Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX VITA 3058
Copyright (C) HIX
2007-09-09
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re Vita # 3054 (mind)  29 sor     (cikkei)
2 magyar hazugsagtan 02 (mind)  78 sor     (cikkei)
3 magyar hazugsagelmelet-tan 3 (mind)  34 sor     (cikkei)
4 re: Re: Talalgatunk, talalgatunk? (mind)  9 sor     (cikkei)
5 magyar hazugsagtan 01 (mind)  115 sor     (cikkei)

+ - Re Vita # 3054 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Elsokben Istvan, de mindemki soraira is;

Istvan irta;
> A magyar ugyessegi szervezet NEM a kormany felugyelete alatt all...>

Ez 100%-os valosag !!!
A 'Magyar Ugyeszsegi Szervezet' a sajat alapszabalyai alatt mukodik, a
Legfelsobb Birosag jovahagyasaval es ellenorzesevel .
De nem a " Magyar Ugyeszsegi Szervezt"-rol ,vagy annak tagjairol volt
szo. Amely 'Szervezet' barmely tagjat az utcasarki irodaikbol
alkalmazhatsz pl. szomszedotad perelni , kozlekedsei kihagasod vadja
ellen vedeni,stb.stb.
S a 'Szervezet' minden-tagja, az alkotmany es a torvenyek fenntartasara
eskudve.

A Vita alanya a "Fo-Allam-Ugyesz" volt.
Aki a kormany tagja, mint barmely mas Miniszter. S nem is kotelezve
ugyesznek lenni ( habar mukodes-korenek vegzesere az igen
javaslatos).Mint a Nemzet-vedelmi Miniszter nem katona.

A Fo-Allam-Ugyesz , nem a kormany 'alkalmozotta' ,hanem a Kormany-tagaj,
s o az alkalmazo kotelssegeinek vegrehajtasara, tehat ne keverd az
allami-alkalmazottak koze. Akik lehetenek ugy szakmai,mint orvosi,
psychologia ,s mas alapvizsgaknak alavetve.
A Fo-Allam-Ugyesz-t a Kormany-fo valssza es jeloli ki, s a
Parlament/Orszaggyules (ottan inkabb a part-vezetok eggyezmenyei )
dontese adja a meghatalmazast.

Tehat ,mind a Vita #3450-beli cikkek eltertek a vitazott alanytol.
+ - magyar hazugsagtan 02 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

összesen 1 (azaz EGY) találat volt az Alkotmánybíróság határozatai között 

60/1994. (XII. 24.) AB határozat

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja: a jogállamban közhatalmat gyakorló 
vagy 
a 
politikai közéletben részt vevő személyek - köztük azok, akik a politikai 
közvéleményt feladatszerűen alakítják - arra vonatkozó adatai, hogy korábban 
a 
jogállamisággal ellentétes tevékenységet folytattak, vagy olyan szerv tagjai 
voltak, amely korábban a jogállamisággal ellentétes tevékenységet folytatott, 
az Alkotmány 61. § szerinti közérdekű adatok.
A nem jogállami rendszerben keletkezett politikai rendőrségi nyilvántartások 
titkosságának fenntartása a nem közérdekűnek nyilvánított adatok tekintetében 
sem korlátozhatja az érintettek információs önrendelkezési és az érdekeltek 
egyéb jogait.
III.
b) A Törvény tartalma is más, mint a többi országban volt: nem mond ki 
sem 
személyi összeférhetetlenséget múltbéli és jelen állások között; és nem 
fedi 
fel a volt politikai besúgási rendszert sem - legkevésbé a megfigyeltek 
előtt.
Ez a törvény a politikai és közéleti szereplők, s ezen keresztül az államélet 
áttetszőségét szolgálja. Ebben találkozik a rendszerváltásból továbbélő 
morális 
követelmény - a 
!!!!! hazugság !!!!! leleplezése, büntetés helyett megnevezés - a normális 
jogállami értékrenddel.
  
*****************
ezzel a " FELNOTTOKTATAS " be is fejezödött

*********************************************************************
a GYERMEKOKTATAS jogi helyzetén is csak az alabbi talalatot hozta

28/2000. (IX. 21.) OM rendelet
a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

-----
MAGYAR GYERMEKEK oktatasa 2 helyen talalhatö:
-----

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

7. évfolyam

 Társas kapcsolatok
 Kapcsolatok A kapcsolatok szimmetriája. Rokonszenv és ellenszenv. Őszinteség 
és hazugság. Hűség. Előítéletesség és nyitottság. Alkalmazkodás és önállóság. 
Gyávaság és bátorság. Bizalom. Erőszak, jogos önvédelem.

11. évfolyam
Belépő tevékenységformák
Irodalmi műveltség, ítélőképesség, erkölcsi érzékenység és tudatosság
Jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (szerelem, 
megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság 
stb.), 
személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása.
 Ismeretelmélet Szkepszis, racionalizmus és empirizmus, transzcendentalizmus, 
esszencializmus és fenomenalizmus. Fogalmak Idolumok, empíria, racionalizmus, 
empirizmus, szkepszis, indukció, kriticizmus, a priori szintetikus ítélet, 
igazság. Ajánlott műrészletek Francis Bacon: Novum Organum. René Descartes: 
Értekezés a módszerről. Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája, Előszó. 
Friedrich 
Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és !!!! hazugságról. !!!!!


és 1 helyen a ROMAN nyelv oktatasa eseten

NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
5. évfolyam
A képzeletbeli világ 
Mesék: Piroska és a farkas, Hófehérke és a hét törpe.
A jó és rossz, az igazság és hazugság közötti harc. Pozitív, negatív szereplők.
  
***************************
+ - magyar hazugsagelmelet-tan 3 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

a legfelsobb bírosag torvenytaraban a hazugság 
mindössze 1 helyen fordul elo a 20129 jogeset
között, azaz egy HAZUGSAGMENTES orszagban elünk????? 

-------------------
FBK 1995/14.
Csalás esetén a megtévesztésre alkalmas magatartás értelmezése

A jogtalan haszonszerzési célzat fogalma (Btk. 318. §)
Az 1878. évi V. törvény a csaláshoz annak elkövetési tevékenységénél ravasz 
fondorlatot, majd az 1908. évi XXXVI. törvénnyel történt módosítása után 
fondorlatot kívánt meg. Az elkövetési módnak ilyen formában történő meghatározá
s
a, szűkítése a tőkés rendszer szabadversenyes szellemét tükrözte. A törvény 
miniszteri indokolása kifejezetten kimondta, hogy a hazugság nem fondorlat 
és 
az egyszerű hazugsággal tévesztő csaló nem büntethető.
Az 1961. évi V. törvény a fondorlatnak mint elkövetési módnak a felvételét 
mellőzte a törvényi tényállásból. A miniszteri indokolás kiemeli, hogy 
feltétlen
ül társadalomra veszélyes és büntetést érdemel az olyan magatartás, amely 
mások 
tévedése révén akár munka nélküli jövedelemhez jutni azok rovására, teljesen 
függetlenül attól, hogy élősdi céljaira miképpen használja ki ezt a tévedést. 
Szocialista felfogás szerint a lényeg az, hogy a tévedésbe ejtés vagy tévedésbe
n 
tartás okozati összefüggésben legyen a sértett károsodásával.
A jelenleg hatályos 1978. év IV. törvényben a csalás törvényi tényállása 
teljes egészében azonos az előzővel, miniszteri indokolása pedig szellemében 
megegyezik az 1961. évi V. törvény miniszteri indokolásával. Eszerint a 
károsult hiszékenysége, könnyelműsége - amit az elkövető a megtévesztésnél 
kihasznál - a csalásban való bűnösség megállapításánál közömbös, éppúgy 
a 
megtévesztő magatartás primitív, könnyen felismerhető jellege.
+ - re: Re: Talalgatunk, talalgatunk? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt olvasok!
Most nem akarom itt ecsetelni,hogy melyik volt es vezeto part  LOPOTT
tobbet.
Tavol alljon tolem.Akik nem latnak tovabb az orruknal--AZOKNAK.
Mifele *kenguru*akciok indultak a jelenlegi kormanyfo ellen---mondjuk
a --Fittelina ugyben???

Lehet *rofogni*!
udv Jozsi
+ - magyar hazugsagtan 01 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Jani bátyám!

innen kezdeném a "Magyar hazugságtan" 
általam értelmezett olvasatát:

--- elvileg a polgári peres eljárás is ismeri ezt a fogalmat 
DE mindössze ezen az 1 helyen említi :-(

KOMMENTÁR
a polgári peres eljárásról szóló 1952. évi III. törvényhez

Pp. 8. § (3) bekezdéséhez:

A törvény a jóhiszemű joggyakorlással ellentétes perbeli magatartások, 
mulasztások egyes kirívónak minősíthető eseteit rendeli pénzbírsággal sújtani: 
így az aktív és passzív perbeli hazugságot, a perelhúzó- és a felesleges 
költséget okozó magatartást.
A felsorolt magatartások tanúsítása mellett feltételként kívánja meg a 
törvény 
a felróhatóság meghatározott fokát is: így a (2) bekezdésben szabályozott 
esetekben a jobb tudomás ellenére vagy nagyfokú gondatlanságra visszavezethető 
voltát, míg a (3)-(4) bekezdés esetében a felróhatóság kisebb foka is a 
pénzbírság kiszabására vezethet.
Az aktív és passzív perbeli hazugságnál a törvény csak az utóbbinál emeli 
ki, 
hogy annak a per eldöntése szempontjából jelentősnek kell lennie, de ez 
értelemszerűen vonatkozik az aktív perbeli hazugság megállapíthatóságára 
is. 
Mindez nem eredményezi azt, hogy a per érdemi elbírálása szempontjából 
nem 
releváns tényre vonatkozó perbeli hazugság az eljárás során teljesen figyelmen 
kívül maradna. A fél szavahihetőségére komoly kihatással bír a pénzbírsággal 
nem sújtható perbeli hazugság, amit a bíróság a tényállás megállapítása, 
a 
bizonyítékok mérlegelése során nem hagyhat figyelmen kívül.
  
---------------------------
a " hazugság* " (azaz hazugság kezdetű egyéb szavakat is magábafoglalt 
keresés) szintén 
csak 1 helyen fordul elő -> hazugságvizsgálat szóösszetételben

KOMMENTÁR
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényhez
Be. 180. §-ához:
A Be. 180. §-a bizonyos tilalmakat állít fel a gyanúsított kihallgatásával 
összefüggésben. A választ magában foglaló, a kérdésben jól körülírt, meghatároz
o
tt rákérdezés, amelyre a nyilatkozónak elegendő igennel vagy nemmel válaszolni, 
nem tehető fel. A tilalomnak az az ésszerű magyarázata, hogy az így szerzett 
bizonyíték egyébként is felhasználhatatlan lenne, hiszen utóbb alappal 
hivatkozh
at a vallomást tevő arra, hogy a kérdésből szerzett tudomást a konkrét 
körülmény
ekre, adatokra.
Ugyancsak tilos a nem bizonyított, illetőleg valótlan tény állítását magában 
foglaló kérdés, például az, hogy a gyanúsított társ már beismerte a bűncselekmé
n
y elkövetését. Amennyiben pedig ilyen beismerő vallomás valóban rendelkezésre 
áll, úgy szembesítésnek lehet helye.
A terheltet általános együttműködési kötelezettség terheli a nyomozás során, 
ez alól enged kivételt a Be. 180. § (2) bekezdése. E kivétel hiányában 
- 
kötelező
!!!! hazugságvizsgálat !!!! 
esetén - a vallomástétel megtagadásának lehetőségétől, védekezési szabadságtól 
volna megfosztva a gyanúsított.
  
-----------------
1 találat van csak itt is

KOMMENTÁR
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényhez
Csalás (Btk. 318. §)
Btk. 318. §-ához:

2. A csalás elkövetési tevékenysége a megtévesztés, ezen belül a tévedésbe 
ejtés, vagy tévedésben tartás.
A tévedés valakinek helytelen elképzelése a valóságról, annak tényleges 
folyamatairól.
A tévedésbe ejtés ennek megfelelően az elkövető azon magatartása, amikor 
a 
valótlanságot valódiként tünteti fel, valódi tényt elferdít, megmásít. 
A 
törvény nem követeli meg, hogy a tévedésbe ejtés kifejezetten fondorlatos, 
elháríthatatlan legyen, egyszerű !!!!!! hazugsággal !!!!! is megvalósítható. 
.

-------------------  
ide "laikus, civil" be sem juttathatja:

Pályázati felhívás
tanulmány készítésére
A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze
Kozma Sándor emlékére
tudományos pályázatot
hirdet tanulmány készítésére
A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal 
nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató.
A pályázatokat általános, ifjúsági, illetve joghallgatói tagozaton lehet 
benyújtani az alábbiak szerint:
- az általános tagozatra a határozatlan időre kinevezett ügyész, illetve 
más, 
a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott,
- az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó, ügyészségi titkár, illetve 
határozott időre kinevezett ügyész,
- a joghallgatói tagozatra jogi tanulmányt folytató egyetemi hallgató
adhat be dolgozatot.

Elsősorban az alábbi témakörökben lehet pályamunkát benyújtani:

18. A pszichológia, a magatartástudomány újabb eredményének felhasználási 
lehetőségei a kihallgatás-taktikában, a !!!!! hazugságvizsgálat !!!!!!! 
aktuális kérdései
  
-----------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS