Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 315
Copyright (C) HIX
1993-02-07
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Inflacio (mind)  56 sor     (cikkei)
2 Privatizacio (mind)  101 sor     (cikkei)

+ - Inflacio (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Jo'zsef!

Sajnos mostansa'g nagyon keve's olyasmi jelenik meg a magyar ko~zgazdasa'gi
szakirodalomban, amivel veszi'tesz. Eze'rt nem e'rdemes hazamenned. E'n nem
"kilo~kni" akartalak, csak arra a kite'teledre reaga'ltam, hogy
> Vegezetul, baromira nem hallom senki magyar gazdasagi szakerto vagy pl.
> ellenzeki gazdasagpolitikus szajabol azt az egyszeru be- illetve felismerest,
> hogy a helyzet, hogy enyhen fogalmazzunk, ujszeru.
Terme'szetesen szaktuda's ne'lku~l is bele lehet duma'lni ko~zgazdasa'gi
ke'rde'sekbe. (Nekem ilyenkor ido"nke'nt fela'll a szo"r a ha'tamon, de ez ma'r
az e'n bajom. Legko~zelebb majd elmagyara'zom a kvantumfizika egyes ke'rde'seit.
Vagy azt, hogy mito"l va'lnak az emberek pszichopata'va'. [Olyan nincs is!] ;-))

A helyzet egye'bke'nt ta'volro'l sem minden tekintetben u'jszeru". Vannak az
emberek, inte'zme'nyek gazdasa'gi viselkede'se'nek olyan o~sszefu~gge'sei,
amikben semmi u'j sincs. Vannak jelense'gek, amiket a gazdasa'gtan
megleheto"sen re'go'ta tanulma'nyoz. Az egyik ilyen az infla'cio'.

Bizony mondom Ne'ked, sok oka van az infla'cio'nak. Ha csak az a'llam fedezet
ne'lku~li pe'nzkibocsa'ta'sa'n mu'lna, akkor Sve'dorsza'gban, ahol a ko~ltse'g-
vete'si deficit ara'nya GDP-hez a magyar ha'romszorosa, e's Go~ro~g- vagy Olasz-
orsza'gban, ahol dupla'ja, le'nyegesen gyorsabb kellene legyen, mint na'lunk
(mindha'rom orsza'g jobban el van ado'sodva, mint Magyarorsza'g), de az USA-ban
e's Ne'metorsza'gban is akkora, mint Magyarorsza'gon, mert hiszen az ottani
ara'nnyal le'nyege'ben megegyezik a mienk. Ha ez nincs i'gy, akkor rossz az
e'rved. (A klasszikus - friedmani - pe'lda: a 70-es e'vek ko~zepe'n Chile e's
Anglia egyara'nt cso"dbe ment, relati'v pe'nzu~gyi mutato'ik: deficit,
ado'ssa'g, stb. alapja'n le'nyege'ben ugyanolyan volt a helyzet, Chile'ben
me'gis nagyobb volt az infla'cio' havi u~teme, mint Anglia'ban az e'ves (20%).)

Az infla'cio' egyre'szt atto'l fu~gg, hogy a jelento"s pe'nztulajdonosok hogy
mo'dosi'tja'k vagyonme'rlegu~ket. Ke'tse'gki'vu~l sok orsza'gban az a'llam
szokott a legfelelo"tlenebbu~l viselkedni, de ma'sok (va'llalatok, lakossa'g)
is hozhatnak olyan do~nte'seket, amik az infla'cio' gyorsula'sa'hoz vezetnek.
Klasszikus pe'lda az 1973 uta'ni infla'cio's hulla'm, amit sok orsza'gban nem
az a'llam csina'lt.

Ma'sre'szt az infla'cio' ero"sen fu~gg a gazdasa'gi szereplo"k
va'rakoza'saito'l, vagyis atto'l, mit gondolnak arro'l, mekkora lesz az
infla'cio', hogyan alakul a gazdasa'gi helyzet.

E's me'g sokminden ma'sto'l. Azon persze hosszasan vitatkoznak ko~zgazda'szok,
mekkora a jelento"se'ge az egyes te'nyezo"knek. Valo'szi'nu"leg ez az adott
gazdasa'gi szitua'cio'to'l is fu~gg, nincsenek a'ltala'nos szaba'lyok.
(A'mba'r egyesek a'lli'tja'k, hogy vannak. Viszont aha'nyszor valaki lei'rta,
o" mit gondol ilyennek, ugyanolyan ko~nnyedse'ggel lehetett ca'folo' pe'lda'kat
tala'lni, mint a Tiedre.)

Az "ingyenes" vagyonosztogata's mo'dosi'tja a ha'ztarta'sok vagyonme'rlege't,
azt gondolja'k a ha'ztarta'sok, hogy no"tt a vagyonuk, eze'rt ko~ltekezni
kezdenek. Az i'gy kia'ramlo' pe'nz ugyanolyan infla'cio's hata'su', mintha az
a'llam csina'lna deficitet. Ra'ada'sul, mivel ez elo"re la'thato', hogy etto"l
az infla'cio' no", a(z o~nmegvalo'si'to') va'rakoza'sok is a magas infla'cio' 
fele' viszik a gazdasa'got. Ezek a dolgok ki vannak pro'ba'lva.

              Ko"ro~si Ga'bor
+ - Privatizacio (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Jo'zsef!

A kuponos privatiza'cio'ro'l a szakmai vita Magyarorsza'gon lezajlott 1988-90
ko~zo~tt. (Egy re'sze azo'ta sem lett publika'lva. :-( ) Azo'ta semmi olyan u'j
e'rvet nem la'ttam, amit akkor ne elemeztek volna. A csehekne'l van ne'ha'ny
olyan technikai megolda's, ami akkor senkinek sem jutott esze'be, de ezek
valo'szi'nu"leg ma'sodlagos jelento"se'gu"ek. Egy olyan ko~ru~lme'ny van, ami
az akkori vitatkozo'kban nem meru~lt fel: hogy az u'j korma'ny annyira rossz
gazda'ja lesz az a'llami vagyonnak, mint amilyen, e's hogy az 1991-es
rendszerva'lta's ugyanu'gy a szakemberek komisza'rokkal valo' felva'lta'sa't
hozza, mint az 1948-as. Ez sza'modra haszna'lhato' e'rv lehet. Ma'sre'szt
viszonyt reme'lheto"leg jo' egy e'v mu'lva e'rdektelenne' va'lik.

1. (Szerencse're) Van sze'les ko~ru" tulajdona'talakula's. Ennek egy re'sze
  privatiza'cio', egy ma'sik re'sze nem. Amikor az igazgato'k a saja't
  kft-ju~knek adja'k el bago'e'rt a va'llalat fontosabb re'szlegeit, az bizony
  privatiza'cio'. Amikor egy a'llami va'llalat cso"dbe megy, e's eszko~zeit
  az a'rvere'sen olcso'n felva'sa'rolja'k a maga'nva'llalkozo'k, az is
  privatiza'cio'. Amikor a GE megveszi a Tunsgramot, vagy Palota's a
  Pharmatradet, az is privatiza'cio'. Amikor az a'llami va'llalat u'gy 
  szabadul meg a ma'te'szalkai u~zeme'to"l, hogy o~na'llo' va'llalatta' 
  szervezi, e's az ado'ssa'g ellene'ben a'tadja (az a'llami tulajdonu') 
  banknak, vagy o~nkorma'nyzatnak, az nem. A gazdasa'gpolitika'ba te'vedt 
  ko~zgazda'szok e'szlelik a fenti folyamatokat, oly annyira, hogy az A'VU~ 
  ez uto'bbit lelkesen haszna'lja pa'rtka'dereinek elhelyeze'se're.

2. Az a'llam te'nyleges szerepe a magyar gazdasa'gban radika'lisan kisebb,
  mint volt aka'r csak o~t e've. Pedig ma'r akkor is le'nyegesen kisebb
  volt, mint ti'z e've, hogy most a hu'szro'l, vagy pla'ne, a harmincro'l,
  negyvenro"l ne is besze'lju~nk.

Tulajdonjogi szempontbo'l a ka'rpo'tla'si jegy azonos az a'llampolga'ri
re'szve'nnyel. E's bocs, de nem bi'rom kihagyni ziccert, az ala'bbi a Te
mondatod apro' mo'dosi'ta'sa'val szu~letett:
Az utobbi politikai trukk, melyet "a demokratikus tulajdonlas, a magyar polgar
tulajdossa tetele" cimu szolamra valo, meglehetosen atlatszo es olcso
hivatkozassal ad elo egy-ket, meglehetosen sotet politikai figura, kb. azzal
a logikaval, hogy az igy megvasarolt retegek ha torik, ha szakad a a
karpotlas-kizsarolo partra fognak szavazni. (E logikanak az igaza egyebkent
ugyancsak ketseges, de szinte biztosra veszem, hogy ezert nyomatja ezt a
temat az a part, mely nyomatja.) [Csak az ide'zo"jeles szlogen va'ltozott.]

Mert ha't vegyu~k e'szre, hogy a hiteljegy o~tlete egyszeru" va'laszta'si
e'rdekbo"l meru~lt most fel: valamit adni akarnak a ne'pnek, hogy
lekenyerezze'k. E's leheto"leg u'gy akarnak majd adni, hogy az aja'nde'k lovat
megkapja'k a va'laszta'sok elo"tt, de a foga't majd csak uta'na ne'zhesse'k meg.

A kisva'llalkozo'k gazdasa'gi szerepe'ro"l e'rdemi, megbi'zhato' adat tudtommal
nincs, de ez nem egy szentse'g, hanem a KSH sze'thulla'sa'nak ko~vetkezme'nye.
Ke't dolgot lehet tudni: 1. a magyar kisva'llalkozo'k sokkal kevesebb
alkalmazottal dolgoznak, mint az olaszok. 2. A magyar nagyva'llalatok
sokkal alacsonyabb termele'kenyse'ggel, hate'konysa'ggal mu"ko~dnek, mint az
olaszok. Adatok hia'nya'ban sajnos csak tala'lgatni lehet, mi a ke't
ellente'tes hata's eredo"je. De ezt Te is csak tala'lgatod.

Nem e'rzem a de'l-koreai pe'lda't releva'nsabbnak, mint az osztra'kot vagy a
ne'metet. Kultura'lis hagyoma'nyaink e's gazdasa'gi e'rdekeink az uto'bbiakhoz
ko~tnek minket. Jelenleg egye'bke'nt a magyar lakossa'g teljesen o~nke'ntesen,
a'llami instrukcio'k ne'lku~l drasztikusan visszafogja fogyaszta'sa't:
cso~kkeno" e'letszi'nvonal mellett a lakossa'gi megtakari'ta'si ra'ta
[(jo~vedelem-fogyaszta's)/jo~vedelem] 2-3%-ro'l 11-12%-ra no"tt, csak ezt az
a'llami deficit elszi'vja a va'llalkozo'k elo"l. De'l-Korea'ban a visszafoga's
nem volt o~nke'ntes: az a'llam keme'ny rendo"ri ero"szakkal ke'nyszeri'tette ki,
hogy a be'rek ne no"jenek. Ahogy kito~rt a demokra'cia, a megtakari'ta'si ra'ta
kb. a magyar no~vekede'snek megfelo" me'rte'kben cso~kkent. Te'nyleg azt akarod,
hogy a rendo"rse'g halomra gyilkolja a be'remele'se'rt harcolo' magyar 
sztra'jkolo'kat?!

A magyar igazgato' sem a'tlag kisember. Vagy to~bbnyire aze'rt keru~lt az
a'llami va'llalat e'le're (a 80-as e'vekben), mert e'rt hozza', vagy to~bbnyire
aze'rt, mert megbi'zhato' (a 80-as e'vek elo"tt e's uta'n). Egyik esetben sem
kisember. Az A'VU~ mindenesetre az e'rve'nyben le'vo" to~rve'nyek
felhaszna'la'sa'val u'gy i'rtja az elso" fajta't, mintha ez lenne a fo"
feladata. De most nem ez a vita'nk ta'rgya. A menedzser a 70-es, 80-as
e'vekben volt "absentee owner", mert az a'llam - ne'ha'ny tucatnyi,
gyakran bajba juto' nagyva'llalat kive'tele'vel - ritka'n szo'lt bele e'rdemben
a va'llalat u~gyeibe. Viszont akkor az a'tlag va'llalatvezeto"k a'ltala'ban me'g
nem nyu'lhattak bele a me'zesbo~do~nbe. Legala'bbis nem me'lyen. Most me'lyebben
belenyu'lhat, de ez szerintem sem baj. Vagy e'rtenie kell hozza' ahhoz,
amit csina'l, vagy pedig politikus. Ez uto'bbi esetben a va'laszto'k
(ko~zvetett) dolga do~nteni arro'l, tova'bbra is kotora'szhat-e ott.

Az 1870-es e'vek nagy to"zsdekrachja'nak hata'sa'ro'l hosszasan e'rtekeztek a
gazdasa'gto~rte'ne'szek, e'n fo"leg Berend e's Ra'nki munka'ibo'l tudok ro'la.
Ele'g sokan tape'ta'ztak uta'na a to~nkrement va'llalatok papi'rjaival, e's nem
voltak tu'l lelkesek to"le. Valahogy nem va'gytak arra, hogy ezt
isme'telgethesse'k.

Van magyar e'rte'kpapi'rpiac. A megleheto"sen unalmas, eseme'nytelen magyar
to"zsde'n a heti forgalom millia'rdos nagysa'grendu". A to~bb millio' ember
kiszolga'la'sa aze'rt gond, mert ahhoz sok szakember kell. Az pedig lassu',
ido"ige'nyes ke'pze's eredme'nye.

Az orsza'g aze'rt csalo'dott, mert a rendszerva'lta's uta'n a lakossa'g nagy
re'sze'nek e'letszi'nvonala romlott, e's nem javult. Ennek semmi ko~ze ahhoz,
hogy tulajdonosnak e'rzi-e maga't. Nem veszed e'szre, hogy visszafele' su~l el
az az e'rved, hogy nem tudnak mit kezdeni a tulajdonosaik az ingyen osztogatott
ka'rpo'tla'si jegyekkel? To~bbekkel besze'ltem, akiknek van ka'rpo'tla'si jegye,
e's becsapottnak e'rzi maga't. Ingyen kapta, me'gis rontott a ko~ze'rzete'n.

               Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS