román-magyar szerteágazó, szá-
mos hallatlanul érdekes témát érintő, több hónapos történel-
mi vita volt. Én ugyan csak mellékszálakat vittem, de így is
sok idôm ráment irodalmazásra. Sok pénzt költöttem könyvre:
2-300 Frankot olyan történelmi munkákra, amiket egyébként
soha a büdös életben nem vettem volna meg, nem olvastam vol-
na el. (Rákérdeztem: Jelikónak egy nagyságrenddel többe volt
ez a vita.)

Rég rájöttünk magunktól, hogy kényes témában nem lehet más-
képpen vitatkozni. Az mindig kölcsönös vádakozáshoz, flame-
war-hoz vezet csak. Az ilyen vitákban a felek tele vannak
előítéletekkel, az ellenfél véleménye nem számít; amíg nem szembesülnek
vitathatalan, cáfolhatatlan tényekkel, addig
a vélemények soha nem módosulnak. (Soxor még úgy sem.)

Antiszemitizmus vita ebben a csoportban még nem volt, csak
vádakozás. Mikor vitába fordulhatott volna a dolog, mert akadt
valaki, aki felvette a kesztyűt, a vitát provokáló kihátrált,
es eltűnt a cibertér bugyraiban.

A kérdést még felszínesen, egyes pontjait kiragadva megvi-
tatni sem könnyű dolog. A téma ugyanis rendkívül forrásigé-
nyes (és forrásgazdag). Viszont örök téma révén, ha nem fog-
lalkozunk vele alaposabban, mindig ide fogunk kilyukadni.
Egyszer tényleg sort kéne keríteni rá.

Tamás
+ - Mailing lists in Hungary (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Greetings,

Is there a mailing list in Bolivia where I can post in English
to reach people living in Bolivia ? Thank you,

Regards,

Mehmet Kurtkaya

+ - Re: Quebec and/or Transylvania (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In > (Matyas ) writes:

>In article >, () write
s:

>|>  NO NO NO I did not say Hungary got Transylvania first!! I implied that 
>|> they got it from the Romanians in the first PLACE.
>
>Sorry: Namely, how (and when) did Hungary get Transylvania in the first place 
>(from Romania - existing since 1859(?)...)

Well, he said "from Romanians", not "from Romania" :-)

Strictly speaking, the name of "Romania" was adopted in 1866. Between
1859 and 1866 it was "The United Principalities of Moldavia and Wallachia".
However, the Romanian nation existed for a very long time, even without
a "properly" named state. This is not something specific to Romania,
Italy and Germany are other examples.

Dan
--
Dan Pop
CERN, CN Division
Email: 
Mail: CERN - PPE, Bat. 31 R-004, CH-1211 Geneve 23, Switzerland
+ - Re: "Szegyelem hogy magyar vagyok" (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In article >, says...

	Szentgyogyi Albert a szegedi egyetemen vegezte kiserleteit, azok 
alapjan kapta meg a Nobel Dij-at- Magyarorszagon tartozkodva.
Szentgyorgyi Albert ( kozvetlen munkatarsaival egyutt cca 1947- ben ) 
hagyta el az orszagot, szabalyosan, utlevellel- kulfoldon torteno 
kiserletek folytatasara- muszerhianyra hivatkozva.


Szentgyorgyi Albert mar 1945 elott hires volt liberalizmusarol (nem 
felreertendo !!) tehat nem tett kulonbseget faji vagy vallasi 
szmepontokbol...!946-ban a Magyar-SZovjet Barati Tarsasag elnokeve 
valasztottak...Ettol fuggetlenul, szentgyogyi azonnal fleismerte a kezdodo 
szovjet diktatura torekveseit, az elso alkalommal, ahogy lehetett - lasd 
fentebb- dissidalt.
Mint apro innyencseget legyen szabad megemliteni, hogy elvben Schweizba 
szolt az utlevele, de o Svedorszagba ment es ott akart letelepedni, ahol 
is a Nobel dij ellenere azt koveteltek tole, hogy a nostrifikalashoz
( itt legitimalasnak nevezik) elozoleg 18 honapot toltson el sved 
korhazban: bel-seb-elme osztalyokon 6-6 honapot. Ezekutan Canadaba 
utazott, ahol egy teljes laboratoriumot bocsajtottak szamara...
 (Gyorgy Kovacs) wrote:
>>
>>>In article >,
>>>Peter Szaszvari > wrote:
>>>>May I propose counting only those Hungarians who actually
>>>>worked in Hungary and got a Nobel prize? :)
>>>>
>>>>SzP.
>
>Where they worked when they did the work they got the NP for is one thing
>(as far as I know only Szent-Gyorgyi has been awarded the price for a 
work
>done in Hungary but even he did not live in the country by the time he 
won
>the prize). Another thing is where they received their education?
>I guess the most important factor in good research is good education.
>They might have worked outside Hungary but would they ever get the Noble
>Prize if they did not attend school there?
>
>Andras
>
+ - Re: Quebec and/or Transylvania (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> 
> As far as political arguments are concerned, I have to admit that I don't 
> know much of the 19th-century Kingdom of Romania. From that little I know, 
> my general impression is that it showed even less traces of democracy than 
                               ^^^^^^^^^^
> Austria-Hungary did.

Last time I checked an empire has nothing in common with democracy.

> 
> From the little I know about Romanian political streams in pre-WWI Hungary, 
> it is clear that Romanians in Hungary were far from 100% irredentist. Many 
> of them saw the existence of Austria-Hungary, a great power in Central 
> Europe, as their best security guarantee. Given also the about 50% 
> statistical weight they had in Transylvania, I am convinced that a pre-WWI 
> referendum would _not_ have resulted in a union of Transylvania with 
> Romania. But this is again speculation. The fact is that there has never 
> been a referendum or any kind of democratic vote on this issue. It was WWI 
> and not the political will of its peoples that made Austria-Hungary fall 
> apart.

War is generated by political will.

> 
> 	Gyorgy
> 

-- 
Dorin Ungureanu-- 
Dorin Ungureanu
+ - fonts and spellcheckers (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

I'm looking for Hungarian fonts and a spellchecker that I can use with
common word processing applications. if you have any info please E-mail
me. 

thanks for your help

gabe  
+ - Proton Penetrates Pop s Gene Puddle (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

In > () writes:
>Don't worry, Don, MOD would qualify before you. 
>(But you can start your own sour-puss-Romania Club.)

Dan Pop attempts a zinger:
>It would have only two members: Joe Pannon and Wally Keeler.

I think he means Yosip Pannonescu & Oali Chilar.
His brain cell is acting up again -- probably proton penetration of his
gene puddle.
-- 
Wally Keeler					Poetry
Creative Intelligence Agency			is
Peoples Republic of Poetry			Poetency
+ - Mark Prefers Less Democracy Also (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

On Sun, 19 Nov 1995, Wally Keeler wrote:
>>I might point out that one of the main differences is that as a Canadian
>>I have been steeped in 128 years of UNINTERRUPTED democracy. 

Mark Cristian wrote:
>So what of it?! 

<shrug> <shrug> *I* like it; *I* like it very much. I think the vast
majority of Canadians like this fact very, very much. Indeed, I think any
intelligent person in the world would wish the same or better for their own
people. Why would I care whether you are impressed by it or not? You're not
Canadian and I am -- good for me. As for your lack of regard -- So what of
it?!

Mark Cristian wrote:
>Democracy as 'rule of the majority' can be as onerous as any caesar!

Of course it "can be" but is far less likely to be than the alternatives --
eg. monarchies, sultanates, dictatorshits, etc. which is "rule by the
minority." You know damn well which one the majority of people anywhere in
the world would choose.

Mark Cristian wrote:
>Witness the recent opression of native americans by the great Canadian
>democracy.

Which recent one are you referring to? There are a number. And it hasn't
been recent -- it's been continuing throughout Canadian history. 

BTW, the great Canadian democracy does not oppress native Americans; they
oppress Native Canadians aka First Nations People. 

But then again, we mustn't get too politically correct with you, after all
you are Mr Anti-Predator aka tigani-golani aka gypsy aka Roma. Let's talk in
your language and call them redskins and their women, squaws. 

You might find this quotation by Sioux Indian Chief Sitting Bull after the
battle of Little Bighorn interesting. It was his reply to American General
Alfred Terry who wanted him to return to America. The quote appeared in the
book, The North West Mounted Police: 1873 - 1893, by John Peter Turner. Chief
Sitting Bull had found sanctuary in Canada, as had many black slaves via the
underground railway. Sitting Bull said, "We did not give you our country; you
took it from us. Look how I stand with these people. Look at me. You think I
am a fool, but you are a greater fool than I am. This house, the home of the
English, is a medicine house and you come here to tell us lies. We do not want
to hear them. Now I have said enough. You can go back. Say no more. Take your
lies with you. I will stay with these people. The country we came from
belonged to us; you took it away from us; we will live here."

BTW, what do you call a World Wide Web home page for North American Indians? a
WEBWAM.

Wally Keeler wrote:
> As a Romanian, you have been overwhelmingly steeped in the historical 
> circumstance of kings, ceasars, queens, dictatorshits from Dacian-Roman 
> continuity. 

Mark Cristian wrote:
>So have the Chinese, and yet they can probably rightfuly call us
>barbarians.

I wouldn't call you Romanians barbarians. I'd call you wonderfully weird
maybe, but not barbarians. But I'm not Chinese.

Wally Keeler wrote:
>I would suspect that with such minimal cultural experience in democracy,
>you might shut the fuck up and pay attention to those cultures with
>democratic experience.

Mark Cristian wrote:
>Ah, do I detect some jingoistic arrogance here? 

Detect? You need a sinus purge. My post overwhelmingly STINKS of jingoistic
arrogance! But really, you were just being polite when you said "detect."
That's not like you Mark.

Mark Cristian wrote:
>It may be that the majority in Romania and other parts of the world, may
>find democracy as you define it, and as Canadians practice it...
>disturbing, and not a model to be followed ad literam. 
>m. cristian

It is absolutely certain that all dictatorshits, sultanates, monarchies,
and the ruling elite of authoritarian regimes, and all those who earn their
bread and butter from such organs would consider Canada's form of democracy
alarming, if not disturbing.

It brings happiness to my heart that such regimes feel that way.
Personally, I am a democratic "imperialist." I am very proactive concerning
subversion. I highly recommend exporting insidious rot to undermine
undemocratic regimes. During the East-West detente years, I was appalled
that the West gave up the possibility of beaming tv signals directly into
the Soviet bloc. Radio Canada was as pale and timid as chalk in these
matters -- not like Radio Liberty or VOA or the BBC. I was appalled by many
things the West did not do. One of the most powerful forces is rock-and-
roll. This was a vehicle by which the West could reinforce the inherent
rebellion of youth. And I was thrilled that the US Armed Forces used
amplified heavy metal to torment the Panamanian dictator (I forgot the
asshole's name) holed up in some embassy. However, too many Western youth were
afflicted with naivite, and I could rouse very few of them to take subversive
action against the "Iron Curtain". 

It MAY be true that the current majority in Romania would find such
democracy disturbing. (Democracy, by its very nature, disturbs. Democrazy
aka demo crazy aka demonstration crazy) The current majority in Romania has
not had much experience with it -- a situation I regret.

"Other parts of the world?" Well, I'd prefer that they inform me
democratically of their wishes. Otherwise, we get into fruitless
speculation. I can't speak for "other parts of the world" any more than you
can. (But I'd certainly give your opinions far more credence than those of
despots, dictatorshits, etc., quantumly so.)
-- 
Wally Keeler					Poetry
Creative Intelligence Agency			is
Peoples Republic of Poetry			Poetency
+ - Re: Quebec and/or Transylvania (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

 (Dorin Ungureanu) wrote:
>
>> I personally believe that in todays world, language, culture 
>> and common territory are not - sine qua non - and that
>> economics should prevail. Everything is secondary to food!
>              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>
>I hope there is more to life than just planning your next meal.
>I personally enjoy listening to music, and sometimes, gasp, even
>reading a book.

>What you should have understood is that if it wasn't for food,
you wouldn't be able to enjoy music or... sometimes, even read a book.

>Have a good life Tiberiu. I do not subscribe to your views on
>the importance of food, wich by the way I do not completely dismiss.
>As they say, one can not philosophize on an empty stomach.

>There is nothing wrong with having a good life... as long as it is not
detrimental to others. I would like to understand your point of
taking my observation out of context! There is a difference
between observing and subscribing... 

>> 
>> Tiberiu Murgociu

>
>
>
>-- 
>Dorin Ungureanu
+ - Vlad & Migratory Animals (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Vlad wrote:
: >It survived the succession of migratory waves.
: >...The first Romanian feudal formations are mentioned in the X century  
: >in the intercarpatic space, having as leaders the voivods Gelu, Glad and
: >Menumorut......

Wally wrote:
: Migratory waves? No coupling with them? Or they were permitted only to 
: spill their seed on anal ground?

Vlad wrote:
|  Your ancestors too were subject to invasions of migratory people 
|from north who went south then again a little to the north.

I never denied the actions of those ancestors, nor did you yours. However,
I did contend that European history (my ancestors included) is overwhemling
the history of kings, queens, despots, dictators, and other
non/un/democratic debris and consequently, I take little stock in the
significance of history as a legitimate force in current democratic
decisions.

-- 
Wally Keeler					Poetry
Creative Intelligence Agency			is
Peoples Republic of Poetry			Poetency
+ - Re: SCM: Re: This should settle it. Was: Re: Dan Pop & (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

On Fri, 17 Nov 1995, Hermes > wrote:
>
>
>On 17 Nov 1995, Krisztian Balogh wrote:
>
>> He does not even think about wanting to call peace between
>> the two countries... 
>
>He will, eventualy, but on terms that are closer to his own !
>
>> That's ok, we will still get ERDELY sooner or later. 
>> It might be a "stupid" statement, but its true!
>> ELJEN MAGYARORSZAG!!!
>
>Elyen, de egyenlore ehezig ! By the time it may come to fulfilling
>that 'statement', Hungary is going to be in such a poor economic 
                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                       WRONG!

>shape that not even the good reverend Tokes will want any part of it !
         

>m. cristian
 ^^^^^^^^^^^
      \ What do you know about ecomomy anyway? What do YOU know about th
e 
abilities of the Hungarian Nation? 

some good advice to you:
You might as well keep narrow-minded remarks to yourself if you don't want to 
make an ass out of youself.


Richard Bötös
>
>--
>soc.culture.magyar brought to you by the Hungarian-American List 
>subs info - mailto:
>     - mailto:
>--
>
>
   ******************************************************************
   *                                *
   *             Richard A. Botos            *
   *                                *
   *          Hamilton, Ontario, Canada          *
   * ------------------------------------------------------------ *
   *                                *
   *  e-mail:          alternate e-mail:        *
   *        *
   *                                *
   ******************************************************************
+ - Re: Need help finding Hungarian Book (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Mentioning the title would be useful. 
There is a Hungarian Bookstore here in Toronto, they are very 
good at locating books.
-- 

Zork (the) Hun
  X
  X X
 /_____

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS