Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TIPP 992
Copyright (C) HIX
1993-04-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
		
Kedves Olvasok:

1.
A TIPP elsosorban informacios ujsag, nem pedig vicclap.
Meg nincs itt az uborkaszezon!

2.
Egy nagy amerikai lap ujsagiroja erdeklodik a HIX irant. Azokon kivul,
amit eddig tolem megtudott, erdekelnek kulonos, mulatsagos, meghokkento,
erdekes, szoval amolyan kis "emberkozeli" sztorik a HIX-szel kapcsolatban.
Ha valamelyikotoknek van ilyen, varom a levelet.
(Az ujsagirot nem a politika, hanem az Internet es az emberek viszonya
izgatja; mennyiben befolyasolja az eletuket, stb.)

3.
Az alabbi egy HIX-rol (is) szolo cikk masolata.
Az interju februar kozepe-vege fele keszult szamitogepes beszelgetes
(ytalk) formajaban, automatikus rogzitessel, eppenezert a szoveg
talan kicsit fesuletlen. Viszont legalabb nem lehet az ujsagirokat
hibaztatni... :-)

Jozsi /HIX/
--------------------- innen idezet ------------------------
OLVASD ES ADD TOVABB!!!

Kedves Mindenki,
Az itt kovetkezo cikk a Beszelo 1993. aprilis
8-an megjelent szamaban van.
Volt rola szo, hogy illusztraciok is lesznek
(ti. az e-mailes organumokbol vett cikkek,
hozzaszolasok, stb.), de se hely, se kello-
kepp rovid es izgalmas iras nem volt.
(Majd, maskor, talan.)
Minden kritika jogos - de azert ez is valami, nem?
                    KCGy


   Mindenki u1jsa1gi1ro1


   Ha van ke1t sza1mi1to1ge1p, azokat o2ssze is lehet
egyma1ssal kapcsolni, aka1r to2bb ezer kilome1ter
ta1volsa1gban is; e1s ha a ketto3 ko2zo2tt megoldhato1 az
informa1cio1csere, akkor a felhaszna1lo1k levelezhetnek is
egyma1ssal (ezt nevezik e-mail - elektronikus levelezo3 -
kapcsolatnak). E1s ugyanazt a levelet a kapcsolatrendszer
to2bbi re1sztvevo3je1hez is eljuttathatja1k - hi1reket
ko2zo2lhetnek, vita1zhatnak, hu2lye1skedhetnek. Ha az ember
ku2ld egy elektronikus levelet (amely to2bbnyire csak
egyetlen szo1nyi bele1pe1si nyilatkozatot tartalmazhat)
ahhoz, aki gyu3jti e1s sze1tosztja az informa1cio1t; ezzel
ra1keru2l az automatiza1lt lista1ra, e1s atto1l kezdve
rendszeresen e1rkeznek hozza1 a to2bbiek i1ra1sai. U2gyes
rendszerek esete1ben arra is van mo1d, hogy csak bizonyos
szerzo3k i1ra1sait vagy csak bizonyos te1ma1kkal foglalkozo1
leveleket kapjon (vagy e1ppen azokat ne kapja). Sza1mos
"lista" mu3ko2dik a vila1gban, fo3ke1nt szakmai
e1rdeklo3de1s szerint. Vannak asztrofizikus e1s statisztikus
"elektronikus u1jsa1gok", van ilyen fo1ruma a
pszicholo1gusoknak e1s a posztmodern irodalom kedvelo3inek.
   Egy Amerika1ban, Ohio1ban "graduate studentke1nt"
tanulo1 magyar, Weisz Iva1n, vila1gvevo3 ra1dio1ja1val
valahogy elcsi1pte a magyar hi1rada1sokat, elkezdte
bege1pelni ezeket a sza1mi1to1ge1pe1be, e1s bara1tainak az
e-mail kapcsolat segi1tse1ge1vel rendszeresen eljuttatta a
hi1reket. Ez volt a HI1REK. Ekkor ma1r mu3ko2do2tt a
ku2lfo2ldo2n tanulo1-dolgozo1 magyarok elektronikus
FALIU1JSA1Gja, amely ugyanerre az elvre e1pu2lt.
   A magyarul besze1lo3-i1ro1 sza1mi1to1ge1p-
felhaszna1lo1k, akik valahogyan hozza1fe1rnek az
elektronikus leveleze1s leheto3se1ge1hez, jelenleg to2bb
ilyen vita- e1s hi1rfo1rum olvaso1i e1s "u1jsa1gi1ro1i" is
lehetnek; a TIPP elso3sorban gyakorlati ke1rde1sekkel e1s
tana1csokkal foglalkozik, a SZALON, a FORUM e1s az AGORA
politikai e1s a1ltala1nos vita1knak, ve1leme1nyeknek,
megjegyze1seknek, ko2zleme1nyeknek adnak teret. Az uto1bbi
ketto3be ba1rki ba1rmit i1r, az "megjelenik" - a SZALON
viszont szerkesztett (modera1lt) orga1num.
   A SZALONban, A FORUMban e1s az AGORA1ban nagyritka1n
megjelennek viccek, maga1nu2zenetek, praktikus informa1-
cio1ke1re1sek e1s tana1csok, de nem ez a jellemzo3: a
re1sztvevo3k igen gyakran meru2lnek el a hazai politikai
e1let elemze1se1ben, va1laszta1si ese1lyeket latolgatnak,
ra1vetik magukat a friss hi1rekre, olykor ko2zreadja1k a
fontosabb politikai cikkeket is. Vannak elvontnak tetszo3,
de nagy ko2zo2nse1get megmozgato1 proble1ma1k, mint az
elo3rejelezheto3se1g ke1rde1se, a "meg" igeko2to3
haszna1lata vagy a terme1szettudoma1ny e1s hermeneutika
kapcsolata. Mivel egy-egy mondattal vagy ro2vid
ke1rde1sekkel is hozza1 lehet szo1lni, szemmel la1thato1lag
senki nem zavartatja maga1t amiatt, ha valamit nem ege1szen
e1rt, vagy ha nem bizonyul ele1gge1 szake1rto3nek.
   Az interju1t Ka1lma1n La1szlo1 (Amsterdam) ke1szi1tette
Hollo1si Jo1zseffel (aki a HIX - Hollo1si Information
Exchange, to2bb magyar elektronikus orga1numot koordina1lo1
ha1lo1zat - ira1nyi1to1ja New Yorkban) e1s Fekete Zolta1nnal
(AGORA, USA). (A szo2vegben megtartottuk az e-mailes
e1rzelemnyilva1ni1ta1s-jeleket; felolda1sukat ku2lo2n
ko2zo2lju2k.)            Kompju1terju1

KL Most ma1r majdnem mindent lehet sza1mi1to1ge1pen
   keresztu2l csina1lni (:-)), aka1r interju1t is.

HJ Aze1rt mindent nem, e1n me1g tudne1k egy-ke1t izgalmas
   dolgot ezen ki1vu2l... :-)

KL Aze1rt i1rtam a smiley-t, hogy mutassam, hogy me1g
   mosolyogni is lehet.

HJ Ha1t igen, tala1n e1pp ott a hata1r, a mosolyna1l.

KL Kik haszna1l(hat)- ja1k ezeket a szolga1ltata1sokat? e1s
   valo1ban, kik haszna1lja1k, e1s ha1nyan?

FZ A szolga1ltatasa1inkat ba1rki haszna1lhatja, aki e-mail
   leheto3se1ghez tud jutni - ami Hegyeshalomto1l
   nyugatra gyakorlatilag mindenkit, odahaza fo3leg az
   egyetemi kapcsolatokkal rendelkezo3ket jelenti.

HJ E1s a legfontosabb, hogy nem csak a professzorok e1s ku-
   tato1k, hanem a dia1kok nagy re1sze is hozza1fe1rhet!
   A HIX elo3fizeto3i megoszlanak a ku2lo2nbo2zo3
   u1jsa1gok ko2zo2tt, e1s csak kisebb re1szu2k olvassa
   az ege1szet, mert az rengeteg lenne, napi 18 ge1pelt
   oldal (avagy 36 kbyte).

KL Ha1nyan vannak Magyarorsza1gro1l elo3fizeto3k?

HJ Ez nagyon jo1 ke1rde1s. Azt sem lehet tudni, o2sszesen
   ha1ny ember olvassa, mert a HIX to2bb helyen be van
   integra1lva helyi informa1cio1s rendszerekbe, pl. az
   ELTe1-n, a KFKI-ban, stb. Az elo3fizeto3i ko2zvetlen
   lista1kon olyan 1200-1300 ci1m van. Ko2zvetlen magyar
   elo3fizeto3, azt hiszem, 72 van.

FZ Az AGORA ne1ha1ny tucat, javare1szt e1szak-amerikai elo3-
   fizeto3vel (ezt idezo3jelben kell e1rteni, ugyanis
   csak megrendelni kell, fizetni nem!) indult, azta1n
   lassanke1nt ma1r to2bb mint sza1zan vagyunk
   tizegyne1ha1ny otthoni ci1mmel.

KL Most ma1r me1giscsak el kell mondani, hogy miben ku2lo2n-
   bo2zik az AGORA, a FORUM, meg a SZALON (a
   hi1ru1jsa1gok vila1gosak).

FZ Az AGORA teljesen szabad forma1tumban, cenzu1ra- e1s
   modera1la1smentesen mu3ko2dik, ku2lo2nbo2zo3
   (pa1rhuzamosan, az re1sztvevo3k ki1va1nsa1ga szerint
   fu1to1 e1s va1ltozo1) te1mako2ro2kben, amiket
   u1jsa1grovatokkal lehet leginka1bb o2sszehasonli1tani.
   Minden olvaso1 bea1lli1thatja saja1t maga1nak, hogy
   milyen te1mako2ro2ket akar kapni, avagy ha akarja,
   i1ro1k szerint is va1logathat.

KL E1s minden hozza1szo1la1s ku2lo2n u2zenet.

FZ U1gy van, a fordula1si ido3 (jo1 esetben ;-() legfo2ljebb
   ne1ha1ny o1ra, eltero3en a HIX napi o2sszesi1te1s-
   forma1tuma1to1l - de itt is, aki akarja, ke1rheti
   naponke1nt egyszer!

KL De, ha jo1l e1rtettem akkor azt is meg lehet va1logatni,
   hogy kihez jut el az ember u2zenete? Hogy lehet ezt
   megoldani, ha eloszto1-a1lloma1sok vannak, e1s azt se
   tudod pontosan, ki olvassa?

FZ Pontosabban: azt lehet megva1logatni, kihez ku2ldo2d el
   (nem le1nyegtelen megku2lo2nbo2ztete1s ;-)).

KL Jo1, most folytassuk a FORUM--SZALON--AGORA o2sszehason-
   li1ta1st.

HJ Elo3szo2r is, a FORUM sokkal ido3sebb, e1s teljesen
   a1ltala1nos, minden korla1tto1l mentes politikai
   fo1rumnak indult. Sajnos, u1gy tu3nik, hogy a
   korla1tok e1s norma1k hia1nya me1g egy ilyen
   va1logatott ko2zo2sse1gben is elszabadi1tja az
   indulatokat. E1ppen eze1rt szu2letett a SZALON,
   amelynek felu2gyelete1re sikeru2lt Iva1nt megnyerni.

KL Hogy folyik a modera1la1s?

HJ A modera1tornak leheto3se1ge van arra, hogy azokat az
   i1ra1sokat, amelyek nem valo1k egy kultura1lt vita1ba,
   to2ro2lje az u1jsa1gbo1l. Az persze, hogy mi valo1,
   e1s mi nem, egy bizonyos a1ltala1nossa1gon tu1l a
   modera1torra van bi1zva.

KL Szo1val nem cenzu1ra1ro1l van szo1, amit onnan
   to2ro2lnek, ma1s u1jsa1gban, pl. a FORUM-on, le lehet
   ko2zo2lni.

HJ Nem cenzu1ra, de ke1tse1gtelen, hogy a norma1k "fair-
   se1ge1re" csak Iva1n szeme1lye a garancia. Ami nem
   keru2lhet bele a SZALON-ba, azt persze meg lehet
   jelentetni a korla1tokto1l mentes FORUM-on.

FZ Iva1n maga nem to2ro2l - ha valamit ko2zle1sre alkalmat-
   lannak tart, akkor azt megbesze1li a szerzo3vel e1s ha
   az hajlando1 mo1dosi1tani, akkor beveszi az ira1st, ha
   nem, nem - de re1szben va1gott vagy mo1dosi1tott anyag
   nem jo2n ki!

KL Ha nem akartok belemenni, hogy mi is volt, ami a FORUM-on
   megjeleno3 dolgokban nem tetszett, e1s ami miatt a
   SZALON le1trejo2tt, nem musza1j. Csak ha azt
   akarja1tok, hogy jobban mege1rtse1k, hogy nem obszce1n
   versike1k miatt to2rte1nt a dolog.

FZ Nos, alapveto3en eluralkodott ne1ha1ny ember re1szint
   szo1cse1plo3, re1szint goromba modora, ami egy ido3
   uta1n lehetlenne1 tette a velu2k valo1 pa1rbesze1det,
   e1s i1ra1saiknak (meg a ra1juk valo1 reakcio1knak) a
   to2mege pedig megnehezi1tette, alkalmanke1nt
   gyakorlatilag lehetetlenne1 tette az e1lvezheto3bb
   i1ra1sokkal valo1 foglalkoza1st a FORUM-on; egy ha-
   sonlattal: ha bara1ti ta1rsasa1ggal be1ke1s
   so2ro2zgete1s-besze1lgete1sre u2lto2k o2ssze, ezt
   alaposan megnehezi1ti, ha ne1ha1ny bepa1linka1zott
   honfita1rs ero3sko2dik, hogy o3 is az asztalhoz akar
   u2lni e1s ott anya1zni ;-(.

KL Mik va1ltottak ki emle1kezetes vita1t?

FZ Az AGORA egyik legme1lyebb e1s -emle1kezetesebb vita1ja
   az abortuszro1l szo1lt, aminek fo3szereplo3i ko2zt
   olyanok is voltak, akik nem is AGORA1-znak
   egye1bke1nt, de a vita teljesen elke1pzelhetetlen volt
   a FORUM-on, a SZALON pedig valahogy tu1l ko2to2ttnek
   tu3nt tala1n. A FORUM-on (egyebek ko2zo2tt) aze1rt is
   lehetetlen, mert ha meg mered emli1teni, hogy a
   terhesse1gmegszaki1ta1st esetleg nem kellene
   to2rve1nyen ki1vu2l helyezni, akkor to2bb sza1z sor
   mino3si1thetetlen hangve1telu3 reakcio1 e1rkezik tu-
   datva1n, hogy nemzetgyilkos bolsilibera1lis vagy ;-(.
   Ezenki1vu2l pedig, ha egya1ltala1n szo1ba is a1llsz
   holmi ilyenekkel, akkor fo2lke1szu2hetsz ra1, hogy
   ele1r a MAGYAR NE1P bu2nteto3 keze... Persze aktua1lis
   politikai eseme1nyek, avagy a gazdasa1gi gondokbo1l
   valo1 kila1bala1s elvi proble1ma1i is fo2l-
   fo2ldobo1dnak; az AGORA nem kiza1ro1lag politikai
   le1ve1n egye1b e1rdekesse1geken is meglepo3en hosszan
   elra1go1dtunk, mint pl. nyelve1szeti ke1rde1sekro3l
   e1s hasonlo1kro1l.

KL Mozgalmak, ala1i1ra1sgyu3jte1s, kezdeme1nyeze1sek?

HJ A ku2lfo2ldo2n e1lo3k szavaza1sa1nak megszerveze1se
   (Fali), ezek persze nem vita1k, inka1bb nagy te1ma1k,
   e1s voltak ala1i1ra1sgyu3jte1sek a miniszterelno2kho2z
   inte1zett levelekre; amit igaza1n fontosnak tartok, az
   olyan informa1cio1k csere1je, mint a1lla1skerese1sek
   avagy az Internet dzsungele1ben valo1
   ta1je1kozo1da1shoz valo1 segi1tse1g...

KL Mennyi pe1nze1be keru2l ez, ha keru2l egya1ltala1n, az
   embereknek, e1s kiknek?

FZ Pe1nzu2gyileg "ingyen" van, miuta1n tu1lnyomo1re1szt az
   egyetemi ha1lo1zat "hullade1k"-ideje1nek sza1mi1to1
   ero3forra1sokat haszna1lunk; az olvaso1knak, ha nincs
   szerencse1ju2k, havi ne1ha1nyszor ti1z dolla1rba is
   keru2lhet atto1l fu2ggo3en, hogyan jutnak e-mailhez,
   de egyetemeken-kutato1inte1zetekben a1ltala1ban leg-
   fo2ljebb ne1vleges a1rat sza1mi1tanak fo2l.

KL E1s mennyi ido3 megy ra1?

HJ Mivel ez nem ko2to2tt munka, nem lehet pontosan meg-
   mondani. A sza1mi1to1ge1pem szerint a1tlag napi 3.9
   o1ra1t foglalkozom ezzel, de ez jelenleg jo1val
   magasabb az a1tlagna1l, mert sok u1j dolog a1ll
   szerveze1s alatt.

KL Szo1val pe1nz nem kell ehhez az ege1szhez, vagy ke1ne, de
   nincs?

HJ Kellene. egyre1szt aze1rt, mert mivel ma1r nem vagyok
   dia1k, a saja1t e-mailes hozza1fe1re1sem is
   bizonytalan, ezt csak egy fizetett kapcsolattal
   lehetne stabiliza1lni. Ma1sre1szt az ege1sz
   rendszernek szu2kse1ge lenne egy biztonsa1gi
   tartale1kra, egy ha1tte1rre, amely nem fu2ggne az e1pp
   aktua1lis eloszto1- e1s gyu3jto3ko2zpontok
   jo1indulata1to1l.

KL Ma1s kelet-euro1pai lista1k is vannak, ha jo1l tudom.

FZ Sza1mos lista le1tezik, csak lengyelbo3l (aminek ismerem
   az o2sszegzo3 lista1ja1t) to2bb tucat. Van olyan,
   amelyik hivatalos egyetemi szponzora1la1ssal fut, e1s
   ne1ha1ny a mieinkhez hasonlo1 maga1n-e-mail lista
   megintcsak az egyetemi accountokat haszna1lva fut.

KL Terveitek?

FZ Az e1n legko2zelebbi teendo3m a te1li szu2netben
   bea1llott e-mail-gubanc proble1ma1ja1nak megolda1sa,
   uta1na e1n is szeretne1m a ko2zvetlenebb (nem csak e-
   mailes ), ele1re1st valamint a jobb archiva1la1st
   megoldani.

HJ Hamarosan a Magyar Hi1rlap hi1rei is olvashato1ak lesznek
   a HIX-en, me1g mielo3tt a magyar u1jsa1golvaso1k
   elolvashatna1k nyomtata1sban. Van me1g valami, ami
   viszont azt hiszem, me1g nem nyilva1nos, u1gyhogy azt
   akkor me1gsem itt su2tne1m el... :-) Igen, hogy minden
   hazai u1jsa1ggal e1s folyo1irattal szeretne1m felvenni
   a kapcsolatot.

            (Szerkesztette Ka1lma1n C. Gyo2rgy)
1 Smilissues (mind)  41 sor     (cikkei)
2 Latin megfejtes (mind)  10 sor     (cikkei)
3 nosztalgia es piac (mind)  49 sor     (cikkei)
4 Latinos kerdes (mind)  1 sor     (cikkei)
5 Boston, KFKI, Skandinavia (mind)  20 sor     (cikkei)
6 Vegyes aprocikk (mind)  107 sor     (cikkei)
7 Nemzetkozi diakolimpiak (mind)  4 sor     (cikkei)
8 nemzetkozi kozepiskolas versenyek (mind)  17 sor     (cikkei)
9 fejtveny (mind)  10 sor     (cikkei)
10 Miert a C = (mind)  21 sor     (cikkei)
11 Nemzetkozi diak olimpia (mind)  9 sor     (cikkei)
12 ??? (mind)  5 sor     (cikkei)
13 Viccekhez: Hogy hivjak.... (mind)  3 sor     (cikkei)
14 Foglakozik-e a SZTAKI (mind)  7 sor     (cikkei)
15 Ismet valuta es csekk (mind)  9 sor     (cikkei)
16 Ozon (mind)  13 sor     (cikkei)
17 hulye vicc (mind)  8 sor     (cikkei)
18 RE : OZON (mind)  40 sor     (cikkei)
19 Koszi (mind)  6 sor     (cikkei)
20 Mergezo-e az ozon = (mind)  33 sor     (cikkei)

+ - Smilissues (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A "Ki'vu~l szo"ro~s, belu~l nedves..." rejtvenyre villam-megoldasok 
erkeztek Zolitol & Zsoter Andrastol, raadasul HELYES megoldasok: 
valoban, a kecske- (csiko-, stb.) bo"ro~s kulacsrol volt szo. A helyes 
megfejtok nyeremenye legyen a rejtveny megoldasa! (Nos, uraim, MI IS 
AKKOR TEHAT A MEGOLDAS?!)

Egyeb: ratalaltam a gopheren (computers) Vizy Bela smiley-jaira, & 
mondanom sem kell, nagyon tetszettek, mitobb: megihlettek! Alljon itt 
nehany altalam kiagyalt smiley (ha nem haragszotok):

General:
 XX:-)  User becsavarta a hajat
  >|-Q  User orgazmust el at
FORUM-osok figyelmebe:
 ( :-)  Ra'kosi user-pajtas
 K:-#|  Adolf user
Igazan elvont:
  |:^G  User szeret fu~tyu~lni
  |:^C  User szeret break-elni

Meg van egy-ket smiley-variacio; meg lennek hatva, ha ti is kuldanetek 
nehanyat!

Vegezetul az elmaradhatatlan keprejtveny; a multkori M-eset nem tudtam 
megfejteni, de van egy hasonlo nekem is [ertsd: sajat termes!], mely 
egyaltalan nem elvont, azaz megfejtheto (most komolyan!). A megoldas 
egy melleknev:

                #########                
                ## ### ##                
                ## ## ###                
                ## # ####                
                ## #####                
                ## # ####                
                ## ## ###                
                ## ### ##                
                #########                

Ennyit igy Husvet utanra. Bye!

Csaszar Peter, azota is folyamatosan csak Chicago
+ - Latin megfejtes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

- LAPIS IGNIS?
  - GRATIAS IAM CAELVM.

Ez magyarra forditva annyit tesz mint:
(Szituacio : Ket magyar pipara gyujt.)

  - KO" (kell) TU"Z?
  - KO:SZO:NO:M MA'R E'G.

Udv.
+ - nosztalgia es piac (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Weisz Robert!

Bar tobb kerdesedre erkezett valasz, nehany kimaradtra meg reagalnek. A 
Csimm-bumm Cirkusz hosszu radios sorozat volt, sot nehany epizodja meg a 
TV-be is atkerult. Fobb szereploi, mint Bilicsi Tivadar, Keleti Laszlo, 
Ratonyi Robert (csak a vege fele) es masok sajnos mar nem elnek, es 
azota elmaradt. Neha egy-egy nosztalgia musorban meg elofordulnak 
klippek belole, illetve halvany utanzatok is.
Az "Ott szemben a teatrummal..." tipusu versikek a 30-as es 40-es evekbl 
szarmaznak, Karinthy es kore kesziette oket tobbnyire. Mar emlitettem 
multkor, hogy Gratzer Jozsef: Sicc! cimu konyveben szerepeltek szep 
szammal. Pl.:
"Kijott a nagy zajra Julcsa,
s nala volt a kamra kulcsa.

Megkerde a kajan halasz
Miert van az on hajan kalasz"
stb. E versikek neve egyebkent "KECSKERIMEK", es az alabbi vers 
magyarazza oket es a cimet is:

"Olyanok a kecskerimek,
mint mikor a kecske ri, mek!"

Az Arany es Ezust desszert marcipan es csokolade reteges valtozata volt, 
sajnos mar nem letezik. Hasonlo utodaik, mint a Korfu es a Vadasz is 
kimentek a divatbol (foleg 1970 utan tavozottak kedveert emlitem). 
manapsag komplikalt es draga termekek helyettesitik, csak dollaros 
turistak szamara elerheto aron.

Ami a neveket illeti (marmint az alhires alembereket), abbol jelenleg 
mintegy 500 kering, ha tovabbiak is erdekelnek, irjal, maganlevelben 
szivesen gyujtok nehanyat.

Mas, Gotthard Saghu-Szabo-nak:
Washington D.C.-ben nem emlkeszem, de Baltimore-ban, ami cca. 30 
merfoldre van onnan, a piacon (Market Place a neve, az Inner Harbortol 
kicsit eszak-nyugatra van) tobb nemet uzlet is mukodik, valodi 
kelet-kozep europai arukkal es izekkel. Kaphato pl. megfelelo liszt, 
kelesztett kenyer, mak (ma'k) kilora, stb. Ha nem sikerult megtalalni, 
kerlek irjal, megadom a pontosabb orientaciot is (most nincs nalam 
terkep, es a felesegem se, aki biztosan jobban emlekszik)

			Udvozlettel: Bardos Gyorgy
*****************************************************************************
DR. BARDOS GYORGY       MTA Pszichofiziologiai Tanszeki Kutatocsoport *
               ELTE Osszehasonlito Elettani Tanszek     *
               1088 Budapest, Muzeum krt 4/A         *
    Tel: 2670-820/374    Fax: 2661-154    *
*****************************************************************************
+ - Latinos kerdes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Mit tesz az magyarul, hogy "Si vita mala, Cesar e Senat sandit".
+ - Boston, KFKI, Skandinavia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves TIPPelok!

Valaki kerdezte, hogy lehet-e furodni Boston mellett az Oceanban, nos en
mar egyszer furodtem benne, junius elejen kb. 50-100 km-re Eszakra tole.
A viz kb. 15 fokos lehetett, nem volt egy nagy elvezet,de egyszer jo volt.
Nem tervezne'k oda tengerparti (furdozos) nyaralast.
______________

Mas: Tobbszor olvastam mar a KFKI-ban mukodo sz.gepi hirdetotablarol,
de nem jegyeztem meg a cimet. Meg tudna irni valaki, hogyan lehet oda
irni, illetve hogy lehet olvasni.

_______________________

Skandinavia: Felesegemmel juniusban Interrail-lel szeretnenk Skandi-
naviaba utazni. Megkoszonnem, ha barmily hasznos otletet, tanacsot
tudnatok adni nekem (latnivalok, olcso szallasok etc.). Ha kozerdek-
lodesre is szamot tarthat, a TIPP-be, egyebkent maganlevelben.
Elore is koszonom
         Borzsak Istvan, Budapest )
+ - Vegyes aprocikk (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves TIPPelok!

Azt hiszem ez a legmegfelelobb forum a kovetkezo kerdes megvalaszolasara:

   Mennyi ido alatt valtozik meg egy kulfoldon elo kiejtese?

Nem sok tapasztalatom van a temaban, de az mindenesetre erdekes, talalkoztam
olyannal, aki itt csak felnottkent vandorolt ki es nehany ev alatt gyonyoruen
megtanulta az "AMERIKAS MAGYAR" dialektust es olyannal is aki kint szuletett,
ott nevelkedett, megis szinte tiszta magyarsaggal beszel.
Lehet, hogy egy olyan kerdest vetettem fel, ami mar leragott csontnak
szamit, de viszonylag uj HIX olvaso vagyok.

Mas:
 Talan csak elkerulte a figyelmemet, de egy korabbi rejtveny megoldasat
nem olvastam. Hanyfelekeppen helyezhetjuk el az 1-10 szamokat egy kor menten,
hogy barmelyik ket szomszedos szam osszege egyenlo legyen a szemben fekvo
ket szam osszegevel. A lehetosegek szama szerintem 24. Az 1-12 szamokat
viszont a feladat feltetelei szerint nem helyezhetjuk el.

Mas:
 Valaki korabban non-natural nyelven irt viccet kert, sajnos azzal nem
szolgalhatok, csak egy humoros/elszomorito matematikai cikkel.

Modern Resarch in Mathematics

 The advent of Modern Mathematics in the educational limelight
has produced an interest in the work of the professional mathe-
matician and in the question, "How can one do resarch in mathe-
matics?". The following passage formed the introduction to a
recent resarch paper and indicates to some exent the line taken
by a number of mathematicians.

           A NOTE ON PIFFLES

           By A. B. Smith

 A. C. Jones in his paper "A Note on the Theory of Boffles ",
Proceedings of the National Society, 13, firs defined a Biffle
to be a non-definite Boffle and asked if every Biffle was
reducible.
 C. D. Brown in "On a paper by A. C. Jones", Biffle, 24,
answered in part this question by defining a Wuffle to be a
reducible Biffle and he was then able to show that all Wuffles
were reducible.
 H. Green, P. Smith and D. Jones in their review of Brown's
paper, Wuffle Review, 48, suggested the name Woffle for any
Wuffle other than the non-trivial Wuffle and conjectured that
the total number of Woffles would be at least as great as the
number so far known to exist. They asked if this conjecture was
the strongest possible.
 T. Brown in "A collection of 250 papers on Woffle Theory
dedicated to R. S. Green on his 23rd Birthday" defined a Piffle
to be an infinite multi-variable sub-polynormal Woffle which
does not satisfy the lower regular Q-property. He stated, but
was unable to prove, that there were at least a finite number
of Piffles.
 T. Smith, L. Jones, R. Brown and A. Green in their collected
works "A short introduction to the classical theory of the
Piffle", Piffle Press, 6 gns., showed that all bi-universal
Piffles were strictly descending and conjectured that to prove
a stronger result would be harder.
 It is this conjecture which motivated the present paper.
                        A. K. AUSTIN
Department of Pure Mathematics,
The University, Sheffild, 10.

 Remelem tetszett. Ha valaki tudja mit jelent a "gns." kerem irja meg,
erre nem tudtunk rajonni.

Vegul nehany rejtveny:

1 Utam felfele visz, csak a szeltol felek, mastol senkitol.
 Az embereket, ha kozelembe jonnek, megkonnyeztetem, de
 elturnek, ahogy apam is eltur, mert egyikuk sem lehet meg
 nelkulem. Tudj atok-e ki a gyermek es ki az apa ?
2 Noi >leny<. Testet ellepi a sok apro gyerek. Mind nemak a
 kicsinyek, megis oly hangossan szolnak, hogy hangjuk ten-
 ger zugasan athallik, orszaghatarokon ater. Aki tavol van,
 az is hallja e nema hangokat, hallja hallo es suket, nem
 biztos, hogy hallja, aki mellettunk all. Hogy nevezzuk ezt
 a lenyt es kik a gyermekei?
 Ezt a Hong Kongban szamitogepeket boncolo kedves baratunknak ajanlom.
 A megfejteshez nem art egy kis jartassag a latin nyelvben, de anelkul is
 megoldhato.
3 Negy megy, negy csung, ketto az utat mutatja, ketto a
 kutyakat tartja tavol, egyet orokke hatul hurcol. Mire gon-
 dolok?
4 Holtan nemz elot, ami elemeszti.
5 Teste fa, csore vas, farka tollas, ha kirepul, halalt oszt.
6 Teste nincs, lelke nincs, szaja nincs, nyelve sincs, ha szol-
 nak hozza, megis felel.
7 Fenn is van, lenn is van,
 kinn is van, benn is van,
 nema is, zenel is,
 lagy is s kemeny is,
 feher is, szurke is,
 lomha is, furge is.
8 Egybe szoros,
 kettobe tag,
 haromba nem fer be.


Svorcz Istvan  
Aveiro, Portugalia


+ - Nemzetkozi diakolimpiak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A romanok igenis nagyon jol szerepeltek a matekolimpiakon, bennunket is
megvertek jonehanyszor. Ehhez persze azt is hozza kell tenni, hogy a
versenyzoket felmentettek az iskola es erettsegi alol es hat honapig csak a
versenyre keszultek.
+ - nemzetkozi kozepiskolas versenyek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> ez itt egy ugyanilyen temakoru level helye - nincs idom ide bemasolni,
> aki irta ugyis emlekszik - mastol elnezest kerek

Megboldogult kozepiskolas koromban (kb 4 eve) volt szerencsem reszt venni
a Budo Agoston fizika emlekversenyen, amelyre erdelyi diakokat is meghivtak.
(azt hiszem, foleg magyarok voltak, de nem hiszem, hogy ennek most van
jelentosege). A lenyeg, hogy majdnem minden kategoriaban ok nyertek.
Nem tudom, a kerdezo ilyen nemzetkozi versenyre gondolt-e (itt a vendeg
versenyzok kevesebben voltak, tehat nyilvan jobban megvalogattak oket,
mint minket; masreszt-mint mondtam- erdelyi magyarok voltak - lehet,hogy
Erdelyben jobb a fizikaoktatas,mint Romania mas reszein?).
Az is lehet, hogy csak mi voltunk gyengek :-)
A feladatok mindenesetre joval meghaladtak a kozepiskolas tudast - bar,
azt hiszem,itt ennek sincs jelentosege.

                tisztelettel:
                      Toth Laszlo
+ - fejtveny (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Mit jelent az alabbi keprejtveny ? (Csak a csillagokon beluli resz szamit!)

  *********
  *    *
  *  R  *
  *    * 
  *********

udv
Molnar Laszlo
+ - Miert a C = (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sokan irtak le mostanaban a TIPP-en, hogy miert szeretik a C-t. A dolog
ez en velemenyem szerint egyszeru: mert JO. Termesztesen nem kezdo progra-
mozoknak, mert nem 'gyo'gynyelv' (CsP), hanem kello rutin utan lehet csak
biztonsagos. Jo a hordozhatosaga, es mindent ki lehet hasznalni.

Apropo a kovetkezok jutottak eszembe:

1., Tudtok-e a HIX TIPP-hez hasonlo angolnyelvu BBS levelezo rendszert, ahova
ilyen kerdeseket is el lehet kuldeni.

2., Nem lehetne-e olyan uj HIX ujsagot csinalni (Jozsi!!), ahol a programozas-
sal kapcsolatos otletborze lenne?

3., Forras csere-bere miatt keresnem C-s progarmozo 'orultek' E-MAIL cimeit.

Programozok, jo almokat.


				Urban Gabor

PS: Programmes run by your commands not by your wishes.
+ - Nemzetkozi diak olimpia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Ha jol tudom az eredeti lengyel, csehszlovak es magyar alapitok, ugy
egyeztek meg, hogy a versenyre a felkeszitesi ido ket-harom het legyen.
Ez 83-ban a kemian nalunk igy is volt, az OKTV utan volt egy ket es fel
hetes felkeszitonk. Viszont az is teny, hogy Romaniaban es a volt Szov-
jetunioban a versenyzok mar egy evvel elotte ki voltak valasztva, es
folyt a felkeszites. Akkor eppen Temesvaron volt az Olimpia es roman
versenyzok termeszetesen nyertek.

 Horvath Dezso, West Virginia.
+ - ??? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Van valaki a vonalban Boulder (Colorado) kornyekerol? Netan ismerek valakit
(tudtomon kivul) arrafele?
Ugyanez a kerdes Pavia (Milano mellett, Olaszo.) vonatkozasban?
Esetleges valaszokat a sajat cimemre legyszives. Koszi,
                             L.Zoli
+ - Viccekhez: Hogy hivjak.... (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az arab nagykovet: U:laf Assza'n
 ,  ,
Baan Peter
+ - Foglakozik-e a SZTAKI (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Egy sved professzor kollegam erdeklodik, hogy foglakozik-e a 
SZTAKI Distributed Multimedia Applications-al
 (wolkstation,telepresence, protocol etc).
Ha igen , megkoszonem az esetleges kutatok neveit es emai koordinatait.

Tisztelettel 
           Boda Miklos )
+ - Ismet valuta es csekk (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Mivel a legutobbi kerdesemre EGYETLEN EGY valaszt SEM kaptam, kenytelen
vagyok egy kisse maskeppen feltenni:
Van-e valakinek tudomasa, TIPP-je, erosebb sejtese arrol, hogy egy Hong Kongi
dollarban kiallitott csekket (a Hong Kongi dollar konvertibilis, kb. 7.8
Hong Kongi dollar er egy US$-t) mely Europai orszagokban hajlandoak bevaltani
es mennyire 'vagjak meg' az embert az atvaltasnal.
BARMELY EUROPAI ORSZAG LENYEGES LEHET!
Koszonettel:
Zsoter Andras (Hong Kongbol)
+ - Ozon (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Diana,
(Bevallom a levelet megprobaltam 'maganuton' elkuldeni, de visszajott,
hogy a rendszer nem birta kezbesiteni.)
 En voltam az aki azt irta, hogy az ozon NAGYON MERGEZO.
Ez nem hiszem, hogy toxicologiai problema. Peldaul a klorgazt senki nem
akarna beszivni, pedig az ozon sokkal agresszivebb csak ha keves van
belolle, akkor hajlamosak vagyunk errol elfeledkezni.
A 'Cecilia' nevu noszemely valoszinuleg ciliata lehetett (cilium=csillo
a biologusok latinjaban), mivel azoknak a bizonyos sejteknek a feluleten
sok kis csillo van.
Egyaltalan pontosan mit csinalsz te ott, hogy 'szakmai artalmas' a kerdesed.
Udvozlettel:
Zsoter Andras (Hong Kongbol)
+ - hulye vicc (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves TIPP-elok, 
orommel olvasam hulye vicceiteket :-) es szeretnek a magam tiz fillerevel 
is hozzajarulni az eppen kezdodo uborkaszezon enyhitesehez: 

Miert viszi a rendor a gyereket a hona alatt? 
Mert a fule leszakadt. 

Greschik Gyula
+ - RE : OZON (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szemelyes tapasztalat: Nehany eve alkalmam volt kiprobalni egy olyan feny-
forrast, amely a laborban eros ozonszagot okozott. (akkor mast mertem, nem az
ozonkoncentraciot, igy nem tudom szamszeruen mennyi lehetett, joval tobb, mint
egy napsutotte (fenyo)erdoben, de egy kozonseges "germicid" lampa vagy kvarc-
lampa is elbujhat mellette) Az otoras meres alatt huzatot nem csinalhattam, 
csak az ajtot tarthattam nyitva. Enyhe orrverzest, nathaszeru tuneteket, eros
fejfajast okozott. Slussz. Az orrverezgetes nehany ora alatt elmult, a fejfajas
eltartott egy napig.
 Olyasfajta mergezest, mint a vegyszerek altalaban okoznak, vagyis hogy bejutva
a szervezetbe ott lassacskan (vagy egy fel perc alatt) valamilyen eletfunkciot 
blokkolnak, nem tudok elkepzelni az ozonrol. Egyszeruen be sem jut a szervezet-
be, mar a legutakon elbomlik, kozben persze roncsol, mint a fene. Az ozon olyan
"szorgalmas" vegyulet, hogy nem valogat, roncsol mindent, mindenfelekepp. Ezzel
azt akartam mondani, hogy a legutakba jutva nincsen specifikus termeke. Egysze-
ruen "csak" roncsol, azaz nem mergez. Ezt jelenti az, hogy "irritant"
 Az a koncentracio, amit idonkent Los Angelesben mertek, az iszonyat, az siman
szetcsocsalja a noveny levelek legzosejtjeit, de nem valogat, a level felso
oldalan levo viaszos vedoreteg is megfelel neki. A 400 ppbv (parts per billion
by volume) 5-10-szerese a "tipikus szennyezett varosi levego"-ben me'rt ertek-
eknek. Az 50-100 ppbv ozonkoncentracionak az a baja, hogy ettol nem megsargul a
kaposzta, hanem "a fene tudja, mi van ezzel a dudvaval, az istennek sem akar
noni, pedig mar vagy otszor permeteztem es naponta ta'pso'val locsolom". Es a 
kanari sem fordul le egy pillanat alatt az ulokejerol. Szoval a problemak komp-
lex modon jelentkeznek. Nem szeretnem, ha a dontessel meg akarnank varni, hogy
kello meretu statisztikank legyen, ugyanis a mostani varosi emberek csontjaban
30-100-szor annyi olom van, mint a mult szazadiakeben. Vagyis ha "valami" baja 
van, es ez a "valami" ez nagyon diffuz baj szokott lenni, nem lehet eldonteni,
hogy a pacakot az olom, az, amit az olommentes autok kopkodnek, Csernobil, vagy
"egyszeruen" csak az ado'politika keszitette ki.
 Helyben vagyunk, nem is folytatom. En gyerekkoromban feltem a sotetsegtol. Meg
nem tudtam volna mondani, mi van a sotetsegben. Nyilvan egy osi felelemoszton,
meg abbol az idokbol, amikor a sotetsegben, a tuztol tavol ehes szo"ro~so~k
vartak a vacsorat, aki csak egy percre akart az illemhelyre tavozni.
 A mostani felelmemnek (peldaul a Martirok utjatol felek), nem tudok ilyen in-
doklast adni. Es tudomanyos eszkozokkel nem lehet eldonteni azt, hogy az a ket
ismerosom, aki Kazincbarcikan a vastag sarga nitrogenoxidokat okado ke'me'nyek
kozeleben nott fel, mitol lett asztmas. Orokolte-e, a nitrogenoxidoktol, avagy
attol az ozontol, amelynek kepzodeset ezek az oxidok segitik. Sehogy nem lehet
eldonteni, mi is van ott, de fe'lek a sotetsegtol.
 Tu'le'juk! : Laszlo Barna
+ - Koszi (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Adotanacsok

Kedves TIPP-elok!

Kosz mindenkinek adougyben nyujtott
tajekoztatasat, tanacsait. (Sz. Zoli)
+ - Mergezo-e az ozon = (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Vorzatz Diana kerdezi:
>Valaki tegnap azt irta, hoy az ozon, ha itt lenn van, NAGYON MERGEZO.
>Ez igaz?

Igen.
Az ozon (vagy O3 ahol a 3 "subscript") rendkivul reactive vegyulet. Igen 
rovid felezesi idovel elbomlik O2 (legkori oxygen) es O' (nascent oxygen) 
molekulakra. Az O' vizes kozegben (mint az elolenyek sejt plasmaja is) 
azonnal H2O2-t (hydrogen peroxide) kepez. Ez a H2O2 aztan vigan szaladgal 
korbe-korbe a sejtben ismetelten O' es H2O2 kozott valtakozva, ha csak egy 
enzyme (peroxidase) el nem teszi lab alol. 

Ha tul nagy mertekben keletkezik H2O2 a peroxidase enzyme kapacitasahoz 
kepest, akkor a H2O2-nak lehetosege van egyeb, a sejt eletfenntartasahoz 
vagy szaporodasahoz szukseges berendezesekkel kemiai reakcioba lepni. A 
"tul nagy" H2O2 (vagy az azt megelozo ozon) koncentracio relative. A szovet 
tipusatol, genetikus factoroktol (mennyi peroxidase enzymet tartalmaz a 
sejt), es egyeb kemiai anyagok jelenletetol illetve hianyatol (metabolikus 
stress) is fugg az okozott pusztitas. (Minden egyeb factor allandosagat 
figyelembe veve, a H2O2 concentracio egyenesen aranyos a kornyezetben levo 
O3 koncentraciojaval).

Ha a reactive H2O2 az elet fenntartasahoz szukseges enzyme rendszert 
benit meg, a kovetkezmeny acute "disstress" illetve sejt halal, ha pedig a 
veletlen folytan az H2O2 a DNA-hez vagy a DNA javito enzyme rendszerhez 
kapcsolodik, akkor mutacio lesz a vegeredmeny. Bizonyos mutaciok 
termeszetesen lehetnek "carcinogen"-ek is. Mivel a O' altal eloidezett 
kemiai reakcio veletlenszeru, igy a pontos elorejelzes lehetetlen, csak 
valoszinusegek adhatok. Peldaul az a legvaloszinubb, hogy meg magas ozon 
concentracioban sem fog valaki azonnal megbetegedni vagy rakot kapni, de 
ahogy novekszik az expozixio ugy novekszik a betegseg/rak valoszinusege is.

Geza

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS