Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX VITA 152
Copyright (C) HIX
1995-01-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 HIX (mind)  1 sor     (cikkei)
2 PlaNet: Profi levelezesi technologia (mind)  31 sor     (cikkei)
3 Ha igazan erteni akarsz az emberekhez: A PlaNet 1. tren (mind)  44 sor     (cikkei)
4 A szepsegisten uzenete: 1. Arvisura Sutra (mind)  37 sor     (cikkei)
5 Sokan azt mondjak: Nagyon nehez boldogan elni! (mind)  83 sor     (cikkei)

+ - HIX (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UNSUBS VITA
+ - PlaNet: Profi levelezesi technologia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

PlaNet: Profi leveleze1si techono1lo1gia

A PlaNet ha1lo1zatban to2bben a CrossPoint (XP)
software-t haszna1ljuk leveleze1sre.

A PlaNet mentor-ha1lo1zatban ge1pbo3l ge1pbe
terjesztju2k ezt a software-t, a szerzo3 (Peter
Mandrella) sza1nde1ka szerint. Saja1t haszna1latra ezt
a software-t ingyen megkaphatod, ha eljo2ssz az 1995.
jan.14-i PlaNet tre1ningre Budapesten az  ALma1ssy
te1ri SzabadIdo3Ko2zpontba. (9-17 h)

Sokak szerint a CrossPoint a vila1g legfejlettebb
leveleze1si software-e. Rendki1vu2l hate1konyan lehet
vele la1ncba kapcsolt leve1l-la1ncokat a1ttekinteni,
u2zenetek tartalma1ban, ci1mzettek, da1tumok,
ta1rgyszavak szerint keresni. Bee1pi1tett program
szelekta1lja e1s to2rli a leveleket, adott
ido3szkaszokban. A napi leveleze1s hate1konysa1ga
rendki1vu2l megno3. Ezzel a software-rel napi 2-300
levelet is ko2nnyen feldolgozhatunk.
Tapasztalatom szerint nem csak gyorsabban va1laszolok
a levelekre ezzel a software-el, hanem kommunika1cio1s
sti1lusom tisztu1lt, gondolkoza1som a1ttekintheto3bbe1
va1lt, intelligencia1m e1s kreativita1som fokozo1dott.

## CrossPoint v3.0 ##
+ - Ha igazan erteni akarsz az emberekhez: A PlaNet 1. tren (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

004. Ha igaza1n e1rteni akasz az emberekhez. A PlaNet 1. tre1ningje

Az 1. PlaNet tre1ning 1995. janua1r 14-e1n szombaton
9-17 h ko2zo2tt lesz az ALma1ssy te1ri SzabadIdo3Ko2zpontban. Uta1na minden
2. he1ten tre1ning lesz ugyanott.
Ezeken a tre1ningeken azt tani1tom, hogy hogyan e1lhetu2nk a PlaNet
ha1lo1zat eszko2zeivel. A PlaNet sza1mi1to1ge1pes e1s emberi kapcsolati
ha1lo1zatot mi, a PlaNet Sutra software-ek haszna1lo1i, ko2zo2sen alkotjuk.
A tre1ningeken megismerkedu2nk a PlaNet Sutra software-es
huma1ntechnolo1gia1ival. Ezek a mo1dszerek gyakorlati proble1ma-
megolda1sokra, ce1lele1re1sre haszna1lhato1k az egyu2ttmu3ko2do3, nyi1lt
emberi kapcsolatokban, o2nmegvalo1si1to1 e1letet e1lo3k e1lete1ben.
A tre1ning i1ra1sban is megjelenik a HIXStore-ban. Eze1rt egye1ni
tanula1smenetben e1s tempo1ban is ve1gezheto3. Egye1ni tre1ningeze1sre
azonban csak a legelsza1ntabbak szoktak va1llalkozni. A ke1thetenke1nti
tala1lkoza1sokon minden re1sztvevo3 ke1zhez kap egy-egy u1jabb adag PlaNet
Sutra software-t.  A csoporton gyakoroljuk a software haszna1latokat.
A re1sztvevo3k ko2zo2tt kialaki1tunk egy ta1mogato1, mentor ha1lo1zatot. A
mentorok a ko2rnyezetu2kben e1lo3 sza1mi1to1ge1ppel nem rendelkezo3
bara1taiknak is vezetik a PlaNet folyamatot.

Az elso3 tre1ning te1ma1ja:
Emberi kapcsolataim kezele1se
(angolul: PlaNet NetWork Management)

A PlaNet Sutra software-ek un szake1rto3i rendszer (expert system) tipusba
tartoznak. Az elso3 tre1ning emberi kapcsolatok szakembere1ve1 teszi a
tre1ning re1sztvevo3it.
A PlaNet Sutra szake1rto3i rendszer programokban a vila1g lehate1konyabb
szakembereinek a tuda1sa van software nyelven megfogalmazva. A PlaNet Sutra
software elve1gzendo3 munkafeladatokat i1r elo3, ezek menete1t
le1pe1senke1nt vezeti, auto1matiza1lt leveleze1st folytat, adminisztra1l,
megrendele1seket, informa1cio1-feldolgoza1sokat, do2nte1s-elo3ke1szi1te1st
ve1gez, stb.

A janua1r 14-ig a Hix TIPP-ben e1s ma1s rovatokban megjeleno3 cikkek, e1s a
HIXStore-ba ku2ldo2tt file-ok az emberi kapcsolatok kezele1se te1ma1val
foglalkoznak.

## CrossPoint v3.0 ##
+ - A szepsegisten uzenete: 1. Arvisura Sutra (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A sze1pse1gIsten u2zenete,
mely segi1t, hogy megfeletkezzu2nk a mu1ltbo1l elo3sziva1rgo1
fa1jdalmakro1l e1s a jo2vo3bo3l ra1nk emelkedo3 fe1lelmekro3l. A sze1pse1g a Je
lenhez ko2t. Az ido3tlen ido3 itt mega1llhat egy pillanatra.
Tekintetu2nket la1tni tani1tja, ahogy fu2rke1szva pro1ba1lunk egyre
me1lyebbre e1s me1lyebbre hatolni a sze1pse1g titka1ba. I1gy eljutunk a
Valo1sa1gig, melyet a szem e1s az elme egyszerre la1t meg. E1s ekkor a
le1teze1s dalolni kezdi azt a dalt, melyet Isten dalol o2ro2kto3l fogva,
ahogy a vila1got vila1gossa1gra szereti. Isten dala egyetlen dal,
millio1nyi szo1lammal, melyek ko2zu2l ne1melyek az egyik, ma1sok a ma1sik nemze
tre, valla1sra, mu3ve1szre bi1zattak lejegyezni, megjegyezni. Ahogy az india1n 
fiu1 teszi, a la1toma1sbarlangban, amikor megkapja a saja1t dala1t, melyet azta
1n a to2rzsho2z 
visszate1rve megtani1t a to2bbieknek, amikor
bevaott fe1rfike1nt u1jra ko2ze1ju2k le1p. Ez a dolga mindenkinek, aki
kiva1laszttatott, e1s a ve1gtelen szo1lamu1 szimfo1nia egyetlen
darabka1ja1t megjegyezve visszate1rhet az o2ve1ihez. Hallhato1va1 e1nekli a
mindenkiben ottlevo3 dalt, la1thato1va1 festi, rajzolja, ve1si, ta1ncolja a
mozdulatot, hangba e1s forma1ba o2nti a termete1s egyetlen pillanata1t.
Maga1nyos ge1niuszok uta1n, most olyan kor jo2tt el, ahol az u2zeneteket
a1thozo1 re1ve1szek egyma1sra ismernek. Miko2zben a maguk u1tja1t ja1rva a
ka1pra1zatok vila1ga mo2ge1 la1tni, e1s hallani tani1tanak u1gy, hogy a
divat, vagy az elva1ra1sok semmilyen mo1don nem ke1pesek befolya1solni
o3ket. Elo3szo2r a ko2zeli, majd az egyre ta1volabbi o2sve1nyek u1tjait
ismero3k szo1li1tja1k meg egyma1st. Olyan ez, mint mikor te1l uta1n egyre
melegebben su2t ki a Nap.

Margo
---
Arvisura = Igaz Szo1, az Isten Szava, odaa1tro1l e1rkezo3 u2zenet
Sutra = Va1zlat, to2mo2r kivonat, veze1rfona2l.

## CrossPoint v3.0 ##
+ - Sokan azt mondjak: Nagyon nehez boldogan elni! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

005. Sokan azt mondja1k: Nagyon nehe1z boldogan e1lni!
A PlaNet Sutra software rendszer

Nahe1z magtala1lni olyan megolda1sokat, amelyben szabadsa1gom is
mego3ri1zhetem e1s sza1modra is maxima1lis ta1mogata1st, szeretetet adok
e1s to3led is ezt kapok. Gyakran az e1rdekek u2tko2znek, bizalmatlansa1got
e1rzu2nk, rejtett strate1gia1kat alkalmazunk. Hazudunk, melle1besze1lu2nk,
ja1tszma1kat ja1tszunk, megalkuszunk, piszka1ljuk egyma1st. E1s ko2zben
mindannyian nagyon rosszul e1rezzu2k megunkat. Mindenki va1gyik egy olyan
e1letre, amelyikben a szeme1lyes szabadsa1g maxima1lis foka1t e1lvezi, e1s
ugyanakkor szeretetteljes gondoskoda1s, biztonsa1g, odafigyele1s,
egyu2ttmu3ko2de1s le1gko2re van, kihi1va1sokat kap, pezsgo3, krati1v
munka1ra van leheto3se1g.

Az ember ta1rsas o2nmegvalo1si1ta1sa1nak szakma1ja a legbonyolultabb e1s
egyben a legfontosabb szakma a vila1gon. Ez az e1n fo3 szakma1m, azonban
mindenkinek ez (is) a szakma1ja. Terme1szetesen igen va1ltozatos
szinvonalon e1s leheto3se1gekkel gyakoroljuk ezt a szakma1t. Az e1n szakmai
fejlo3de1semben az uto1bbi ido3ben e1rkeztem ahhoz a fokhoz, hogy
tapasztalatataimat precizen megfogalmazott huma1ntechnolo1gia1kba,
sza1mi1to1ge1pes software algoritmusokba kezdem tudni megfogalmazni. Ennek
a munka1nak a terme1ke a PlaNet Sutra software rendszere.

E1ppen a teljesebb o2nmegvalo1si1ta1shoz vezeto3 strate1giai gondolkoza1s
megtanula1sa miatt van sza1mi1to1ge1pes software-re szu2kse1g. Elso3rendu3
e1rdekem, hogy minden nap minden akcio1ja1t a ce1l-ele1re1se1hez
optimaliza1lni, a tanula1s sebesse1ge1t maximaliza1lni tudjam.

Egyedu2l, elszigetelten, e1letem alapveto3 ce1ljai ele1re1se1t csak
alacsony szinten vagyok ke1pes optimaliza1lni. A PlaNet Sutra komplex
strate1giai mo1dszerei ebben segi1tenek. A PlaNet Sutra alapja: az
Identity Mentoring huma1ntechnolo1gia  a legva1ltozatosabb szakma1kban e1s
emberi helyzetekben alkalmazhato1, a1ltala1nos ce1lele1ro3 e1s
o2nmegvalo1si1ta1s-vezeto3 elja1ra1s, amely a ko2zo2sse1g szempontja1bo1l
is optimaliza1l.

Te felo3led ne1zve a sza1mi1to1ge1pem egy levelezo3 ge1p: mail processor.
Felo3lem ne1zve a sza1mi1to1ge1pem a gondolkoza1som vezeto3je: medita1tion
guide. A PlaNet Sutra software rendszere1nek ennek megfelelo3en ke1t fo3
a1ga van:
UR = Uniting Resources = mail processor
IM = Identity Mentoring = meditation guide
A ge1pem mellett to2lto2tt valamennyi ido3t medita1cio1nak tekintem.

A PlaNet Sutra alkalmaza1sakor medita1cio1mat kikrista1lyosi1tott,
integra1lt ce1ljaim ele1re1se1nek, ku2ldete1sem teljesi1te1se1nek
szolga1lata1ba a1lli1tom.

A PlaNet Sutra tipusu1 sza1mi1to1ge1p haszna1lat saja1tossa1ga az, hogy nem
csak a feladathoz szabom a haszna1lt software-eimet, hanem a software-eket
egy egy integra1lt szerkezetbe o2sszefu3zve haszna1lom. A krista1lyos
PlaNet Sutra az o2sszes ce1l, a ku2ldete1sbe integra1lt rendezo3 ELV
szerint a1tgondolt e1s elrendezett. A PlaNet Sutra software-ei
humanisztikus huma1ntechnolo1gia1k.

A PlaNet Sutra software-eket haszna1lo1k ko2zo2sen egy u1j nyi1lt
ta1rsadalmi modell (Open Society) szerinti egyu2tte1le1st valo1si1taanak
meg. A PlaNet: mozgalom, amely egy u1j politikai rendszerva1lta1st jelent.
Magyarorsza1gro1l indu1lt ki, e1s az ege1sz vila1got a1tszo2vo3 Global On-
Line Community-re ta1maszkodik. A PlaNet strate1gia1ban  gondolunk a
sza1mi1to1ge1phez hozza1juto1k ko2ru2li ta1rsadalom megszerveze1se1re is.
Eze1rt a PlaNet strate1gia aka1r teljesen world wide (Vila1gNagy)
ha1lo1zatta1 is megno2vekedhet.

Ha fontosnak tartod, hogy mi, magyarok valami igaza1n jo1t alkossunk
o2nmaguknak e1s a vila1gnak, akkor csatlakozz a PlaNet Sutra programja1hoz!
A csatlakoza1s mo1dja egyszeru3. Olvasd el a HIX TIPP e1s ma1s rovatok
PlaNetro1l szo1lo1 ro2vid hi1reit, e1s a HIX senddoc szolga1ltata1sa1n
keresztu2l sorban ke1rd el a sorsza1mozott file-jait. Ezek a PlaNet Sutra
file-ok tanulo1, tutorial dokumentumok, template-ek e1s software-ek.
Ge1peden haszna1lva, a PlaNet Sutra otthonodba hozza a 21. sza1zad
ta1rsadalma1t, egy sokkal hate1konyabb e1s harmo1nikusabb e1letforma1t.

Ke1rlek, ezt a levelet, e1s a tova1bbi TIPP PlaNet leveleket is, fordi1sd
le azokra a nyelvekre, amit a magyaron ki1vu2l besze1lsz, ku2ldd el
bara1taidnak, e1s publika1ld az a1ltalad ele1rheto3 me1dia1kon! A
lefordi1tott va1ltozatot ku2ldd fel a HIXStore-ba a nyelv angol neve1nek
toldale1ka1val. (pl. /French, /Italian, stb.)
## CrossPoint v3.0 ##

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS