Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 236
Copyright (C) HIX
1992-11-10
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Valasz (mind)  48 sor     (cikkei)
2 : Nyugtalanito hirek (mind)  1 sor     (cikkei)
3 Kornyezetvedelem es politika (mind)  64 sor     (cikkei)
4 Parkolasi diszkriminacio (mind)  17 sor     (cikkei)
5 - Szekely Zoltannak, eljott-e az ido (mind)  15 sor     (cikkei)
6 demokratak (mind)  20 sor     (cikkei)
7 zsido etnikum (mind)  27 sor     (cikkei)

+ - Valasz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Kata!

Tala'n nem vetted e'szre, hogy to~bbessza'm elso" szeme'lyt haszna'ltam.
E'n sem izgattam magam annyira a Dunaszaurusz miatt, hogy rendszeresen
la'rma'zzak. (Ha otthon lettem volna sem hiszem, hogy tettem volna.)
Nem szervezem a zo~ld pa'rtot. (Egye'bke'nt van ma'r. Ide'n eljuttattak egy
alternati'v "zo~ld" ko~ltse'gvete'si tervezetet a parlamentnek, ami viszonylag
konzisztensen ve'giggondolta a ko~rnyezetve'delem bizonyos ko~vetkezme'nyeit.
U'gy emle'kszem, hogy a HVG ne'ha'ny hete le is hozott ebbo"l re'szleteket.
Ki'va'ncsi lenne'k, mit va'llalna abbo'l a lakossa'g to~bbse'ge.)

Me'g csak felmenteni sem ki'va'nom az MDF-es korma'nyt. E'n is
felha'bori'to'nak tartom, hogy a ko~rnyezetve'delmi miniszter szabota'l,
Dunaszaurusz u~gyben is (ta'mogatta a dunakiliti vi'zta'rolo' e'pi'te'se't,
akada'lyozta a (cseh)szlova'kokkal ta'rgyalo' delega'cio' munka'ja't, ill.
olyan ira'nyba akarta befolya'solni, hogy fogadja'k el Bo"st), meg egye'bke'nt
is, olyannyira, hogy a parlament (terme'szetesen korma'nypa'rti to~bbse'gu")
ko~rnyezetve'delmi bizottsa'ga sem fogadja el teve'kenyse'ge't, e's ennek
ellene're hivatalban maradhat. Ez jo'l mutatja, Antall mennyire veszi a dolgot
komolyan. Deha't mi ke'nyszeri'tette arra, hogy komolyan vegye?

E'n csak azt a ke't -szerintem o~sszefu~ggo"- dolgot ki'va'ntam leszo~gezni,
hogy ami'g mi nem va'llalunk a ko~rnyezet ve'delme'e'rt kellemetlense'get,
addig ke'pmutata's a korma'nyto'l azt va'rni, hogy o"k aze'rt va'llaljanak;
e's hogy ha azt akarjuk, hogy a hivatal is csina'ljon olyasmit, ami sza'ma'ra
ro~vid ta'von ha'tra'nyos, akkor erre valamilyen mo'don ke'nyszeri'teni kell.
Sze'p szo'ra nem fog.

Mert a ko~rnyezetve'delem ro~vidta'von a'ltala'ban mindenkinek ke'nyelmetlen.
Ha nem lenne az, nem lenne gond vele. Ez egy csapda, e's csak a hosszu' ta'vu'
e'rdekeink ve'delme'ben hozott a'ldozathozatallal lehet kima'szni belo"le.
Amit szeme'ly szerint nekem is va'llalni kell, me'g akkor is, ha a do~nte'sek
hate'konysa'ga'hoz to~bbnyire koordina'cio'ra, vagyis a korma'ny ce'ltudatos
cselekede'te're is szu~kse'g van/lenne. E'n u'gy e'rzem, a magyar polga'rok
tu'lnyomo' re'sze ma'ra legfeljebb csak oda'ig jutott el, hogy tudja, baj van,
de to~bbse'gu~k me'g nem fogadta el, hogy neki szeme'lyesen is a'ldozatot kell
hoznia aze'rt, hogy majd valamikor, ta'n majd csak az unoka'i, ne szenvedje'k
a ko~vetkezme'nyeket. Ameddig ilyen szeme'lyes a'ldozathozatalra csak a
polga'rok elenye'szo" kisebbse'ge va'llalkozik, addig a korma'ny semmi e'rdemit
nem tehet, mert ha tesz, atto"l cso~kken a ne'pszeru"se'ge. Ha a polga'rok
va'llalja'k az a'ldozatot, akkor ezt tudatni kell a korma'nnyal is. Mert
nagyon sok dolog van, amit a korma'ny az egye'nne'l sokkal eredme'nyesebben
tehet. De a sza'mla't atto'l me'g nekem nyu'jtja'k be, e's elo"re biztosi'tani
kell a korma'nyt, hogy keve'sbe' neheztelek majd a sza'mla'e'rt, mint a
semmitteve'se'rt. Eze'rt kellene'nek akcio'k, mozgalmak is. Meg persze
figyelem-felkelte's, polga'rta'rsaink informa'la'sa/meggyo"ze'se oka'bo'l is.

Ko"ro~si Ga'bor
+ - : Nyugtalanito hirek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)


+ - Kornyezetvedelem es politika (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves SZALON olvaso'k e's Ko"ro~si Ga'bor!

Ga'bor azt i'rja, hogy Melbourneben nincsenek bea'lli'tva a ko~zlekede'si
la'mpa'k.

Nos, ezt hata'rozottan ca'folni tudom. U'tvonalto'l fu~ggo"en 14-19 la'm-
pa't keresztezek. Csu'csido"ben ezek ko~zu~l minimum 9-13-na'l meg kell
a'llnom e's ott po~fo~gno~m 1-1.5 percig. Ha szerencse'm van e's egy kisse'
meghaladom a maxima'lisan megengedett sebesse'get (mondjuk 20 km/o-val),
akkor aze'rt van ese'lyem, hogy a ko~vetkezo" la'mpa'hoz e'rve me'g a'tcsu'-
szom a sa'rga'n. Szo'val ez hata'rozottan egy bea'llitott piros hulla'm.

Itt az egyetemne'l van egy fo"u'tvonal ha'romszo~g. Az orsza'gos 1.-es e's
ke't belso" fo"u't tala'lkozik 50-200 m-es oldalu' ha'romszo~get alkotva.
3.5 e'v alatt ko~zel 1000 alkalommal mentem a't a ha'romszo~go~n, de alig 10-15
alkalommal tudtam egyszerre mindke't zo~ldo~n a'tmenni. A leggyakoribb az volt,
hogy mindke't helyen meg kellett a'llnom, pedig te'nyleg szinte minden ira'ny-
bo'l belementem ma'r ebbe a keresztezo"de's-halmazba.

Hazafele' teki'ntve: nem csoda'lom, hogy me'g megvan a ko~rnyezetve'delemre
sza'nt pe'nz (ha megvan e's nem ma'sra ko~lto~tte'k). A regi fo"va'rosi tana'cs
e's a mostani elo"lja'ro'sag egyara'nt arra hivatkozik, hogy a helyzetet o~ro~-
ko~lte. Ebben igazuk van. De abban nem, hogy o~nmaguk szinte semmit sem tesznek
(tettek) a helyzet megva'ltoztata'sa e'rdeke'ben. Kata, igazad van. Ez nem az
a'llampolga'rok dolga, ma'rmint a dolog megszerveze'se. De az igen, hogy hangot
adjon az ele'gedetlense'ge'nek. Mine'l ke'so"bb fognak hozza' a "piszkos" do-
log elve'gze'se'hez, ana'l su'lyosabb helyzet alakul ki, ana'l nehezebb e's
hatva'nyozottan dra'ga'bb a megolda's. De a megolda's sajnos nem ele'gge' la't-
vanyos. Itt a gond. O~nmaga egy-egy va'ros elo"lja'ro'sa'ga'nak tu'l nagy a
falat. A'llam-ba'csinak meg snassz ilyenekkel foglalkozni, ez nem feszi'ti a
mellett. Sokkal fontosabb az ideolo'gia, noha az sokkal ko~ltse'gesebb, de
remeku~l feszi'ti a mellet.

Ezen a te'ren nagyon pesszimista vagyok, tala'n a leginka'bb, minden ke'rde's
ko~zu~l. Ami'g pl. elo"fordulhatott az, hogy a Chinoin a karsztba akarta su~ly-
lyeszteni vesze'lyes vegyszereit, mert a fo~ld alatt olyan jo'l elvan,
e's puszta'n egy nagyon keme'ny ta'rsadalmi riado' miatt nem tette'k meg (HA!),
e's megto~rte'nhetett, hogy egy nagykova'csi galva'nu~zem ugyancsak egy karszt-
ku'tba su~llyeszthette a cia'nos fu~rdo"-hullade'kja't e's a ce'g vezeto"se'ge
me'g bu~szke is volt a megolda'sra, addig nem sok jo't reme'lhetu~nk.

Sajnos, az a helyzet, hogy a korma'nyzatot, a politikai vezete'st a kisember-
nek, az A'LLAMPOLGA'RNAK kell ra'ke'nyszeri'tenie, hogy ezzel a ke'rde'ssel
to~ro"djo~n. Ne'ha me'g a saja't egye'ni (ve'lt) e'rdeke ellene're is.

Ahogy azonban a mu'ltban az ilyen dolgok falraha'nyt borso'nak bizonyu'ltak
(hivatkozom a timfo~ld ba'nya'szat kontra vizu~gy ha'boru'ra, a duzzaszto'-
mu"veket favoriza'lo' felszi'ni vizesek kontra terme'szetve'do"k ha'boru'-
ja'ra) a megolda's csakis kike'nyszeri'theto". Pl. a fo"va'rosnak (felso"bb
utasi'ta'sra) ma is fontosabb a Vila'gkia'lli'ta's, mint a ko~rnyezetve'delem.
Mert ugye, a vila'gkia'lkli'ta'sto'l remeku~l duzzadhat a magyar kebel, mi'g
a kor~rnyezetve'delmi rendszaba'lyokhoz majd mit szo'lnak a nagybecsu" ven-
de'geink, e's ku~lo~nben is, fa'raszto' dolog.

No de nem i'rok erro"l to~bbet, mert az otthon to~lto~tt utolso' e'vtized
elkeseri'to"en eredme'nytelen harcaira emle'kezem csak e's megint ugyanazt
a felso"bbrendu", ideolo'gia'ra alapozott ko~zo~nyt kell la'tnom, atto'l
csak me'g jobban lehangolo'dom. Pl. az egyik hajdani miniszte'riumi oszta'ly-
vezeto", akinek sokat dolgoztam ebben az u~gyben, ma a ko~rnyezetve'delmi
miniszte'rium egyik a'llamtitka'ra e's vastagon ... a proble'ma't: az a'llam
e'rdekeit ve'di a ko~rnyezetve'do"kkel szemben! Hivatalbo'l! Nem a'tmento",
de ...

U~dvo~zlettel: Cser Ferenc
+ - Parkolasi diszkriminacio (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Kalman!

Irod:
>mindenfele pozitiv diszkriminaciotol mentesen, fizessenek az ott lakok es
>dolgozok is.
Javaslatod mentes lenne mindenfajta pozitiv diszkriminaciotol. Egyertelmuen
negativ diszkriminacio lenne. Kiveve, ha az onkormanyzat kedvezo kamatozasu
kolcsont biztosit, hogy belvarosi lakasodat budai zoldovezeti ingatlanra
cserelhesd.
Ettol fuggetlenul valami megoldast ki kell talalni. Pl., itt a campuson
mindenki kap egy fityegot, amit a visszapillanto tukorre lehet felakasztani.
Akinek ilyen van, az ingyen parkolhat, a tobbi viszont fizet. Hasonlo
rendszert talan meg Pesten is be lehetne vezetni.

Csaba
U.i.: Ha Demszky lennel, hany szavazatot remelnel a Belvarosbol az autok
kitiltasa utan?
+ - - Szekely Zoltannak, eljott-e az ido (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Zoltan,

    Koszonom, hogy megkerdezted, hogy eljott-e az ido, hogy "tisztes vita"
kezdodjek aziranyban, hogy etnikum-e a zsidosag. Tudom, hogy ezt borzaszto
fontosnak tartod es alig varod az igenlo valaszt. Sajnos a valaszom "nem" es-
pedig azert, mert tudomasom szerint a M.O.-on elo zsidok tulnyomo resze ma-
gyarnak vallotta magat es nem kivanta magat pl. a Parlamentben egy erre a
celra szant kvota-kepviselovel kepviseltetni magat.
    Ha ez Szamodra nem kielegito, ajanlom VELUK probald meg a tisztes vitat,
de hagyd ki a SZALONt, mert ugy nez ki csak Magadnak irnad a jobbnal jobb
argumenteket. Nehogy ezt a javaslatot ugy veljed, hogy a Te velemenyedre itt
senki sem kivancsi -- egyaltalan nem, csak EZT a temat mar teljesen kitar-
gyaltad, ugy erzem.

	F. Miklos
+ - demokratak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt SZALON!

Tegnap egy nagyon velos mondast hallottam a Weimari Koztarsasag bukasaval
kapcsolatban. Eszerint, a Weimari Koztarsasag nem azert bukott meg, mert
tul sok volt a naci Nemetorszagban, hanem azert, mert tul keves volt a
demokrata.

Sajnos attol tartok, hogy ez a mondas igaz a mai Magyarorszagra is. Eleg
sokan - akik egyebkent igazi demokrataknak tartjak magukat - pl parterdekbol
idonkent zarojelbe teszik a demokratasagukat. Valoszinuleg arra gondolnak
ilyenkor, hogy a demokratikus ertekeknel vannak fontosabb ertekek is.

Egy tipikus peldaja ennek az, hogy a kormanykoalicio bizonyos korei annyira
veszelyesnek tartanak a magyar "nemzeti erdekek" szempontjabol azt, hogy
a kovetkezo valasztasokon az ellenzek kerul hatalomra, hogy ennek
megakadalyozasara akar antidemokratikus eszkozoket is megengedhetonek
tartanak. Szerintem a kovetkezo valasztasig tarto idoszakban a messze
legfontosabb a demokracia vedelme, ehhez kepest minden parterdek masodlagos.

         udvozlettel        Rubin Gyorgy
+ - zsido etnikum (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Szekely Zoltan,

Mint azt mar 117-szer elottem elmondta'k, a Magyarorszagon elo
zsido vallasu lakossag tobbsege magat magyarnak vallja - egyen-
lore.

A "magyarok" es a magyar politikai vezetes viszont nagyon szive-
sen csinalna etnikai kisebbseget a zsidosagbol. Azt allitjak,
hogy akkor a kisebbsegi torvenyek segitsegevel sokkal jobban meg
tudnak vedeni oket. De nem ez a lenyeg! Ha a zsidosag etnikai
kisebbseg, akkor max. 2 parlamenti szek jarna nekik es akkor meg
lehetne szabadulni ettol a sok pupos, kamposorru, gusztustalan,
rosszszagu zsido etnikumu (faju) egye'ntol a politikai, gazdasagi
es kulturalis elet vezeto posztjain, akik elszivjak az eletteret
(szohasznalat Hitler es Csurka utan) a dere'k magyarok elol.

A lakossag nagy tobbsege talan nem antiszemita, csak neveltetese
kovetkezteben a "zsidot" nem tudja ugy tekinteni, mint barki
mast, aki pontosan ugyan olyan kivalo vagy gyarlo mint sajat
maga.
Vitat errol inditani teljesen felesleges, mert leragott csont,
semmi nem indikalja, hogy valami pozitiv, ujszeru fejlodes lenne
eszlelheto, ami eddig pamflet volt, abbol most partprogram lesz.


Udvozlettel Szekacs Andras (magyar anyanyelvu zsido faju egye'n,
aki mar nem fenyegeti a magyar eletteret.)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS