Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX OTTHON 758
Copyright (C) HIX
1997-01-30
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Levelek Al Gorehoz es Horn Gyulahoz (mind)  160 sor     (cikkei)
2 Vegyes (mind)  48 sor     (cikkei)
3 Vegyes (mind)  51 sor     (cikkei)
4 Vegyes (mind)  51 sor     (cikkei)
5 Vegyes (mind)  51 sor     (cikkei)
6 Vegyes (mind)  51 sor     (cikkei)
7 A szavak (mind)  47 sor     (cikkei)

+ - Levelek Al Gorehoz es Horn Gyulahoz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Honfit=E1rsam,

Mult vas=E1rnap New York k=F6rny=E9k=E9nek magyar vezeto"i lev=E9lben for=
dultak Gore
aleln=F6kh=F6z, k=E9rve, hogy hallgassa meg deleg=E1ci=F3nkat =E9s segits=
en megv=E9deni a
Dun=E1t =E9s a Szigetk=F6zt. A levelet al=E1irta 27 szervezet =E9s egyh=E1=
z vezeto"je,
k=F6zt=FCk a Magyarok Vil=E1gsz=F6vets=E9ge, a Magyar Zsid=F3k Vil=E1gsz=F6=
vets=E9ge =E9s a Roma
Vil=E1gszervezet eln=F6kei. Mult =E9jjel "fax-broadcast" =FAtj=E1n felk=E9=
rt, Dr. Bollyky
L=E1szl=F3, minden olyan magyar szervezetet =E9s egyh=E1zat, melynek fax-=
sz=E1m=E1val
rendelkezik a Magyar Lobbi, hogy gy=FCjtsenek al=E1=EDr=E1sokat =E9s k=FC=
ldj=E9k el
leveleiket az aleln=F6knek. Ha az =D6n egyh=E1za/szervezete nem kapott il=
yen faxot
az elm=FAlt =E9jjel, k=E9rem adja meg fax sz=E1mutat (csak akkor, ha auto=
matikus!) a
k=F6vetkez e-mail c=EDmen:

                  ******************
Ma =E9jjel egy hasonl=F3 "fax-broadcast"-al megk=FCldj=FCk Horn Gyula
Minisztereln=F6knek az Amerikai Magyars=E1g mell=E9kelt Nyilt Level=E9t. =
Nagyon
k=E9rj=FCk =D6nt, hogy gy=FCjts=F6n ahhoz is al=E1ir=E1sokat, s k=FCldje =
el azt is az
elk=F6vetkez napokban. K=E9rj=FCk a magyar ujs=E1gokat, hogy k=F6z=F6lj=E9=
k a ny=EDlt
levelet is =E9s a Gore aleln=F6kh=F6z irott levelet is. Az ido" r=F6vid.=
 M=E1rcius
3-=E1n kezdo"dik a per. =D6n=F6n is m=FAlik kedves Honfit=E1rsam, hogy me=
gv=E9dj=FCk
Szigetk=F6z csodavil=E1g=E1t, s hat=E1rfoly=F3nkat a Dun=E1t. Meg=E9r ez =
p=E1r =F3ra munk=E1t =E9s
k=E9t b=E9lyeget. K=E9rem seg=EDtsen.

O"szinte tisztelettel: Lipt=E1k B=E9la

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Az Amerikai Magyars=E1g Nyilt Levele Horn Gyul=E1hoz=20

Horn Gyula, Magyarorsz=E1g Minisztereln=F6ke
                       1997 febru=E1r=20
H-10055 Budapest, Orsz=E1gh=E1z
Kossuth Lajos T=E9r 1-3, HUNGARY

Tisztelt Minisztereln=F6k =DAr!=20
Mi, az 1.58 milli=F3s amerikai magyars=E1g alul=EDrott k=E9pviselo"i, a k=
=F6vetkezo"kre
k=E9rj=FCk =D6nt a m=E1rcius 3-=E1n kezdo"do" h=E1gai perrel kapcsolatba=
n:
    K=E9rj=FCk, hogy a magyar korm=E1ny azonnal sz=FCntessen meg mind=
en a peren
k=EDv=FCli titkos megegyez=E9sre vonatkoz=F3 t=E1rgyal=E1st =E9s egy=E9rt=
elmu"en jelentse ki,
hogy ellene van a Julius Binder p=E9nzelte re=E1lis z=F6ldek ama terv=E9=
nek, hogy
Helemba sziget=E9n=E9l meg=E9p=FClj=F6n a Nagymarosn=E1l felsz=E1molt sz=F6=
rnysz=FCl=F6tt g=E1t,
hogy a szt=E1lini gigantom=E1nia, mint angol WC-t mu"k=F6dtethesse a mi
hat=E1rfoly=F3nkat, a Dun=E1t.
    K=E9rj=FCk utas=EDtsa a magyar =E9rdekeket H=E1g=E1ban k=E9pvisel=
o" =FCgyv=E9deket,
hogy a per tengely=E9be a hat=E1rfoly=F3kat v=E9do" nemzetk=F6zi jog pre=
cedenseit
helyezz=E9k =E9s az 1977- ben szovjet k=E9nyszer alatt k=F6t=F6tt szerzo"=
d=E9s
semmiss=E9g=E9t, illetve a magyar =E1llam ter=FCleti integrit=E1s=E1nak a=
 megs=E9rt=E9s=E9t
hangs=FAlyozz=E1k. Az 1977-es szerzo"d=E9s =E9rv=E9nytelen mert megsz=FCn=
t az azt
kiero"szakol=F3 keret (a Vars=F3i Paktum); =E9rv=E9nytelen mert megsz=FCn=
t az azt
al=E1=EDr=F3 m=E1sik f=E9l (Csehszlov=E1kia); =E9rv=E9nytelen mert =FCtk=F6=
zik az ENSZ
alapokm=E1ny=E1val mely kimondja, hogy minden olyan szerzo"d=E9s semmis, =
mely csak
az egyik f=E9lnek =E9rdeke; =E9rv=E9nytelen mert =FCtk=F6zik a P=E1risi B=
=E9keszerzo"d=E9ssel
mely a nagyhatalmak j=F3v=E1hagy=E1s=E1t teszi sz=FCks=E9gess=E9 ahhoz, h=
ogy b=E1rki a
hat=E1rfoly=F3t =E9rinto" v=E1ltoztat=E1st kezdem=E9nyezhessen =E9s pers=
ze =FCtk=F6zik a
magyar alkotm=E1nnyal is mely k=F6telezi a mindenkori korm=E1nyt, hogy cs=
ak olyan
szerzo"d=E9st irjon al=E1, mely nem s=E9rti az orsz=E1g integrit=E1s=E1t.
    K=E9rj=FCk, hogy =D6n is hozz=E1nk hasonl=F3an k=E9rje az Egyes=FC=
lt =C1llamok
aleln=F6k=E9t, Al Gore aleln=F6k urat, hogy hallgassa meg a Magyar K=F6rn=
yezetv=E9delmi
Alap k=E9pviselo"j=E9t =E9s seg=EDtsen megmenteni a j=E9gkorszak =F3ta fe=
ntmaradt =E9s az
eg=E9sz vil=E1gon egyed=FCl=E1ll=F3 term=E9szeti kincs=FCnket, a Szigetk=F6=
zt.
    K=E9rj=FCk, hogy a magyar korm=E1ny haszn=E1lja ki a m=E9g rendel=
kez=E9sre =E1ll=F3
p=E1r hetet a vil=E1g k=F6zv=E9lem=E9ny=E9nek t=E1j=E9koztat=E1s=E1ra. K=E9=
rj=FCk, hogy hagyjanak fel
az eddigi f=FClsiket=EDto" hallgat=E1ssal =E9s tegy=E9k meg v=E9gre azt =
amit m=E1r r=E9g=F3ta
k=F6teless=E9g=FCk lett volna; K=E9rj=FCk utas=EDtsa az =F6sszes magyar k=
=FClk=E9pviseletet,
hogy ismertess=E9k Magyarorsz=E1g h=E1gai =E1ll=E1spontj=E1t. K=E9rj=FCk,=
 hogy utas=EDtsa az
=F6sszes idegen nyelven sug=E1rz=F3 =E9s =E1llami k=E9zben l=E9vo" r=E1d=
i=F3 =E9s TV ad=F3t, hogy
hozz=E1k a vil=E1g tudom=E1s=E1ra a vil=E1g=F6r=F6ks=E9g r=E9sz=E9t k=E9p=
ezo" Szigetk=F6z
trag=E9di=E1j=E1t. K=E9rj=FCk, hogy =FAj b=E9lyegek kiad=E1s=E1val, a mag=
yar hat=E1rt =E1tl=E9po"
 minden lev=E9l, a per alatt, azt terjessze, azt k=E9rje a vilag nepeitol=
:
"Seg=EDtsetek, hogy megmenthess=FCk a K=E9k Dun=E1t!" =20
    K=E9rj=FCk, k=F6veteljen k=E1rt=E9r=EDt=E9st Szlov=E1ki=E1t=F3l, =
nem csak az=E9rt mert
eltulajdon=EDtotta a magyar haza r=E9sz=E9t k=E9pezo" hat=E1rfoly=F3t, n=
em csak az=E9rt,
hogy t=F6nkretette a Szigetk=F6zt =E9s a t=E1j v=EDztartal=E9k=E1t, de az=
=E9rt is mert az
elterel=E9sto"l napjainkig eltulajdon=EDtott $1 milli=E1rd =E9rt=E9ku", k=
=F6z=F6s
v=EDztulajdonb=F3l termelt =E1ramot.
    K=E9rj=FCk, hogy a magyar korm=E1ny form=E1lisan t=E1mogassa a h=E1=
gai b=EDr=F3s=E1g
=E1ltal elfogadott Memorial -j=E1t a vil=E1g k=F6rnyezetv=E9do" szervez=
eteinek,
ugyan=FAgy mint a Magyar K=F6rnyezetv=E9delmi Alap =E1ltal oda szint=E9n =
benyujtott
Kiegyez=E9si Tervet. (E terv szerint Magyarosz=E1g visszanyeri hat=E1rfol=
y=F3j=E1t =E9s
Dunakilitin=E9l a v=EDzeloszt=E1s csapj=E1t; Szlov=E1kia, a bo"si ero"mu"
 biztons=E1goss=E1 t=E9tele ut=E1n, megkapja a folyamatos bo"si =E1ramter=
mel=E9st =E9s a
pozsonyi kik=F6to"t; Nyugat Eur=F3pa, az =E9p=EDtkez=E9s alatti =E1ramkie=
s=E9s p=F3tl=E1sa
ellen=E9ben, hozz=E1jut az =E9ven=E1ltal =FCzemelo" haj=F3z=E1shoz =FAgy=
 a Duna fo"medr=E9ben,
mint az =FCzemv=EDz csatorn=E1ban; az Egyes=FClt =C1llamok, a mederduzzas=
zt=E1s k=F6lts=E9ge
ellen=E9ben bebizony=EDthatja, hogy Boszni=E1k n=E9lk=FCl is rendezheto=
"ek a vit=E1s
k=E9rd=E9sek =E9s hogy mu"k=F6dik az =FAj vil=E1grend; az Emberis=E9g sz=E1=
m=E1ra megmenek=FCl, a
vil=E1g=F6r=F6ks=E9g r=E9sz=E9t k=E9pezo" Szigetk=F6z; =E9s a T=E9rs=E9g=
 lak=F3i sz=E1m=E1ra
biztos=EDttatik t=F6bbezer munkaalkalom, es egy a t=E9rs=E9gben kialak=ED=
tand=F3 Eur=F3pai
Szabad Z=F3na is, mely nem csak az eco-turizmus g=F3ca, de a
magyar-szlov=E1k-osztr=E1k t=F6bbnemzeti egy=FCttmu"k=F6d=E9s mint=E1ja i=
s lesz.)
    Rem=E9lve, hogy t=E1mogatni fogja fenti k=E9r=E9seinket, az Ameri=
kai
Magyars=E1g k=E9pviselo"it t=E1mogatva, maradunk o"szinte tisztelettel:


____________________________________________________________________
____________________________N=E9v        Szervezet
                   =20
+ - Vegyes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Edes Otthon!

Ujra a gyerek koruli problemara kerne'k tanacsot.
3 es fel eves fiunk nem akar pisilni.
Nyaron, mikor sokat volt a kertben meztelenul .. akkor volt 2 es 3/4 eves
 ... megtanulta, hogy hogyan kell szepen pisilni, es szobatiszta lett.
Osszel is nagyon szepen ment a dolog, de most ugy Karacsony ota elkezdett
bepisilgetni.
Kiderult, hogy nem akar pisilni menni, sajnalja "elfecserelni" az idejet a
jatektol, pedig mar ugy kell neki, hogy tancol, es kereszbe teszi a labat.
Mindig mondjuk Neki, hogy menjen, vagy jojjon, sokszor rakerdezunk, hogy
nem kell?, nem is valaszol, vagy azt feleli hogy nem. Aztan egyszercsak
puff beleszalad. Nem surun, de heti egyszer-ketszer.
Arra kernek tanacsot, hogyan tudnak ravenni hogy surubben "szeressen"
kijarni pisilni (nem a kert vegen kell :)), mar autot is rajzoltam a WC
falara, de nem sokat segitett.

A magyar beszed / edes anyanyelvunk temahoz kapcsolodva, szerintunk amig
egy gyerek - vagy egy felnott is ha nyelvet tanul - nem erzi szukseget az
"idegen" nyelvnek, nincs kello keppen MOTIVALVA, addig nem akar majd igazan
tanulni / nem akarja a "masik" nyelvet hasznalni. Mivel nincs raszoritva,
mindenki korulotte megerti azon a nyelven, amit szeret hsznalni, akkor
miert beszeljen mashogy?
Zoltan szerintem, ha Neked fontos, hogy magyarul beszeljenek a gyerekeid,
akkor Te csak magyarul beszelj hozzajuk, es ne is "erts" mas nyelven. Ez
nem konnyu, en talan nem is tudnam megtenni.
Eppen ezert van az, ha jonnek Mo.-ra, akkor a nagyszulokkel tudnak magyarul
beszelni, es ahogy visszamennek "elfelejtik" a magyart. Biztos hogy ertenek
magyarul, hiszen egy baba, aki meg nem is tud beszelni, az is erti amit
mondunk neki.
A videon kivul van meg egy otletem. Irjatok/olvassatok egyutt a HIX-be pl.
JATEK, ha mar erdekli Oket a computer, vagy keressetek fel egy-ket magyar
home page-t.
Ja, es jok meg a Halasz Judit lemezek is (szovegeket egy reszet Brody Janos
irta).

Filmekhez> Egyetertek Denessel a filmajanlatokban. A "Csok Anyu" huen
tukrozi a magyar torekvo csalad eletenek buktatoit (mi nem akarunk eljutni
idaig). Kiegeszitenem meg a mar emlegetett "Megall az Ido"-vel, es az orok
Bestseller "Tanu"-val. (ez a film egyre jobb, egyre aktualisabb).
Gyerekeknek, ha mar sarkany a "Susu a sarkany"-t, aztan az en gyerekkorom
kedvenceit a "Haho Ocsi" sorozatot, es a "Kemenykalap es krumpliorr"-t is
ajanlom. Ha ezeket meg meg lehet szerezni.
Ja es van meg egy csodalatos "gyerek-felnott" film a "Valahol Europaban".

Sok szeretettel
-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu
+ - Vegyes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Edes Otthon!

Ujra a gyerek koruli problemara kerne'k tanacsot.
3 es fel eves fiunk nem akar pisilni.
Nyaron, mikor sokat volt a kertben meztelenul .. akkor volt 2 es 3/4 eves
 ... megtanulta, hogy hogyan kell szepen pisilni, es szobatiszta lett.
Osszel is nagyon szepen ment a dolog, de most ugy Karacsony ota elkezdett
bepisilgetni.
Kiderult, hogy nem akar pisilni menni, sajnalja "elfecserelni" az idejet a
jatektol, pedig mar ugy kell neki, hogy tancol, es kereszbe teszi a labat.
Mindig mondjuk Neki, hogy menjen, vagy jojjon, sokszor rakerdezunk, hogy
nem kell?, nem is valaszol, vagy azt feleli hogy nem. Aztan egyszercsak
puff beleszalad. Nem surun, de heti egyszer-ketszer.
Arra kernek tanacsot, hogyan tudnak ravenni hogy surubben "szeressen"
kijarni pisilni (nem a kert vegen kell :)), mar autot is rajzoltam a WC
falara, de nem sokat segitett.

A magyar beszed / edes anyanyelvunk temahoz kapcsolodva, szerintunk amig
egy gyerek - vagy egy felnott is ha nyelvet tanul - nem erzi szukseget az
"idegen" nyelvnek, nincs kello keppen MOTIVALVA, addig nem akar majd igazan
tanulni / nem akarja a "masik" nyelvet hasznalni. Mivel nincs raszoritva,
mindenki korulotte megerti azon a nyelven, amit szeret hsznalni, akkor
miert beszeljen mashogy?
Zoltan szerintem, ha Neked fontos, hogy magyarul beszeljenek a gyerekeid,
akkor Te csak magyarul beszelj hozzajuk, es ne is "erts" mas nyelven. Ez
nem konnyu, en talan nem is tudnam megtenni.
Eppen ezert van az, ha jonnek Mo.-ra, akkor a nagyszulokkel tudnak magyarul
beszelni, es ahogy visszamennek "elfelejtik" a magyart. Biztos hogy ertenek
magyarul, hiszen egy baba, aki meg nem is tud beszelni, az is erti amit
mondunk neki.
A videon kivul van meg egy otletem. Irjatok/olvassatok egyutt a HIX-be pl.
JATEK, ha mar erdekli Oket a computer, vagy keressetek fel egy-ket magyar
home page-t.
Ja, es jok meg a Halasz Judit lemezek is (szovegeket egy reszet Brody Janos
irta).

Filmekhez> Egyetertek Denessel a filmajanlatokban. A "Csok Anyu" huen
tukrozi a magyar torekvo csalad eletenek buktatoit (mi nem akarunk eljutni
idaig). Kiegeszitenem meg a mar emlegetett "Megall az Ido"-vel, es az orok
Bestseller "Tanu"-val. (ez a film egyre jobb, egyre aktualisabb).
Gyerekeknek, ha mar sarkany a "Susu a sarkany"-t, aztan az en gyerekkorom
kedvenceit a "Haho Ocsi" sorozatot, es a "Kemenykalap es krumpliorr"-t is
ajanlom. Ha ezeket meg meg lehet szerezni.
Ja es van meg egy csodalatos "gyerek-felnott" film a "Valahol Europaban".

Sok szeretettel
-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu

-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu
+ - Vegyes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Edes Otthon!

Ujra a gyerek koruli problemara kerne'k tanacsot.
3 es fel eves fiunk nem akar pisilni.
Nyaron, mikor sokat volt a kertben meztelenul .. akkor volt 2 es 3/4 eves
 ... megtanulta, hogy hogyan kell szepen pisilni, es szobatiszta lett.
Osszel is nagyon szepen ment a dolog, de most ugy Karacsony ota elkezdett
bepisilgetni.
Kiderult, hogy nem akar pisilni menni, sajnalja "elfecserelni" az idejet a
jatektol, pedig mar ugy kell neki, hogy tancol, es kereszbe teszi a labat.
Mindig mondjuk Neki, hogy menjen, vagy jojjon, sokszor rakerdezunk, hogy
nem kell?, nem is valaszol, vagy azt feleli hogy nem. Aztan egyszercsak
puff beleszalad. Nem surun, de heti egyszer-ketszer.
Arra kernek tanacsot, hogyan tudnak ravenni hogy surubben "szeressen"
kijarni pisilni (nem a kert vegen kell :)), mar autot is rajzoltam a WC
falara, de nem sokat segitett.

A magyar beszed / edes anyanyelvunk temahoz kapcsolodva, szerintunk amig
egy gyerek - vagy egy felnott is ha nyelvet tanul - nem erzi szukseget az
"idegen" nyelvnek, nincs kello keppen MOTIVALVA, addig nem akar majd igazan
tanulni / nem akarja a "masik" nyelvet hasznalni. Mivel nincs raszoritva,
mindenki korulotte megerti azon a nyelven, amit szeret hsznalni, akkor
miert beszeljen mashogy?
Zoltan szerintem, ha Neked fontos, hogy magyarul beszeljenek a gyerekeid,
akkor Te csak magyarul beszelj hozzajuk, es ne is "erts" mas nyelven. Ez
nem konnyu, en talan nem is tudnam megtenni.
Eppen ezert van az, ha jonnek Mo.-ra, akkor a nagyszulokkel tudnak magyarul
beszelni, es ahogy visszamennek "elfelejtik" a magyart. Biztos hogy ertenek
magyarul, hiszen egy baba, aki meg nem is tud beszelni, az is erti amit
mondunk neki.
A videon kivul van meg egy otletem. Irjatok/olvassatok egyutt a HIX-be pl.
JATEK, ha mar erdekli Oket a computer, vagy keressetek fel egy-ket magyar
home page-t.
Ja, es jok meg a Halasz Judit lemezek is (szovegeket egy reszet Brody Janos
irta).

Filmekhez> Egyetertek Denessel a filmajanlatokban. A "Csok Anyu" huen
tukrozi a magyar torekvo csalad eletenek buktatoit (mi nem akarunk eljutni
idaig). Kiegeszitenem meg a mar emlegetett "Megall az Ido"-vel, es az orok
Bestseller "Tanu"-val. (ez a film egyre jobb, egyre aktualisabb).
Gyerekeknek, ha mar sarkany a "Susu a sarkany"-t, aztan az en gyerekkorom
kedvenceit a "Haho Ocsi" sorozatot, es a "Kemenykalap es krumpliorr"-t is
ajanlom. Ha ezeket meg meg lehet szerezni.
Ja es van meg egy csodalatos "gyerek-felnott" film a "Valahol Europaban".

Sok szeretettel
-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu

-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu
+ - Vegyes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Edes Otthon!

Ujra a gyerek koruli problemara kerne'k tanacsot.
3 es fel eves fiunk nem akar pisilni.
Nyaron, mikor sokat volt a kertben meztelenul .. akkor volt 2 es 3/4 eves
 ... megtanulta, hogy hogyan kell szepen pisilni, es szobatiszta lett.
Osszel is nagyon szepen ment a dolog, de most ugy Karacsony ota elkezdett
bepisilgetni.
Kiderult, hogy nem akar pisilni menni, sajnalja "elfecserelni" az idejet a
jatektol, pedig mar ugy kell neki, hogy tancol, es kereszbe teszi a labat.
Mindig mondjuk Neki, hogy menjen, vagy jojjon, sokszor rakerdezunk, hogy
nem kell?, nem is valaszol, vagy azt feleli hogy nem. Aztan egyszercsak
puff beleszalad. Nem surun, de heti egyszer-ketszer.
Arra kernek tanacsot, hogyan tudnak ravenni hogy surubben "szeressen"
kijarni pisilni (nem a kert vegen kell :)), mar autot is rajzoltam a WC
falara, de nem sokat segitett.

A magyar beszed / edes anyanyelvunk temahoz kapcsolodva, szerintunk amig
egy gyerek - vagy egy felnott is ha nyelvet tanul - nem erzi szukseget az
"idegen" nyelvnek, nincs kello keppen MOTIVALVA, addig nem akar majd igazan
tanulni / nem akarja a "masik" nyelvet hasznalni. Mivel nincs raszoritva,
mindenki korulotte megerti azon a nyelven, amit szeret hsznalni, akkor
miert beszeljen mashogy?
Zoltan szerintem, ha Neked fontos, hogy magyarul beszeljenek a gyerekeid,
akkor Te csak magyarul beszelj hozzajuk, es ne is "erts" mas nyelven. Ez
nem konnyu, en talan nem is tudnam megtenni.
Eppen ezert van az, ha jonnek Mo.-ra, akkor a nagyszulokkel tudnak magyarul
beszelni, es ahogy visszamennek "elfelejtik" a magyart. Biztos hogy ertenek
magyarul, hiszen egy baba, aki meg nem is tud beszelni, az is erti amit
mondunk neki.
A videon kivul van meg egy otletem. Irjatok/olvassatok egyutt a HIX-be pl.
JATEK, ha mar erdekli Oket a computer, vagy keressetek fel egy-ket magyar
home page-t.
Ja, es jok meg a Halasz Judit lemezek is (szovegeket egy reszet Brody Janos
irta).

Filmekhez> Egyetertek Denessel a filmajanlatokban. A "Csok Anyu" huen
tukrozi a magyar torekvo csalad eletenek buktatoit (mi nem akarunk eljutni
idaig). Kiegeszitenem meg a mar emlegetett "Megall az Ido"-vel, es az orok
Bestseller "Tanu"-val. (ez a film egyre jobb, egyre aktualisabb).
Gyerekeknek, ha mar sarkany a "Susu a sarkany"-t, aztan az en gyerekkorom
kedvenceit a "Haho Ocsi" sorozatot, es a "Kemenykalap es krumpliorr"-t is
ajanlom. Ha ezeket meg meg lehet szerezni.
Ja es van meg egy csodalatos "gyerek-felnott" film a "Valahol Europaban".

Sok szeretettel
-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu

-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu
+ - Vegyes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Edes Otthon!

Ujra a gyerek koruli problemara kerne'k tanacsot.
3 es fel eves fiunk nem akar pisilni.
Nyaron, mikor sokat volt a kertben meztelenul .. akkor volt 2 es 3/4 eves
 ... megtanulta, hogy hogyan kell szepen pisilni, es szobatiszta lett.
Osszel is nagyon szepen ment a dolog, de most ugy Karacsony ota elkezdett
bepisilgetni.
Kiderult, hogy nem akar pisilni menni, sajnalja "elfecserelni" az idejet a
jatektol, pedig mar ugy kell neki, hogy tancol, es kereszbe teszi a labat.
Mindig mondjuk Neki, hogy menjen, vagy jojjon, sokszor rakerdezunk, hogy
nem kell?, nem is valaszol, vagy azt feleli hogy nem. Aztan egyszercsak
puff beleszalad. Nem surun, de heti egyszer-ketszer.
Arra kernek tanacsot, hogyan tudnak ravenni hogy surubben "szeressen"
kijarni pisilni (nem a kert vegen kell :)), mar autot is rajzoltam a WC
falara, de nem sokat segitett.

A magyar beszed / edes anyanyelvunk temahoz kapcsolodva, szerintunk amig
egy gyerek - vagy egy felnott is ha nyelvet tanul - nem erzi szukseget az
"idegen" nyelvnek, nincs kello keppen MOTIVALVA, addig nem akar majd igazan
tanulni / nem akarja a "masik" nyelvet hasznalni. Mivel nincs raszoritva,
mindenki korulotte megerti azon a nyelven, amit szeret hsznalni, akkor
miert beszeljen mashogy?
Zoltan szerintem, ha Neked fontos, hogy magyarul beszeljenek a gyerekeid,
akkor Te csak magyarul beszelj hozzajuk, es ne is "erts" mas nyelven. Ez
nem konnyu, en talan nem is tudnam megtenni.
Eppen ezert van az, ha jonnek Mo.-ra, akkor a nagyszulokkel tudnak magyarul
beszelni, es ahogy visszamennek "elfelejtik" a magyart. Biztos hogy ertenek
magyarul, hiszen egy baba, aki meg nem is tud beszelni, az is erti amit
mondunk neki.
A videon kivul van meg egy otletem. Irjatok/olvassatok egyutt a HIX-be pl.
JATEK, ha mar erdekli Oket a computer, vagy keressetek fel egy-ket magyar
home page-t.
Ja, es jok meg a Halasz Judit lemezek is (szovegeket egy reszet Brody Janos
irta).

Filmekhez> Egyetertek Denessel a filmajanlatokban. A "Csok Anyu" huen
tukrozi a magyar torekvo csalad eletenek buktatoit (mi nem akarunk eljutni
idaig). Kiegeszitenem meg a mar emlegetett "Megall az Ido"-vel, es az orok
Bestseller "Tanu"-val. (ez a film egyre jobb, egyre aktualisabb).
Gyerekeknek, ha mar sarkany a "Susu a sarkany"-t, aztan az en gyerekkorom
kedvenceit a "Haho Ocsi" sorozatot, es a "Kemenykalap es krumpliorr"-t is
ajanlom. Ha ezeket meg meg lehet szerezni.
Ja es van meg egy csodalatos "gyerek-felnott" film a "Valahol Europaban".

Sok szeretettel
-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu

-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu
+ - A szavak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Edes Otthon!

"Jo" szokasomhoz hiven egy Brody idezet, most a szavakrol szol, es ez
onmagaert beszel.

"A szavak

A szavak furcsa teremtmenyek
ezt tudja minden gyerek
Kicsusznak a szajunkon
es fegyelmezetlenek

Hiaba bizunk rajuk
nagyon fontos uzenetet
Elrejtik az igazsagot
es mast jelentenek

Csak nezz ram, egy szot se szolj
en igy is megertelek
Ha van valami, ami nem hazudik
az leginkabb a szemed

A szavak neha szovetkeznek
hogy felrevezessenek
Szepen hangzo mondatokban
vonulnak ellened

Felve, kimondott felszavakbol
van, aki ert es van, aki nem
De elmondani nagyon nehez
mit nem ert meg senki sem

Csak nezz ram, egy szot se szolj

A gondolat, mig onmagaba zarul
sajnos nincs jelen
Szavak nelkul nem mukodik
a mindenhato ertelem

De a kimondott szavak sorsa
neha furcsan alakul
A lenyeg sokszor bennunk marad
kimondhatatlanul"

Sok szeretettel:
-- 
Martha Viktor, Budapest, Hu

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS