Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX KULTURA 965
Copyright (C) HIX
1999-09-07
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Baszk 9, 1-2. (mind)  211 sor     (cikkei)
2 Kazinczy (mind)  6 sor     (cikkei)
3 Sensation on the NET! 3041 (mind)  25 sor     (cikkei)
4 > > Ha mar vki tegnap ajanlotta, akkor egy rovid (mind)  26 sor     (cikkei)

+ - Baszk 9, 1-2. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Baszk nyelvtan.

 A KICSINYÍTŐ KÉPZÉS ÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTAS.
   Dennis Sugar y Frank.

 A baszk nyelv olyan kifejezési árnyalatok leírására képes, amely
más nyelvben nem ismeretes. A magyar nyelv, ragjai és képzői
segítségével ugyan megközelíti ezeket az árnyalati finomságokat, de
nem éri el a baszkot. .Vannak esetek, mint ezt alább látni fogjuk,
hogy még a magyarban is több szavas körülirással kell leforditani
egyetlen baszk szó ragos változatát..

 A baszkban a képzők ésa ragok különböző mondatrészekhez
kapcsolódhatnak. A melléknevek fokozását mutató ragok kötődhetnek
főnevekhez is. A <-GO> rag megfelel a magyar <-b, -bb> ragnak. Pld.:
<HANDIAGO> = /nagyobb/,de lehet mondani <GIZONGO> = /emberebb/. (
GIZON=ember). Jobban érthető a következő példa: <BIDE HA BIDEAGO> (
BIDE = Út) = /ez az út utabb/. olyan értelemben, hogy a második
helyen említett jobb, mint az elsőnek említett út.

 Ugyanez a szabály vonatkozik a kicsinyitő képzőkre. Pld
<-TTO> raggal:<GIZONTTO> = /jó kis emberke/, de <GIZONTUTTO> =
/megemberesedett/. A magyarban a főnevet ( /ember/) először igésíteni
kell ( ember > emberesedik), a baszkban erre nincs szükség ,főnév
megmarad főnévnek  és a rag rámutat, hogy az emberből emberesebb
ember lett..Más nyelvekben,mint angolban, vagy franciában hosszú
körülirásra van szükség: he became a more perfect man, vagy: il
est devenu un homme plus humain.

 Az összehasonlító ragok legtöbbje határozatlan ragozási módot vesz
fel. akár ugyanazt a fokot jelzi, akár kicsinyít, akár nagyobbit A
ragok és a képzők nyelvtanilag két csoportra oszlanak. . Az első
csoport ragjai kettős nagyítást, a második csoport tagjai egyszerű
nagyobbitást jeleznek.

   A./ Az 1. csoport ragjai.

Azokban a főnevekben, amelyekben <z>, <s>, vagy <tz>  hang van,
ezek a hangok átalakulnak <ch> vagy <cs> ( baszk helyesírás szerint
<x>)  hanggá. Ha a szóban <t> hang van, egy <ty> hanggá változik.
Példák: <ZAKHUR> = kutya, <CHAKUR> = kiskutya, kutyucska.. Egy, erős
személy ha gondozatlan, piszkos, annak jelzője < KISKIL>, ha ez
azonban egy gyenge, véna ember, akkor jelzője < KICHKIL> lesz..

Érdekes példát idéz Napoleon Lajos-Lukács herceg , nyelvész,
III, Napoléon császár unokatestvére és a híres államcsíny egyik
tervezője, aki a Baszk és Finn Nyelvek c. könyvében , amelyben a
baszk, a finn és a magyar nyelv rokonsága mellett tör lándzsát,,a 21.
oldalán írja : <DIZUT> =nekem van, de ha ezt egy kisgyerek mondja,
akkor ebből < DICHUT> lesz.

  1ş. SKA  -  CSKA.

 E két rag főnévhez vagy melléknévhez csatolható. A <SKA> rag
nagyobbit, jelentőséget ad, valaminek vagy valakinek A <CSKA> rag
pontosan megfelel a magyar /CSKA, ,CSKE, KA, KE/ ragnak, azzal a
különbséggel, hogy a baszk rag nem csak kicsít, hanem gunyol,
lebecsül is. Példa:< YAUNCHKA HORIDA MERE ARREBAREN SENHARGAIA > = /ez
az úrficska a nővérem vőlegénye/. A baszk <CHKA> hangtanilag és
értelmileg pontosan ugyanaz mint magyarban..

  2ş. SKILA - CHKILA.

 A két rag jelentés ugyanaz mint a fentieké. a >SKILA> nagyméretűt,
nagyszabásút jelent, mig a <CHKILA> kisebb személyekre és tárgyakra
vonatkozik.

  3Ş. SKO - CHKO.

 A <SKO> jelentése: /elég, elégséges /. Pld. <HANDI> =/nagy/,
<HANDISKO> = /elég nagy/. < HARDITCHKO HIZ ENETZAT> = /te túl bátor
vagy nekem/. A túl bátor kifejezés gúnyos formában értendő.. A
magyarban a /sko, -csko/ szintén kicsinyítő ragok: pld. has > haskó,
zsák > zacsko, Pál>Palkó, János>Jankó, stb.

  4ş. TO  -TTO. (Ejtsd: TYO)

 Ez a két rag főnévhez csatolva a személy vagy tárgy nagyságát,
jelentőségét csökkenti.. A <TO> ugyan ekkor kifejezi, hogy a személy
zömök, erős, míg a <TTO>, gyenge, vézna személyre vonatkozik..
Ugyanekkor a rag azt is jelenti, hogy a személy vagy tárgy
szimpatikus, szeretett.

 Ezeknek a ragoknak nem ismerjük a magyar megfelelőjét Ezt nyelvünk
csak körülírással tudja kifejezni. Példa:> GIZONTTO> = /szimpatikus
kis emberke/. < GIZONTTO HORI KONTENT DE BERE BURIAZ> = /ez a jó
kis emberke önmagával megelégedett/.

 5ş. ZU, TSU, TCHU és SO.

 E ragok a bővelkedés, a gazdagság fogalmát jelzik. Volt ilyen rag a
magyarban is, de ez az idők folyamán elévült. Ilyen rag lehetett a
/mes/. mint pld : vér > vérmes., amely szó pontosan megfelel a
baszk
<ODOL > ODOLZU> képzésnek. Má magyar példa: tartalom > tartalmas,
értelem > értelmes. Baszk példák: >KOLOREZU = színdús, többszínű ,a
francia couleur = szín kölcsönszóból, <HANDITSU> /nagyvonalú/, <
CHURITCHU= /tiszta fehér, makulátlan fehér, /
 < ELHETSU> =/bőszavú, szókerepelő/, (ELHE = szó).

 A <SO> ragnak más jelentése is lehet, Sngítségével egy átvitt értelmű
szóból uj fogalmat jelentő kifejezés születhet. pld.: <AITA> =
/atya/, > <AITOSO>, ami eredetileg kisapát, kisapót jelentett, mai
jelentése: /nagyapa/,és ugyanígy <AMA > AMASO > /anya > nagyanya../

(Folytatása következik).

  B./ A 2. csoport.

Az egyszerű kicsinyítő/nagyobbító ragok.

  1ş. BE - PE.

 Ez a rag lehet főnévképző is, általában azonban  mint kicsinyítő rag
használatos.. Pld. <ZETA> = /szita (!!)/ > <ZETABE>= /sűrűhálójú
szita/, ellentétben a  <ZETATSU> = /nagyhálójú szitával/. Más példa:
<NERABE> = /szolga,inas/ ( latin: sub homine,parvus,servus), míg
<ANERKATO> = /szolgáló, vagy cseléd/. Körülbelül olyan az összefüggésa
két szó között ,mint a magyarban a cseléd és a család szavak
között. (V.ö. a fehércseléd kifejezéssel). A BE vagy PE igazi
magyar értelme: /al/, mint alelnök, alhadnagy, alperes, stb .szavakban.
Innen ered az átvitt értelméből  a kicsinyitő jellege.

  2ş. SKOT - SKATO.

 Ezek kicsinyítő és gyúnyoló vagy becsmérlő ragok. Magyarban ezt csak
beszéd formában a hangsullyal tudjuk kifejezni, mélyebb, kissé
elhúzott hanglejtéssel.  Szószerinti jelentésük: /egy kissé, egy
kicsit/. Pld.:<HANDISKOT> = /egy kissé nagy/, olyan értelemben, hogy
noha a feladat . egy kissé nagy, mégis megbirkózunk vele.
< GIZAIZKOT>= /gonosz kis emberke/. - Ha ezzel a raggal képzett
szavakhoz még a <ZAR>= /öreg/, jelző is járul, ennek még
kicsinylőbb jellege lesz, pld. <NESKAZAR> = /csúf örgeg lány/, olyan
értelemben, mint az argótikus magyar kifejezésben: vén tyúk.,3ş. NI.

 Kicsinyítő képző, ugyanakkor szimpátiát, jó véleményt fejez ki. Pld.:
<HANDI>=/nagy/ és <HANDINI> = / nem is olyan nagy/ A <NI> rag
néha megfefel a magyar (-i) ragnak,mint amikor a magyar /nagybácsim/
helyett /nagyim/-ot mond. Ez a példa a magyar és baszk nyelv
közötti lélektani összefüggésre, a két nyelv közös szellemére
mutat. Mindezt más nyelvekben csak  körülirással lehet kifejezni.

 A /nagybáty/ szó az egyik szülő férfitestvérét jelenti, akihez az
alanynak a szokásos rokoni tiszteleten kívül kevés köze van. A
/nagybácsi/ szó a tiszteleten kivül  szeretetnek, megértésnek és
hasonló érzemeknek ad kifejezést. Végül a /nagyim/, ezeken kivül
még meleg baráti kapcsolatot, bizalmat, egy kis titkos cinkosságot
is elárul.

 A baszk és a magyar nyelvtannak az a sajátossága, hogy a nyelvtani
törvények és szabályok rideg felsorolása mellett rávilágit a két
nép lelkivilágának belső berendezésére is.

  4ş. NO - NNO.

 Személynévhez kapcsolva e két rag sajnálkozást és együttérzést
mutat. Magyarban nem ismerünk megfelelő ragot., csak körülirással
lehet az értelmét magyarázni mint. a / szegény kis /
kifejezéssel. Pld.: <MARINNO> = szegény kis Marika, , <YOANNO>=
szegény kis Jancsi.

  5ş. TER vagy TSER.

 E ragok a magyarban megfelelnek a /majdnem vagy kishijján/ határozó
szónak.. Ha a baszk szó L, N, R vagy T hanggal végződik, akkor
<TSER>, máskülönben  < TER> ragot veszi fel. Pld.:
 < MANKATZER DUT> = /majdnem elhibáztam,/ < ERRATZER NIZ> = /majdnem
megégettem magam / . <ERATZER DA PLAZERREZ JULIEN> = /örömében
Gyula kishijján megbolondult/. <HITZER NIZ ATZO> = /tegnap majdnem
meghaltam/. ( <Hil> = halál !!).

 Példák <TER> raghoz: <HAUTZER DUT ZURE BASOS> = /majdnem eltörtem a
poharat/,  < AHATZER DAT ZURE GOMENDIA>
= /majdnem elfelejtettem a tanácsait/. - Ha egy ige a K hanggal
végződik, ez előbb felveszi a főnévi igenév <-i> ragját ( ez
magyarban: -ni) és ehhez a <TSER> és nem a <TER> járul. Pld.:
<IDEKITZEER DUT ATHA HORI USTE GABEZ> = /kishijján tévedésből
majdnem kinyitottam ezt a kaput/, <AUZIKITZER UN CHAKURRAK> =
/majdnem megharapott a kis kutya/.6ş. TE.

 E rag szintén a bőség gondolatát fejezi ki, abban az értelemben
hogy valamiből túl sok van. A magyarban talán a /ság, -ség/
képző egyenértékű ezzel a raggal, mint a  gazdagság, békesség
szavakban..Pld.: <GERLA HANDIEKEK  ARTZENDUTZUTE KASIK BETHI
GOSETEA ETA IZURRITEA> = / a nagy háborúk majdnem mindig
éhinséget és széleskőrű pestis járványt okoznak/, azaz az éhségből
és a pestisből van bőven.

  7ş. CHE.(olv. cse).

 Jelentése:/ sok, egy kicsit sok/, ilyen rag a magyarban nincs..
Pld.: <GIZONCHE> =/mint ember, egy kicsit sok, túlzott/ , <HANDICHE> =
/kissé túl nagy/. <HANDICHE BI ECHTRAMITATE DIRA, BERDIN
GAITCHTOAK> = /túl sok és túl kevés, két  szélsőség, egyformán
rosszak/.

  8ş. EGI - EGHI.

 Megfelelnek a magyar /túl, túl sok/ határozó szavaknak. Pld.:
<HANDIEGHI> = /túl nagy/, <GIZONEGHI> = /túlzottan emberi/.
< GOISEGHIYIN HIZ< = /túl korán jöttél/.

(Folytatása következik).
+ - Kazinczy (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kazinczy meigrta a fo" ujtestamentumi esemenyeket. A Kossuth radio egy 
program sorozatot is keszitett Torocsik Mari-val eze'vben, korabban a 
Kazinczy irasra epitve. Probaltam tobb forrasbol megkeresni a Kazinczy 
muvet, sikertelenul. Tudjatok e a Kazinczy mu cimet amiben az ujtestamentumi
 
torteneteket irja le. Koszi Sandor
+ - Sensation on the NET! 3041 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sensation on the NET!
udbtmlynxfrqvvcqppwimhvourcyjtteirzvekyqcghsfzqyswthrlnhfogxe
+ - > > Ha mar vki tegnap ajanlotta, akkor egy rovid (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> > megjegyzes: nem a tancmuveszet az, amire igazan
> > beizgulok, de a megnyito napjan fellepett (jo,
> > tudom,
> > hogy ez hujen hangzik) Bozsik Y. és társulata,
> > raadasul - muvelt es tanult kollegam szerint -
> > egy-egy
> > uj darabbal (Emi, ill. Lakodalom). 
> > Azt kell mondjam, evente, ha 1x talalkozik az
> ember
> > olyan dologgal, ami komoly meglepetest okoz. 
> > "Nemklasszikus-zeneben" mar baromi regen emlexem
> > hasonlora, es sajna kinhazban is egyre ritkabb
> > (utoljara a Kegyelem) a hasonlo elmeny. 
> > Bozsik tudtommal nem lesz mar Szt. Endren, de ha a
> > tobbi program csak fele annyira lesz jo, mint ez
> > volt,
> > akkor mar megeri kilatogatni.
> > NME

##########################################################
> >   "Fist in ya face, in the place
> >    And I'll drop the style clearly
> >    Know your enemy"
> >
>
##########################################################

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS